Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1913
Title: Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науково-технічних систем
Authors: Моргачов, І.В.
Morhachov, I.V.
Моргачёв, И.В.
Keywords: Державна інноваційна політика розвитку науково-технічних систем
Державне регулювання економіки
Государственная инновационная политика развития научно-технических систем
Государственное регулирование экономики
State innovation policy of development of scientific and technical systems
State regulation of economy
національне господарство
регіональна економіка
інноваційна діяльність
науково-технічні системи
інвестиційні проекти
национальное хозяйство
региональная экономика
инновационная деятельность
научно-технические системы
инвестиционные проекты
national economy
regional economy
innovative activity
scientific and technical systems
investment projects
Issue Date: 18-Apr-2014
Publisher: Видавництво "Ноулідж"
Citation: Моргачов І.В. Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науково-технічних систем : монографія / І.В. Моргачов. – Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2014. – 388 с.
Abstract: У монографії розкриваються питання удосконалення розвитку і державного регулювання вітчизняних науково-технічних систем, їхньої участі в інноваційній діяльності суб’єктів, що належать до підприємницького сектора економіки. Уточнено сутність і класифікацію відповідних систем, їхню роль в національному господарстві, а також зв'язок цих суб’єктів господарювання з інноваційною та фінансово- економічною діяльністю промислових і сільськогосподарських підприємств. Уточнено заходи удосконалення організаційно-економічної інфраструктури реалізації інноваційно-інвестиційних проектів за участю вітчизняних науково-технічних систем та державних органів влади. Результати дослідження призначено для керівників та спеціалістів державних і регіональних органів управління, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вузів.
В монографии раскрываются вопросы совершенствования развития и государственного регулирования отечественных научно-технических систем, их участия в инновационной деятельности субъектов, относящихся к предпринимательского сектора экономики. Уточнена сущность и классификация соответствующих систем, их роль в национальном хозяйстве, а также связь этих субъектов хозяйствования с инновационной и финансово-экономической деятельностью промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Уточнены мероприятия совершенствования организационно-экономической инфраструктуры реализации инновационно-инвестиционных проектов с участием отечественных научно-технических систем и государственных органов власти.
Description: Історичний досвід розвитку національного господарства в різних країнах світу показав переваги економіки ринкового типу. Однак незважаючи на ринкову спрямованість економік багатьох розвинутих країн, державне регулювання національного господарства ще не втратило свою актуальність. Дуже гостро відчувається потреба в ньому в період економічних криз, які досить часто трапляються, особливо в умовах глобалізації економік. Майже у всіх економічно розвинутих країнах державне регулювання національного господарства виявляється в створенні інфраструктури, яка формує умови для розвитку і діяльності всіх суб’єктів господарювання. На початку свого існування така інфраструктура була відносно спрощеною, але з часом - ускладнювалася. Наприкінці ХХ сторіччя в якості інфраструктури, яку має сформувати держава, розглядали школи, навчальні заклади, лікарні, дороги, засоби зв’язку, банківську, судову та пенітенціарну систем, інституції зовнішньої оборони та охорони правопорядку, заклади житлово-комунального господарства, різноманітні органи державної влади, що забезпечують формування правового поля та контроль його дотримання суб’єктами господарювання. На початку ХХІ сторіччя у зв’язку з інтенсифікацією науково-технічного прогресу та світової конкуренції країн з’являється потреба в якісному удосконаленні відповідної інфраструктури і, зокрема, шляхом формування організаційно-економічної її форми, що створює умови для інтенсифікації реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. В умовах світової конкуренції країн за ресурси та можливості здійснення певних видів діяльності у світовому розподілі праці виграш отримують економіки тих країн, де успішно реалізуються інноваційно-інвестиційні проекти. Саме ці проекти стають основним «локомотивом» розвитку будь-якого національного господарства, що робить актуальним створення державою організаційно-економічних умов інтенсифікації реалізації цих проектів. Інноваційно-інвестиційна діяльність, що здійснюють суб’єкти господарювання, характеризується великим числом чинників, що можуть негативно впливати на результативність цієї діяльності, і, зокрема: ризик і невизначеність, які для інноваційно-інвестиційного процесу є основною перешкодою. З іншого боку, саме успішна реалізація конкретних інноваційно-інвестиційних проектів дозволяє певному суб’єкту господарювання отримати конкурентні переваги на локальному ринку, а сукупність цих проектів (особливо проектів національного значення) дозволяє отримати конкурентні переваги національному господарству в світовій конкуренції та розподілі праці. З огляду на таку значимість інноваційно-інвестиційних проектів державна підтримка їх набуває важливого значення. Одним із напрямів відповідної підтримки є створення належної організаційно-економічної інфраструктури, яка в сучасних умовах має бути досить складною, враховуючи велику кількість чинників, що впливають на інноваційно-інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання. Важливою складовою організаційно-економічної інфраструктури підтримки реалізації інноваційно-інвестиційних проектів є вітчизняні науково-технічні системи, які є дуже різноманітними за складом та функціями. Ці системи містять значні ресурси національного господарства та роблять суттєвий внесок в його ВВП. Вони є складними системами, на діяльність яких впливає велика кількість чинників, в тому числі і негативних. Вищенаведене зумовлює необхідність державного регулювання та підтримку діяльності вітчизняних науково-технічних систем, які за формою власності можуть бути як державними, так і недержавними. Державне регулювання вітчизняних науково-технічних систем має здійснюватися на основі ретельних досліджень особливостей їхньої діяльності. Проведення таких досліджень, з огляду на важливість відповідних систем в структурі розподілу ресурсів національного господарства та його ВВП, завжди будуть актуальними. Вітчизняні науково-технічні системи впродовж багатьох років накопичили інноваційний і науковий потенціал, використання якого є вельми корисним в процесі інноваційно-інноваційної діяльності різних суб’єктів господарювання. Однак особливо актуального значення відповідні дослідження набувають тому, що вітчизняні науково-технічні системи є частиною інфраструктури з реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. Значна актуальність досліджень як особливостей діяльності таких систем, так і їхнього державного регулювання зумовлено досить складним характером їхнього взаємозв’язку з промисловими підприємствами підприємницького сектора економіки, керівництво та власники яких є основними організаторами реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. По-перше, вітчизняні науково-технічні системи належать до різних секторів економіки, по-друге, їхній вплив на інноваційно-інвестиційну діяльність промислових підприємств підприємницького сектора характеризується ймовірнісним характером. В сучасних умовах діяльність відповідних систем на шляху підтримки інноваційно-інвестиційних проектів пов’язана з рядом проблем, що мають вирішуватися завдяки реалізації державної інноваційної політики їхнього розвитку. Високий рівень складності взаємозв’язків вітчизняних науково-технічних систем один з одним та суб’єктами господарювання підприємницького сектора економіки; питань державного регулювання таких систем - вимагає системного підходу в реалізації державної інноваційної політики їхнього розвитку. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності, а також функціонування вітчизняних науково-технічних систем складні та багатопланові. Значна частина цих проблем ретельно вивчена в наукових працях таких вчених, як: Н.М Авсяннікова., В.Н. Амітан, О.І. Амоша, Г.А. Андрощук, І.Т. Балабанова, Є.А. Бєльтюков, О.С. Богма, Т.М. Боголіб, Ю.В. Великий, А.Е. Воронкова, Ю.В. Генералова, В.М. Гончаров, В.І. Дубницьки, С.Д. Ільєнкова, С.М. Ілляшенко, М.А. Йохна, С.Н. Кацура, Г.В. Козаченко, В.І. Отенко, А.В. Савчук, І.М. Тесленок, Р.А. Фатхудинова, Л.І. Федулова, Н.І. Чухрай. В сучасних умовах актуального значення набуває формування організаційно-економічної інфраструктури забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання підприємницького сектора економіки, як б гармонійно враховувала інтереси основних учасників інноваційно-інвестиційних проектів, коли вітчизняні науково-технічні системи за участю державних органів влади виступають каталізатором їх реалізації. Така інфраструктура має бути ефективною з точки зору максимізації співвідношення результатів та витрат і забезпечувати максимізацію обсягів інвестицій в реалізацію інноваційних проектів. Вона має максимально здійснювати консультаційне, інформаційне, технічне та фінансове сприяння їх виконання. За допомогою різноманітних методів державного регулювання необхідною є активізація результативної взаємодії основних видів вітчизняних науково-технічних систем (організацій сфери інжинірингу та наукових закладів), а також їх включення в процес реалізації інноваційно-інвестиційних проектів промисловими підприємствами підприємницького сектора економіки з використанням заморожених заощаджень домашніх господарств. Таким чином, виключна актуальність питань державної інноваційної політики розвитку вітчизняних науково-технічних систем, з одного боку, та наявні резерви їхнього пророблення в теоретико-методичному плані – з іншого, зумовили мету, завдання та зміст наукової роботи.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1913
ISBN: 978-617-579-698-0
Appears in Collections:Монографії
Монографії вчених університету
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morhachov-Monografiya-UDIPRNTS.pdf4,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.