Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1619
Title: Конкурентна віктимність та її психологічні механізми
Other Titles: Конкурентная виктимность и ее психологические механизмы
Competitive victimhood and psychological mechanisms
Authors: Гарькавець, С.О.
Гарькавец, С.А.
Harkavets, S.A.
Keywords: зараження
ідентифікація
категоризація
конкурентна віктимність
конформізм
конфлікт
навіювання
наслідування
психологічні механізми
раціоналізація
внушение
заражение
идентификация
категоризация
конкурентная виктимность
конформизм
конфликт
подражание
психологические механизмы
рационализация
identification
imitation
infection
categorization
competitive victimhood
conflict
conformity
psychological mechanisms
rationalization
suggestion
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Гарькавець С. О. Конкурентна віктимність та її психологічні механізми / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2017. - № 1(42). - С. 59 - 67.
Abstract: У статті проаналізовані особливості прояву феномену «конкурентної віктимності» та психологічні механізми, що сприяють його виникненню. Розглянуті інсталяції конкурентної віктимності на рівні міжособистісних і міжгрупових конфліктів. З’ясовано, що поряд з такими психологічними механізмами, як ідентифікація, категоризація та раціоналізація, у інсталяції конкурентної віктимності приймають участь механізми навіювання, наслідування, психічного зараження та конформізму. Встановлено, що механізм навіювання забезпечує послаблення свідомого контролю та під дією сильних маніпуляційних впливів основні аспекти віктимності набувають нав’язливого характеру. Сугестивна залежність також зростає внаслідок групового тиску. Механізм наслідування організує поведінку індивідів за взірцем та посилює амплітуду прояву конкурентної віктимності, якщо конфліктуючі сторони відчувають невдоволення власним станом жертви. Суб’єкти конфлікту, які характеризуються як більш благонадійними, згодом відчують більше невдоволення, якщо їхні очікування були занадто високими, а на справді опоненти виявилися у кращому положенні, ніж вони. Механізм психічного зараження забезпечує перехід емоційного стану від одного індивіда до іншого на психофізіологічному рівні та надає додаткову енергію як індивідуальним, так й груповим віктимним проявам. Механізм конформізму, який виступає механізмом конвенційності, сприяє зміцненню зв’язків усередині групи між його членами. Конкурентна віктимність зростає, коли члени групи вважають, що пріоритет власних страждань є незрівнянно більшим, ніж стражданнями протилежної сторони, й ніхто це не може поставити під сумнів. Визначено, що конкурентна віктимність виникає та значно зростає в умовах протистояння, коли зазначені механізми забезпечують виникнення конкуренції між суб’єктами конфлікту за високий рівень віктимних страждань або відчуттів жертви конфлікту, за який збільшуються втрати не тільки фізичного, а й матеріального, культурного та психологічного виміру. Встановлено, що глибоке відчуття власної віктимності, яке вважається більшим у порівнянні з аналогічним відчуттям у протилежної сторони, призводить до загострення конфлікту. У цілому, конкурентна віктимність породжує конфлікт не легітимності страждань, що мотивує як окремих індивідів, так й членів соціальних груп до ще більшого озлоблення та протистояння.
В статье проанализированы особенности проявления феномена «конкурентной виктимности» и психологические механизмы, которые способствуют его возникновению. Рассмотрена инсталляция конкурентной виктимности на уровне межличностных и межгрупповых конфликтов. Установлено, что наряду с такими психологическими механизмами, как идентификация, категоризация и рационализация, в инсталляции конкурентной виктимности принимают участие механизмы внушения, подражания, психического заражения и конформизма. Установлено, что механизм внушения обеспечивает ослабление сознательного контроля и под действием сильных манипуляционных влияний основные аспекты виктимности приобретают навязчивого характера. Сугестивная зависимость также возрастает в следствие групового давления. Механизм подражания организует поведение индивидов по образцу и усиливает амплитуду проявления конкурентной виктимности если конфликтующие стороны ощущают неудовлетворение собственным состояние жертвы. Субъекты конфликта, которые характеризуются как более благонадежные, со временем ощущают большее неудовлетворение, если их ожидания были слишком высокими, а на самом деле оппоненты оказались в лучшем положении, нежели они. Механизм психического заражения обеспечивает переход эмоционального состояния от одного индивида к другому на психофизиологическом уровне и придает дополнительную энергию как индивидуальным, так и групповым виктимным проявлениям. Механизм конформизма, который выступает механизмом конвенциальности, способствует укреплению связей в середине группы между его членами. Конкурентная виктимность увеличивается, когда члены группы считают, что приоритет собственных страданий является несравненно большим, чем страдания противоположной стороны, и никто это не может поставить под сомнение. Определено, что конкурентная виктимность возникает и значительно возрастает в условиях жестокого противостояния, когда отмеченные механизмы обеспечивают возникновение конкуренции между субъектами конфликта за высокий уровень виктимных страданий или проявлений чувств жертвы конфликта, при котором увеличивается количество жертв не только физического, но и материального, культурного и психологического измерения. Установлено, что глубокое чувство собственной виктимности, которое считается большим в сравнении с аналогичным чувством у противоположной стороны, приводит к обострению конфликта. В целом, конкурентная виктимность порождает конфликт не легитимности страданий, что мотивирует как отдельных индивидов, так и членов социальных групп к еще большему озлоблению и противостоянию.
The article analyzes the characteristics of the phenomenon «competitive victimhood» and psychological mechanisms that contribute to its occurrence. We consider the installation of competitive victimhood at the level of interpersonal and intergroup conflicts. It was found that along with the psychological mechanisms such as the identification, categorization and rationalization in the installation of competitive victimhood participate, suggestion mechanisms of imitation, mental infection and conformity. It was found that the suggestion mechanism provides attenuation of conscious control and manipulation by strong influences of the main aspects of victimization become obsessive nature. Suggestion dependence also increased as a consequence of group pressure. Imitation mechanism organizes the behavior of individuals modeled amplitude and amplifies manifestations of competitive victimization if the conflicting parties feel dissatisfaction with the state of their own casualties. The subjects of the conflict, which are characterized as more trustworthy, eventually feel more dissatisfied if their expectations were too high, and in fact, opponents have found themselves in a better position than they are. Mental infection mechanism provides the emotional state of transition from one individual to another on the psycho-physiological level and gives extra energy both individual and group victimization manifestations. Conformism mechanism that acts Conventional mechanism, helps to strengthen ties in the middle of the group among its members. Competitive victimization increases when members of the group believe that the priority of their own suffering is far greater than the suffering of the other side, and one that cannot be questioned. It was determined that the competitive victimhood occurs and increases significantly in a brutal confrontation that marked mechanisms ensure the emergence of competition between the actors of the conflict for the high level of victimization suffering or manifestations of feelings of conflict victims in which an increasing number of victims, not only physical, but also the material, cultural and psychological measurement. It was found that the deep sense of self-victimization, which is considered large compared with the same sense of the opposite side, leads to an exacerbation of the conflict. In general, the competitive victimization creates conflict is not the legitimacy of the suffering that motivates both individuals and members of social groups to an even greater animosity and confrontation.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1619
Appears in Collections:Теоретичні і прикладні проблеми психології № 1(42)
Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
059-067.pdf689,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.