Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1645
Title: Соціальна адаптація дітей дошкільного віку з порушенням зору
Other Titles: Социальная адаптация детей дошкольного возраста с нарушением зрения
Social adaptation of preschool children with visual impairments
Authors: Черних, Л.А.
Черных, Л.А.
Chernih, L.A.
Keywords: соціальна адаптація
діти дошкільного віку
дошкільники з порушенням зору
аспекти дослідження соціальної адаптації
соціалізація
соціальна компетентність
социальная адаптация
дети дошкольного возраста
дошкольники с нарушением зрения
аспекты исследования социальной адаптации
социализация
социальная компетентность
social adaptation
preschool children
preschool children with visual impairment
aspects of the researches social adaptation
socialization
social competence
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Черних Л.А. Соціальна адаптація дітей дошкільного віку з порушенням зору / Л.А. Черних // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2017. - № 1(42). - С. 285 - 295.
Abstract: У статті розглянуті основні підходи до поняття «соціальна адаптація» дошкільників з нормативним розвитком та з порушенням зору. Визначено, що соціальна адаптація розглядається в працях дослідників у трьох аспектах: педагогічному, соціологічному та психологічному. Причому у педагогічному аспекті існують щонайменше п'ять груп досліджень проблеми соціальної адаптації та соціалізації. Першу групу складають загальні питання соціальної педагогіки. Друга група досліджень присвячена проблемам формування особистості, її виховання й соціальної адаптації. Третя група розкриває питання організації діяльності інноваційних освітніх установ, у тому числі й дошкільних. Четверта група представлена в дослідженнях сучасних підходів до вивчення й побудови педагогічного процесу на основі ідей ненасильства. П'ята група досліджень полягає в прилученні дітей за допомогою педагогічної культури до методів і засобів народної творчості, народної педагогіки. Соціологічний аспект вивчення проблеми соціальної адаптації представлений у теорії й методології соціальної педагогіки, соціальної роботи, соціалізації, соціальної компетентності. Розгляд проблеми соціальної адаптації дошкільника у психологічному аспекті включає дослідження культурно-історичної концепції розвитку особистості, індивидуально-диференційованого підходу до вивчення й виховання дітей з різними формами дизонтогенезу, вплив соціального середовища на формування особистості дитини, урахування закономірностей психічного й соціально-особистісного розвитку у дошкільному віці як сензитивному у формуванні й розвитку особистості, а також соціалізацію й соціальну адаптацію дитини в суспільстві. У статті розглянуто поняття адаптації, соціальної та сенсорної адаптації, типи адаптаційного процесу. Визначено, що у розвитку нормальних і аномальних дітей існують загальні закономірності. Своєрідність розвитку аномальної дитини обумовлена характером дефекту. Дефект зору впливає на формування соціальної адаптації дитини дошкільного віку, тому вона має певні особливості. Підкреслено, що важливим механізмом соціальної адаптації дитини дошкільного віку з порушенням зору з метою формування культури спілкування, засвоєння правил поведінки, загальноприйнятих норм, виступає наслідування дорослим, особливо батькам і вихователям.
В статье рассмотрены основные подходы к понятию «социальная адаптация» дошкольников с нормативным развитием и с нарушением зрения. Определено, что социальная адаптация рассматривается в работах исследователей в трех аспектах: педагогическом, социологическом и психологическом. Причем в педагогическом аспекте существуют, по меньшей мере, пять групп исследований проблемы социальной адаптации и социализации. Первую группу составляют общие вопросы социальной педагогики. Вторая группа исследований посвящена проблемам формирования личности, ее воспитания и социальной адаптации. Третья группа раскрывает вопрос организации деятельности инновационных образовательных учреждений, в том числе дошкольных. Четвертая группа представлена в исследованиях современных подходов к изучению и построению педагогического процесса на основе идей ненасилия. Пятая группа исследований заключается в приобщении детей с помощью педагогической культуры к методам и средствам народного творчества, народной педагогики. Социологический аспект изучения проблемы социальной адаптации представлен в теории и методологии социальной педагогики, социальной работы, социализации, социальной компетентности. Рассмотрение проблемы социальной адаптации дошкольников в психологическом аспекте включает исследование культурно-исторической концепции развития личности, индивидуально-дифференцированного подхода к изучению и воспитанию детей с разными формами дизонтогенеза, влияние социальной среды на формирование личности ребенка, учет закономерностей психического и социально-личностного развития в дошкольном возрасте как сензитивном в формировании и развитии личности, а также социализацию и социальную адаптацию ребенка в обществе. В статье рассмотрено понятие адаптации, социальной и сенсорной адаптации, типы адаптационного процесса. Определено, что в развитии нормальных и аномальных детей существуют общие закономерности. Своеобразие развития аномального ребенка обусловлено характером дефекта. Дефект зрения влияет на формирование социальной адаптации ребенка дошкольного возраста, поэтому она имеет определенные особенности. Подчеркнуто, что важным механизмом социальной адаптации ребенка дошкольного возраста с нарушением зрения с целью формирования культуры общения, усвоения правил поведения, общепринятых норм, выступает подражание взрослым, особенно родителям и воспитателям.
In the article the main approaches to the notion of "social adaptation" of preschool children with normative development and children with visual impairments. Determined that social adaptation seen in the works of researchers in three aspects: pedagogical, sociological and psychological. And in the pedagogical aspect, there are at least five groups of researches of problems of social adaptation and socialization. The first group consists of general issues of social pedagogy. The second group of studies is devoted to the problems of identity formation, its education and social adaptation. The third group disclose issues of organization of activity of innovative educational institutions, including for preschool children. The fourth group is represented in the study of modern approaches to the study and construction of educational process based on the ideas of non-violence. The fifth group consists in joining of children by means of pedagogical culture to the methods and tools of folk creation, folk pedagogy. Sociological aspect of studying the problem of social adaptation is presented in the theory and methodology of social pedagogy, social work, socialization, social competence. Review of the problem of social adaptation of preschooler in the psychological aspect includes the study of cultural and historical concept of personality, individually differentiated approach to the study and education of children with various forms of dysontogenesis, the influence of social environment on the formation of child, consideration of patterns of mental and social and personal development in preschool age, this age is sensitive in the formation and development of personality, as well as includes socialization and social adaptation of the child in society. The article examined the concept of adaptation, social and sensory adaptation, adaptation process types. Determined that in the development of normal and of anomalous children are common regularities. Peculiarity of development of anomalous child is conditioned by the nature of the defect. The defect of vision affects the formation of social adaptation of the child of preschool age, therefore this child has certain peculiarities. It was emphasized that an important mechanism of social adaptation preschool child with visual impairment, with the aim of formation a culture of communication, learning the rules of conduct, generally accepted norms, is acts of imitation of adults, especially of parents and teachers.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1645
Appears in Collections:Теоретичні і прикладні проблеми психології № 1(42)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
285-295.pdf703,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.