Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1843
Title: Забезпечення сталого розвитку регіону : інституційні засади та трансформація цільового управління підприємствами
Other Titles: Обеспечение устойчивого развития региона: институциональные основы и трансформация целевого управления предприятиями
Ensuring sustainable development of the region: institutional foundations and transformation of target management of enterprises
Authors: Семененко, І.М.
Семененко, И.М.
Semenenko, I.M.
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Семененко І. М. Забезпечення сталого розвитку регіону : інституційні засади та трансформація цільового управління підприємствами : монографія / І. М. Семененко. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 370 с.
Abstract: У монографії розкриті інституційні засади сталого розвитку регіону на основі трансформації цільового управління підприємствами. Подано передумови сталого розвитку економічних систем різного рівня та показано використання концепції сталого розвитку в цільовому управлінні економічними системами різного рівня. Проаналізовано можливість застосування концепції сталого розвитку в управлінні підприємством і визначено відповідність цілей діяльності підприємства концепції сталого розвитку регіону, що у сукупності визначило необхідність трансформації системи управління підприємством відповідно до концепції сталого розвитку регіону. Визначено передумови, сутність і структуру організації інституційного забезпечення сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами. Проведено екскурс до еволюції поглядів на співвідношення приватних і суспільних цілей та представлено досвід перетворюючого інвестування задля сталого розвитку регіонів. Ідентифіковано ключові цільові напрями інституційного забезпечення сталого розвитку регіону. Обґрунтовано механізм організаційної підтримки інституційного забезпечення сталого розвитку регіону. Монографія розрахована на вчених та практиків у сфері забезпечення сталого розвитку економічних систем різного рівня і може бути використана у навчальному процесі з підготовки фахівців економічного напряму в якості наукового посібника.
The monograph reveals the institutional foundations of sustainable development in the region based on transformation of enterprises' goal management. The prerequisites of sustainable development of various economic systems have been presented and the use of the concept of sustainable development in the goal management of economic systems of different levels has been shown. The possibility of application of the concept of sustainable development in the enterprise management has been analysed; and the compliance of the enterprise activity goals with the concept of sustainable development in the region has been identified, which in total determined the necessity of transformation of the enterprise management system in accordance with the concept of sustainable development in the region. The preconditions, the essence and structure of the institutional support of sustainable development in the region based on enterprises' goal management have been determined. An excursion to the evolution of views on the correlation of private and public goals has been conducted, and the experience of impact investment for sustainable development of regions has been presented. The key target directions of the institutional support of sustainable development of the region have been identified. The mechanism of organizational provision of institutional support of sustainable development in the region has been substantiated. The monograph is designed for scientists and practitioners in the field of sustainable development of economic systems of different levels and can be used in the educational process for training specialists in the field of economics as a textbook.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1843
Appears in Collections:Семененко Інна Максимівна
Монографії
Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_Моногр--Семененко.pdf3,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.