Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1875
Title: Місія вищої школи України у сучасному контексті
Other Titles: Миссия высшей школы Украины в современном контексте
The mission of the high school in Ukraine in the context of global issues
Authors: Сафонова, Н.М.
Safonova, N.M.
Keywords: освіта
вища школа
сучасний контекст
набутий досвід
європейські стандарти освіти
образование
высшая школа
мировой контекст
приобретенный опыт
европейские стандарты образования
Education
higher education
the global context
the experience gained
the European educational standards
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Сафонова Н.М. Місія вищої школи України у сучасному контексті / Н.М. Сафонова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 1 (231). – С. 100 - 104
Abstract: У статті окреслені й аналізуються окремі аспекти діяль- ності вищої школи у сучасному контексті проблем освіти другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Зазначено, що названа тема викликає інтерес науковців, дослідників, практичних працівників вищої школи тощо. Спираючись на їх дослідження, авторка визначила мету та завдання власного вивчення, поставила за мету окрес- лити й проаналізувати лише деякі аспекти названої про- блеми: як головний постачальник кадрів у будь-який сфе- рі – промисловості, сільському господарстві, науці, куль- турі, зростанні добробуту й духовності - саме вища школа здатна відігравати ключову роль, бути генерато- ром розвитку суспільства. Ці питання потребують більш чіткого окреслення й виваженого аналізу. Доведено, що інтенсивний шлях розвитку вітчизняних вищих навчальних закладів з врахуванням світових стан- дартів вимагає прирощення нових знань, які так необхідні в Україні. Адже, зокрема, через брак спеціалістів у галузі європейської інтеграції українцям важче грамотно вибу- довувати стосунки з європейською спільнотою. У статті проаналізовано, що процес інтеграції, у тому числі й вищої школи, вимагає, щоб її випускники практич- но володіли хоч би двома робочими мовами: англійською та французькою, англійською та німецькою, англійською та іспанською. У ряді вищих навчальних закладів України, зокрема Києво-Могилянській академії, викладання на окремих спеціальностях ведеться виключно англійською мовою. Це не викликає труднощів для її випускників при продовженні ними навчання у вищих навчальних закладах Європи тощо. Показано, що взаємодія держави з вищою школою може визначатися декількома типами зв’язку між ними: жор- сткий, послаблений і вільний. При цьому зауважено, що послаблений тип відносин зовсім не характеризується аб- солютною самостійністю, а лише передбачає наявність інших залежностей замість традиційних; в першу чергу це може виявлятися в намаганнях режиму зберегти духо- вний контроль в освітянській сфері при одночасному зме- ншенні її економічної підтримки. Робиться висновок про те, що в умовах розбудови держа- ви в Україні відбувалася переорієнтація вищої школи на розвиток особистості, світовий досвід та стандарти, використання ефективних технологій навчального проце- су. Нині, коли в Україні готується комплексне реформу- вання освіти, вищої у тому числі, дуже важливо за про- понованими новаціями не втратити напрацьовані націо- нальні цінності освітянського досвіду, що перевірене життям не одного покоління співвітчизників.
пекты деятельности высшей школы в современном кон- тексте проблем образования второй половины ХХ – нача- ла ХХІ в. Проанализирована история и историография во- проса, изучено мнение педагогов и философов, которые в своих исследованиях касались вопросов деятельности университета в целом и современного университета в ча- стности.
The article outlined and analyzed some aspects of higher education in the contemporary context of education the second half of the XX - XXI century. Indicated that called the topic of interest of scientists, researchers, practitioners of high school and more. Based on their research, the author has identified goals and objectives of their own study set out to describe and analyze only some aspects of the above problem, the main supplier of staff at any sector - industry, agriculture, science, culture, the welfare and spirituality - that higher education can play a key role, be a generator of social development. These issues require a clearer delineation and a careful analysis. Proved that the intensive development of domestic institutions of higher education, taking into account international standards require new increment of knowledge that are so needed in Ukraine. After all, in particular because of the lack of specialists in European integration harder Ukrainian competently build relations with the European community. The article analyzes the process of integration, including high school, requires that its graduates had virtually even two working languages: English, French, English and German, English and Spanish. A number of universities in Ukraine, including Kiev-Mohyla Academy, teaching in certain specialties is in English. It is not difficult for graduates continuing their education at the higher educational institutions of Europe and others. It is shown that the interaction with the high school state can be defined several types of communication between them: hard, weakened and free. This noted that weakened type of relationship is not characterized by absolute autonomy, but only provides for other addictions instead of the traditional; first of all it can manifest itself in efforts to maintain spiritual control mode in the educational field while reducing its economic support. The conclusion is that in a state building in Ukraine there was a reorientation of higher school on personality development, international experience and standards, the use of efficient technologies for the educational process. Now that Ukraine is preparing a comprehensive reform of education, including higher, it is important for the proposed innovations is not to lose elaborated national values educational experience that tested the life of several generations of compatriots.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1875
Appears in Collections:№ 1 (231)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100-104.pdf362,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.