Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1871
Title: Інваліди Другої світової війни на Донбасі: методологічні засади вивчення процесу інтеграції до мирного життя (1943-1945 рр.)
Other Titles: Инвалиды Второй мировой войны на Донбассе: методологические основы изучения процесса интеграции к мирной жизни (1943-1945 гг.)
Disabled veterans of the Second World War in Donbas: methodological principles of study of integration to civilian life (1943-1945)
Authors: Михайлюк, В.В.
Mykhaylyuk, V.
Keywords: поняття та категорії вивчення
повсякденне життя у Донбасі
інваліди Великої Вітчизняної війни
соціальна історія окремих категорій населення
методологія вивчення повсякденного життя на Донбасі
понятия и категории изучения
повседневная жизнь в Донбассе
инвалиды Второй мировой войны
социальная история отдельных категорий населения
методология изучения повседневной жизни на Донбассе
Donbas
disabled veterans
Second World War
civilian life
Ukraine
methodology
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Михайлюк В.В. Інваліди Другої світової війни на Донбасі: методологічні засади вивчення процесу інтеграції до мирного життя (1943-1945 рр.) / В.В. Михайлюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 1 (231). – С. 67 - 70
Abstract: У статті всебічно розглядаються методологічні основи вивчення повсякденного життя на теренах Донбасу у 1943-1945 рр., зокрема пристосування інвалідів- фронтовиків до нових реалій на звільнених від німецько- фашистських загарбників територіях. Проведено аналіз специфічних проблем історії Другої Світової та Великої Вітчизняної воєн, а також наведено важливі для подаль- шого вивчення проблеми входження інвалідів Великої Віт- чизняної війни ключові поняття, серед яких «комунікати- вна взаємодія інвалідів з оточуючим середовищем», «ку- льтурно-дозвіллєві інтереси інвалідів», «девіантна пове- дінка інвалідів».
В статье всесторонне рассматриваются методо- логические основы изучения повседневной жизни на тер- ритории Донбасса в 1943-1945 гг., в частности приспо- собления инвалидов-фронтовиков к новым реалиям на освобожденных от немецко-фашистских захватчиков территориях. Проведен анализ специфических проблем истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также приведены важные для дальнейшего изучения проблемы вхождения инвалидов Великой Отечественной войны в повседневную жизнь ключевые понятия, среди которых «коммуникативное взаимодействие инвалидов с окружающей средой», «культурно-досуговые интересы инвалидов», «девиантное поведение инвалидов».
Methodological foundations of studying the daily life of the Donbass in 1943-1945 are examined in the article, including disabled veterans adaptation to the new realities in the liberated from Nazi invaders areas. Author completed the analysis of Great Patriotic War specific problems. Such important for the further studying of the problem of World War II disabled veterans` entry in daily life of the Donbass concepts like “communicative interaction of the disabled people with the environment”, “cultural and leisure interests of disabled”, “deviant behavior of disabled veterans” are examined in the article. Such categories as “adaptation”, “rehabilitation”, “integration”, “daily routine”, “social environment” and other are used in the paper. The important process of disabled veterans’ integration into social environment is scrutinized in the article.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1871
Appears in Collections:№ 1 (231)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067-070.pdf350,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.