Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1265
Title: Вплив стратегічного управління та обраної стратегії на конкурентоспроможність промислового підприємства
Other Titles: Influence of strategic management and chosen strategy on industrial competitiveness
Authors: Бєлоусова, Л.І.
Марченко, Н.О.
Bielousova, L.
Marchenko, N.
Keywords: вплив
конкурентоспроможність промислових підприємств
реалізація
стратегічне управління
інноваційні
інвестиційні стратегії
суміщені стратегії
цілі
influence the competitiveness of industrial enterprises
implementation
objectives
combined strategies
investment strategy
innovation
strategic management
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Бєлоусова Л. І., Марченко Н. О. Вплив стратегічного управління та обраної стратегії на конкурентоспроможність промислового підприємства / Л. І.Бєлоусова, Н. О.Марченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2016. - № 3 (227). - С. 7 - 11.
Abstract: В статті досліджено актуальне питання впливу стратегічного управління та обраної стратегії на конкурентоспроможність промислового підприємства. Досліджені найбільш значущі пріоритети використання ефективних інноваційних, інвестиційних стратегій та суміщених стратегій; виявлені певні переваги і недоліки, можливості їхнього використання промисловими підприємствами.Стратегічному управлінню відводиться важливе місце в процесі функціонування промислового підприємства при здійсненні обраної стратегії, оскільки саме на цій стадії формуються умови для її виконання. Стратегічне управління передбачає визначення ключових позицій на перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей. Конкурентна стратегія промислового підприємства складається з дієвих підходів і ініціатив, які вона використовує для залучення споживачів, опору конкурентному тиску і зміцнення своїх ринкових позицій. Реалізація стратегії не можлива без стратегічного управління, яке в свою чергу базується на стратегічному плануванні. Для ефективного ведення конкурентного суперництва необхідно мати певні конкурентні переваги, які створюють свого роду «міцне підґрунтя» для забезпечення конкурентоспроможності підприємства порівняно з підприємствами-конкурентами.
In the article the topical issue of the impact of strategic management and the strategy chosen on the industrial competitiveness of the enterprise. We studied the most important priorities for the use of effective innovation, investment strategies and common policies; revealed certain advantages and disadvantages, possibilities of their use by industry. Strategic management role to play in the process of functioning of industrial enterprise in the implementation of the chosen strategy, because it is at this stage, formed the conditions for its implementation. Strategic management involves the identification of key positions in the future, depending on the goals; the allocation of resources by strategic objectives; creation of management centers of each of the strategic goal; evaluation and promotion of the production units and their leaders on the degree of achievement of strategic objectives. Competitive strategy of an industrial enterprise is the most effective approaches and initiatives, which it uses to attract consumers, competitive pressure resistance and to strengthen its market positions. The strategy is not possible without strategic management, which in turn is based on strategic planning. For effective management of competitive rivalry is necessary to have certain competitive advantages that create a kind of "solid foundation" for enterprise competitiveness compared with companies competitors.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1265
Appears in Collections:№ 3 (227)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007-011.pdf325,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.