Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1914
Title: Альтернативне пенсійне забезпечення самозайнятого населення
Other Titles: Альтернативное пенсионное обеспечение самозанятого населения
Alternative pension provision of self-employed population
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: альтернативне пенсійне забезпечення самозайнятого населення
самозайняте населення
альтернативное пенсионное обеспечение самозанятого населения
самозанятое население
alternative pension provision of self-employed population
self-employed population
пенсійне забезпечення
інвестиційна діяльність
національне господарство
державне регулювання
акції
нерухомість
пенсионное обеспечение
инвестиционная деятельность
национальное хозяйство
государственное регулирование
акции
недвижимость
pensions
investment activities
national economy
state regulation
shares
real estate
Issue Date: 23-Mar-2018
Publisher: Національний університет харчових технологій, ГО "Інститут проблем конкуренції"
Citation: Моргачов І.В. Альтернативне пенсійне забезпечення самозайнятого населення / І.В. Моргачов // Інтелект ХХІ. - 2018. - №1. - С.174 - 179
Abstract: В роботі розглянуто проблеми альтернативного пенсійного забезпечення самозайнятого населення. Звернуто увагу на високий рівень його інвестиційної мотивації, який в сучасних умовах реалізується далеко не в повній мірі. В якості економічної основи успішного альтернативного пенсійного забезпечення самозайнятого населення уточнено його ефективну інвестиційну діяльність. Важливою проблемою на шляху такої діяльності була безперспективність вітчизняного фондового ринку та ринку нерухомості, що є потенційною загрозою втечі капіталу за кордон. Визнана провідна роль держави в регулюванні проблем пенсійного забезпечення самозайнятого населення та у формуванні механізмів вирішення протиріч і проблем його інвестиційної діяльності.
В работе рассмотрены проблемы альтернативного пенсионного обеспечения самозанятого населения. Обращено внимание на высокий уровень его инвестиционной мотивации, который в современных условиях реализуется далеко не в полной мере. В качестве экономической основы успешного альтернативного пенсионного обеспечения самозанятого населения уточнена его эффективная инвестиционная деятельность. Важной проблемой на пути такой деятельности была бесперспективность отечественного фондового рынка и рынка недвижимости, что является потенциальной угрозой утечки капитала за границу. Признана ведущая роль государства в регулировании проблем пенсионного обеспечения самозанятого населения и в формировании механизмов решения противоречий и проблем его инвестиционной деятельности.
The problems of alternative pension provision for the self-employed population are considered in the work. Attention is drawn to the high level of him investment motivation, which under modern conditions is far from being fully realized. Effective investment activity of the self-employed population is specified as an economic basis for successful alternative pension provision for such a group of people. An important problem in the way of such activity was the unprofitability of the domestic stock market and the real estate market, which is a potential threat of capital flight abroad. The leading role of the state recognized in regulating the problems of pension provision for the self-employed population and the formation of mechanisms for resolving the contradictions and problems of its investment activity.
Список використанних джерел:
1. Бузько І.Р., Чиж В.І., Тищенко А.Ю. Інвестиційна політика у глобальному вимірі: формування та реалізація: монографія, Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. 192 с.
2. Гончаров В.М., Навроцький А.А., Коломійцев О.А. Інвестиційні ресурси та їх економічне регулювання: монографія, Донецьк: СПД Купріянов ВС, 2006. 204 с.
3. Гончаров В.Н., Зось-Киор Н.В. Инвестиционная составляющая развития украинских агропредприятий в условиях земельной реформы, Экономинфо. 2012. № 18. С. 78-83.
4. Гончаров В.М., Моргачов І.В. Державна інноваційна політика розвитку науково-технічних систем: монографія. Луганськ:Вид-во «Ноулідж», 2013. 372 с.
5. Заблодська І.В., Шаповалова О.М. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону за допомогою поліструктурного показника, Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2009. № 4. С. 67-72.
6. Моргачов І.В. Достатність інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в Україні на державному і регіональному рівнях, Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 127-131.
7. Толуб’як С.В. Державна політика пенсійного забезпечення: сутність і функції, Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. 2009. Вип. 4 (27). С. 1-7.
8. Толуб’як С.В. Запровадження пенсійних облігацій як механізм залучення фінансових ресурсів до Пенсійного фонду, Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». 2012. № 2. С. 1-5.
Description: Поява такого класу осіб, як самозайняте населення, зумовлює певний науковий інтерес до нього. Ці особи є майже в кожній країні. Не винятком стає і Україна, де кількість самозайнятих осіб кожного року зростає. Нажаль, в нашій країні відповідне явище є результатом поступової деіндустріалізації, зменшення робочих місць в промисловості та інших галузях економіки. Цей клас в національному господарстві поступово набирає ваги за кількістю осіб та часткою в національному доході. Витрачаючи свої доходи в Україні він забезпечує робочі місця іншим громадянам країни. Отже самозайнятість населення слід розглядати в якості корисного для національного господарства явища навіть незважаючи на наявність важливої об’єктивної проблеми – значна частка самозайнятого населення не сплачує податки. Велика кількість самозайнятих осіб в країні не зареєстрована в якості підприємців і не декларують свої доходи, тому і не сплачують податки. Однак разом з цим на таких осіб не поширюється пенсійне забезпечення в порівнянні з іншими особами, які мають страховий стаж. Вирішення проблеми як пенсійного забезпечення самозайнятого населення так і оподаткування такого сектора економіки в сучасних умовах стає вельми актуальною економічною проблемою. Забезпечення пристойного рівня життя в старості громадян країни є не тільки соціальним питанням. Можливість ефективного збереження ними частини своїх доходів суттєво впливає і на національне господарство, коли в країні стає більше багатших людей незалежно від «доброї волі» держави.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1914
ISSN: 2415-8801
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковцівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.