Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1385
Title: Інституційні фактори, що впливають на продуктивність праці
Other Titles: Институциональные факторы, которые влияют на производительность труда
Institutional factors of labor productivity
Authors: Соляник, Т. Г.
Solyanyk, T.G.
Keywords: продуктивність праці
організаційна культура
профспілки
колективні угоди і договори
производительность труда
организационная культура
профсоюзы
коллективные соглашения и договоры
productivity
organizational culture
trade unions
collective agreements and contracts
Issue Date: 2016
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Соляник Т. Г. Інституційні фактори, що впливають на продуктивність праці / Т. Г. Соляник // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2016. – № 6 (230). – С. 139 - 143.
Abstract: В статті зазначено, що в умовах затяжної економічної кризи і активізації процесів євроінтеграції України проблема зростання продуктивності праці стає невідкладною. На підставі розгляду точок зору продуктивність праці визначається як показник ефективності конкретної праці, в якому відбиваються взаємопов’язані фактори умов економічної діяльності, кваліфікація працівників, мотивація праці. Розглянуто інституціональні фактори: трудове законодавство, характер трудових відносин, організаційна культура, діяльність профспілок. Обґрунтовано, що організаційною формою вирішення проблеми підвищення продуктивності праці є колективні угоди і договори. Їх вдосконалення за напрямами дійсного узгодження та гармонізації інтересів найманих працівників, роботодавців, держави як представника суспільства, соціуму, чіткої цілеспрямованості – шлях до вирішення проблеми підвищення продуктивності праці.
В статье рассматривается проблема повышения производительности труда в условиях затяжного экономического кризиса и активизации процессов евроинтеграции Украины. На основании рассмотрения различных подходов к определению, производительность труда определяется как показатель эффективности конкретного труда, в котором отражаются взаимосвязанные факторы условий экономической деятельности, квалификация работников, мотивация труда. Рассмотрены институциональные факторы: трудовое законодательство, характер трудовых отношений, организационная культура, деятельность профсоюзов. Обосновано, что организационной формой решения проблемы повышения производительности труда являются коллективные соглашения и договоры. Их совершенствование по направлениям настоящего согласования и гармонизации интересов наемных работников, работодателей, государства как представителя общества, социума, четкой целенаправленности – путь к решению проблемы повышения производительности труда.
The article deals with the problem of increasing productivity in conditions of the protracted economic crisis and the intensification of Ukraine's European integration processes. Based on the review of the various approaches to the definition of labor productivity, it is defined as a measure of the effectiveness of a particular work, which reflects factors related to economic activity, qualification of workers, labor motivation. The article describes institutional factors such as labor law, nature of labor relations, organizational culture, trade union activities. It is proved that the organizational form of the solution of the problem of improving productivity is collective agreements and contracts. Their improvement in the directions of the coordination and harmonization of the interests of employees, employers and the state as a representative of society is a way to solve the problem of increasing labor productivity in Ukraine.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1385
Appears in Collections:Статті
№ 6 (230)
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139-143.pdf406,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.