Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1918
Title: Яка інфраструктура необхідна для високотехнологічної самозайнятості населення
Other Titles: Какая инфраструктура необходима для высокотехнологичной самозанятости населения
What infrastructure is necessary for the high-techal self-employment of the population
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: інфраструктура для високотехнологічної самозайнятості населення
високотехнологічна самозайнятість населення
інфраструктура
безробіття
національне господарство
регіональна економіка
деіндустріалізація
дата-центр
базис
надбудова
державне регулювання
умовно-депресивний регіон
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Citation: Моргачов І.В. Яка інфраструктура необхідна для високотехнологічної самозайнятості населення / І.В. Моргачов // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - № 21. - С. 184 - 188.
Abstract: У статті сформульовано тезу щодо необхідності держав- ного регулювання високотехнологічної самозайнятості насе- лення на рівні провідних галузей національного господарства. Уточнено категорії мобільної високотехнологічної самозайня- тості населення та особливості її інфраструктури. Досліджено чинники, які визначають можливість та ефективність відповід- ної діяльності та на які має бути спрямоване державне регу- лювання. Розглянуто умовний поділ чинників, що пов’язані з таким видом діяльності, на базис та надбудову. Доведено не- обхідність комплексного і системного підходу до державного регулювання високотехнологічної самозайнятості населення з урахуванням енергетики та банківської системи.
В работе сформулирован тезис относительно необходимо- сти государственного регулирования высокотехнологической самозанятости населения на уровне ведущих отраслей наци- онального хозяйства. Уточнены категории мобильной высоко- технологической самозанятости населения и особенности ее инфраструктуры. Исследованы факторы, которые определяют возможность и эффективность соответствующей деятельно- сти и на которые должно быть направлено государственное регулирование. Рассмотрено условное разделение факторов, которые связаны с этим видом деятельности, на базис и над- стройку. Доказана необходимость комплексного и системного подхода к государственному регулированию высокотехнологи- ческой самозанятости населения с учетом энергетики и бан- ковской системы.
The purpose of the research is to specify the features of the infrastructure of high-tech self-employment of the Ukrainian population in order to improve its state regulation. The conclusions are formulated in the work on the need for state regulation of hightech self-employment of the population at the level of the leading branches of the national economy. High-tech self-employment should be equated with the leading branches of the national economy based on the number of employed persons and the share in the volume of national income. The categories of mobile high-tech self-employmented of the specialists and the specifics of them infrastructure are specified. The factors that determine the possibility and effectiveness of this activity have been investigated. State regulation should be directed to these factors. The conditional separation of factors into the basis and superstructure is considered. The need for an integrated and systematic approach to state regulation of high-tech self-employment of the population, taking into account energy and the banking system, is proved. It is necessary to carry out statistical accounting, to systematically study and improve the infrastructure of such activity, to take into account the possibility of negative migration of the mobile part of high-tech self-employment of the population. Improvement of the infrastructure of such self-employment and appropriate state regulation should provide for complex and systemic measures taking into account the development of the basic industries of the economy. This applies mainly to energy (diversification, increase and decrease in cost of energy generation), as well as to the banking sector (development of high-tech remote banking services, reduction of transaction restrictions). At the current stage in Ukraine, energy and the banking sector can become "pain points" for high-tech self-employment.
Description: У сучасних умовах дефіциту робочих місць в Україні державна під- тримка самозайнятості населення набуває акту- ального значення. Корисність видів самозай- нятості для національного господарства може значно різнитися, що зумовлює концентрацію уваги в більшому ступені на високотехноло- гічному її виді. Одним із видів державної під- тримки високотехнологічної самозайнятості є формування й удосконалення інфраструктури, яка є необхідною для цього виду діяльності, тому важливо та актуально визначити таку інф- раструктуру, оцінити її достатність та напрями вдосконалення. Особливо гостро питання вдосконалення відповідної інфраструктури постало стосовно умовно депресивних регіонів, де тимчасово виникла соціальна напруга з великим рівнем безробіття.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1918
ISSN: 2413-3965
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковцівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.