Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1876
Title: Започаткування монетного виробництва України на ЛВЗ початок 90-х рр. ХХ ст.
Other Titles: Зарождение монетного производства Украины на ЛСЗ начало 90-х гг. ХХ в.
The emergence of coinage in Ukraine on lmtp the early 90-ies of twentieth century
Authors: Сергієнко, Г.С.
Новікова, Ю.C.
Сергиенко, А.С.
Новикова, Ю.С.
Sergienko, G.S.
Novikova, J.S.
Keywords: монетне виробництво
монетний двір
Луганський верстатобудівний завод
НБУ
розмінна монета
пуансон
номінал
метиз
монетное производство
монетный двор
Луганский станкостроительный завод
разменная монета
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Сергієнко Г.С. Започаткування монетного виробництва України на ЛВЗ початок 90-х рр. ХХ ст. / Г.С. Сергієнко, Ю.C. Новікова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 1 (231). – С. 105 - 109
Abstract: У статті на основі всебічного аналізу архівних документів та історичних досліджень проаналізовано процес зародження монетного виробництва на Луганському верстатобудівному заводі. Авторами досліджені причини обрання Луганського заводу монетним двором незалежної України, які полягають у досвіді понадмасового виробництва виробів, яке подібно із технологічним процесом чеканки монет; з наявністю висококваліфікованих кадрів та відповідного обладнання тощо. В статті наведені данні стосовно розробників ескізів і перших технологів монет, залучених до карбування. На основі документів виявлені основні етапи становлення монетної справи в Україні: підготовка територій та цехів, навчання персоналу, етап засекречення процесу карбування монет, перші проби. Саме використання в роботі архівних документів, котрі містять достовірні дані додають наукову цінність публікації. Обробка джерельної бази дозволяє зробити висновок стосовно мети роботи, яка є розкритою майже в повному обсязі. Окремо досліджені особливості реформування заводу для нового виробництва. Публікація має чітку структуру періодизації виробничого процесу, що дає в повній мірі отримати уявлення щодо налагодження роботи на заводі. Також у статті багато уваги приділено персоналіям, завдяки яким було покладено початок чеканки монет сучасної незалежної України. В статті зроблені відповідні висновки, які дозволили узагальнити та систематизувати матеріал для подальшого його використання.
В статье на основе всестороннего анализа архивных документов и исторических исследований проанализирован процесс зарождения монетного производства на Луганском станкостроительном заводе. Авторами исследованы причины выбора Луганского завода монетным двором независимой Украины, которые заключаются в опыте сверхмасового производства изделий, которое сходно с технологическим процессом чеканки монет; с наличием высококвалифицированных кадров и соответствующего оборудования и т.д. В статье приведены данные относительно разработчиков эскизов и первых технологов монет, привлеченных к чеканке. На основе документов выявлены основные этапы становления монетного дела в Украине: подготовка территорий и цехов, обучение персонала, этап засекречивания процесса чеканки монет, первые пробы. Именно использование в работе архивных документов, которые содержат достоверные данные, придает публикации еще большую научную ценность. Обработка источниковой базы позволяет сделать вывод о том, что цель работы раскрыта почти в полном объеме. Отдельно исследованы особенности реформирования завода для нового производства. Статья имеет четкую структуру периодизации производственного процесса, что дает в полной мере получить представление касательно организации работы на заводе. Также огромное количество информации уделено персоналиям, благодаря деятельности которых положено начало чеканки монет современной независимой Украины. В статье сделаны выводы, которые позволили обобщить и систематизировать материал для дальнейшего его использования.
On the basis of a comprehensive analysis of archival documents and historical research analyzes the process of the birth of coin production at the Luhansk Machine-Tool Plant. The authors investigated the reasons for the election of Lugansk plant mint independent Ukraine, which are in the experience ponadmasovoho manufacture of products, which similar to the process minting coins; availability of qualified personnel and appropriate equipment, etc. The article presents data regarding design sketches and the first coins engineers involved in the coinage. On the basis of the documents identified the main stages of coinage in Ukraine: preparation areas and workshops, training, classifying stage process coinage, the first sample. It is used in the archival documents that contain valid data is added scientific value of the publication. Treatment of sources leads to the conclusion regarding the purpose of which is disclosed is almost full. Separately, the features of reform for a new production plant. The publication has a clear structure of periodization of the production process that enables fully get an idea of setting up of the factory. Also in the article much attention paid staff, thanks to which began the minting of coins modern independent Ukraine. The article made the appropriate conclusions that allowed summarize and organize material for future use
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1876
Appears in Collections:№ 1 (231)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105-109.pdf376,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.