Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1340
Title: Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства
Issue Date: 2017
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства : матеріали ХIII наук.-практ. конф., Сєвєродонецьк, 24 - 25 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Від. освіти Сєвєродонецької міськради Луган. обл., Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [за заг. ред. Ю. О. Бохонкової]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 224 с.
Description: Збірник містить матеріали ХIІІ науково-практичної конференції (з міжна- родною участю) «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації сус- пільства» (м. Сєвєродонецьк, 24-25 березня 2017 р.). До збірки увійшли тези до- повідей, есе, присвячені сучасному науковому осмисленню гендерного питання, ролі жінок та чоловіків у політичній, економічній, професійній діяльності, особ- ливостей сімейних стосунків, репродуктивної поведінки, життєвих стратегій по- ведінки особистості тощо. Матеріали друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за достовір- ність фактів, цитат та інших відомостей несуть автори.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1340
Appears in Collections:«Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник_СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ.pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.