Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1631
Title: Соціально-психологічні чинники підліткової агресивності
Other Titles: Социально-психологические факторы подростковой агрессивности
Socio-psychological factors of adolescent aggression
Authors: Мітічкіна, О.О.
Перепелиця, О.А.
Митичкина, О.А.
Перепелица, О.А.
Mitichkina, О.А.
Perepelitsa, O.A.
Keywords: підлітковий вік
розвиток підлітка
агресія
агресивність
причини агресивності підлітка
наслідки прояву агресії
психологічна корекція
методи психологічної профілактики агресивності підлітка
подростковый возраст
развитие ребенка
агрессия
агрессивность
причины агрессивности ребенка
последствия проявления агрессии
психологическая коррекция
методы психологической профилактики агрессивности подростка
Adolescence
child development
aggression, aggression
causes of child aggression
consequences of aggression
psychological correction
methods of psychological prevention of teenager aggression
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Мітічкіна О.О. Соціально-психологічні чинники підліткової агресивності / О.О. Мітічкіна, О.А. Перепелиця // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2017. - № 1(42). - С. 189 - 197.
Abstract: В статті представлено аналіз наукової психологічної літератури з проблеми підліткової кризи у розвитку особистості. Надано основні етапи росту, пов’язані з ним проблеми, які можуть стати причиною підліткової агресії. Розглянуто основні види та форми агресивних проявів у поведінці підлітка. Розкрито основні причини та наслідки агресії. Представлено різні точки зору науковців на це питання. Проаналізовано можливості щодо профілактики та психологічної корекції проявів підліткової агресивності.
В статье представлен анализ научной психологической литературы по проблеме подросткового кризиса в развитии личности. Предоставлено основные этапы роста, связанные с ним проблемы, которые могут стать причиной подростковой агрессии. Рассмотрены основные виды и формы агрессивных проявлений в поведении подростка. Раскрыты основные причины и последствия агрессии. Представлены различные точки зрения ученых на этот вопрос. Проанализированы возможности профилактики и психологической коррекции проявлений подростковой агрессивности.
The article presents an analysis of scientific psychological literature on the problem of teenage crisis in the development of personality. The main stages of growth, related problems, which can cause teenage aggression are provided. The main types and forms of aggressive manifestations in the behavior of adolescents are considered. The main causes and consequences of aggression are revealed. Different points of view of scientists on this question are presented. Opportunities of prophylaxis and psychological correction of teen aggressiveness are analyzed.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1631
Appears in Collections:Мітічкіна Ольга Олександрівна
Теоретичні і прикладні проблеми психології № 1(42)
Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
189-197.pdf692,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.