Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1327
Title: Духовність особистості: методологія, теорія і практика
Other Titles: SPIRITUALITY OF A PERSONALITY: Methodology, Theory and Practice
Issue Date: 2016
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / гол. редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 6 (75). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 316 с.
Description: Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено Постановою Президії ВАК України від 8.07.2009 р. № 1-05/3). Журнал включено до Міжнародної бази даних Ulrich’s Periodical Directory (2013 р.), до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (2013 р.), до повнотекстової бази даних Open Academic Journals Index (2014 р.), Google Scholar (2014 р.), Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2008 р.). У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах. Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами, педагогами-практиками. Статті прорецензовано членами редакційної колегії.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1327
Appears in Collections:Вип. 6 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Духовність №6(75)2016.pdf4,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.