Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1919
Title: Використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів
Other Titles: Использование информационных систем и технологий как направления государственной поддержки условно-депрессивных реионов
Using Information Systems as Directions of the State Support for the Conditionally Depressive Regions
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: Використання інформаційних систем і технологій
інформаційні системи
інформаційні технології
умовно-депресивні регіони
регіональна економіка
фрілансер
безробіття
ІТ-спеціаліст
Issue Date: Dec-2017
Publisher: ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
Citation: Моргачов І.В. Використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів / І.В. Моргачов // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С.403 - 407.
Abstract: Метою статті є обґрунтування перспективності використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів. Уточнено твердження, що зростання кількості фрілансерів у регіоні (навіть тих, хто ухиляється від сплати податків) зумовлює зростання як доходів регіональних підприємств, так і податкових надходжень до бюджетів. Такі фрілансери стають замовниками робіт, послуг і товарів, а отже, і роботодавцями для інших осіб, які працюють офіційно. Державна підтримка концентрації таких фахівців у регіоні зумовлює зменшення «витоку мізків» за кордон. Обґрунтовано перспективні напрями державної підтримки умовно-депресивних регіонів за рахунок інформаційних систем, основними елементами яких є ІТ-спеціалісти; а також економічна доцільність першочергової державної підтримки регіонів з наявністю високого рівня безробіття працездатного населення. Запропоновано шляхи вирішення протиріч між державою та фрілансером у частині сплати податків та нарахування страхового стажу для майбутньої пенсії. Визначено кінцеву мету державної підтримки умовно-депресивних регіонів завдяки використанню інформаційних систем, яка полягає у досягненні стадії дії мультиплікаційного ефекту зростання доходів суб’єктів господарювання та податкових надходжень в бюджети завдяки реалізації інноваційних проектів внаслідок концентрації ІТ-спеціалістів у регіоні.
Целью статьи является обоснование перспективности информационных систем и технологий как направления государственной поддержки условно-депрессивных регионов. Уточнено утверждение, что рост числа фрилансеров в регионе (даже уклоняющихся от налогообложения), обусловливает рост как доходов региональных предприятий, так и налоговых поступлений в бюджеты. Такие фрилансеры становятся заказчиками работ, услуг и товаров, и, соответственно, работодателями для других лиц, которые работают официально. Государственная поддержка концентрации таких лиц в регионе способствует уменьшению «утечки мозгов» за границу. Обоснованы перспективные направления государственной поддержки условно-депрессивных регионов за счет информационных систем, основными элементами которых являются ІТ-специалисты; а также экономическая целесообразность первоочередности государственной поддержки регионов с наличием высокого уровня безработицы работоспособного населения. Предложены пути решения противоречий между государством и фрилансером в части уплаты налогов и начисления страхового стажа для будущей пенсии. Определена конечная цель государственной поддержки условно-депрессивных регионов благодаря использованию информационных систем, которая заключается в достижении стадии действия мультипликационного эффекта роста доходов субъектов хозяйствования и налоговых поступлений в бюджеты благодаря реализации инновационных проектов вследствие концентрации ІТ-специалистов в регионе.
The article is aimed at substantiating the perspectivity of information systems and technologies as a direction of the State support for the conditionally depressive regions. The article clarifies the assumption that an increase in the number of freelancers in region (even evaders from taxation), causes the growth of both the regional enterprises’ revenues and the tax revenues to budgets. Such freelancers become customers of works, services and goods, and, accordingly, employers for other persons who work officially. The State support for the concentration of such persons in the region contributes to reducing the «brain drain» abroad. The article substantiates prospective directions of the State support for the conditionally depressive regions by means of information systems, the basic elements of which are IT-specialists; as well as economic expediency of priority of the State support for the regions with presence of high level of unemployment of working population. The ways of solution of contradictions between the State and the freelancer in the part of payment of taxes and accrual of the insurance period for the future pension have been suggested. The ultimate goal of the State support for the conditionally depressive regions with use of information systems has been defined, which is to achieve the stage of the multiplied effect of growth of income of economic entities and tax revenues to the budget due to the implementation of innovation projects as result of the concentration of IT specialists in region.
Description: Майже в кожній країні розвиток окремих регіонів відбувається різноманітно, коли в одні надходять інвестиції, зростають кількість робочих місць, обсяг виробництва та податкових надходжень, а інші, навпаки, стають депресивними. Така ситуація останнім часом спостерігається і в Україні, де є умовно-перспективні та умовно-депресивні регіони. Державної підтримки в межах державного регулювання економіки вимагають всі регіони – як перші, так і другі. У межах нашого дослідження зупинимося на перспективних напрямах державної підтримки умовно-депресивних регіонів. По-перше, така підтримка необхідна для нейтралізації негативних соціальних явищ через зростання безробіття. По-друге, позитивний вплив державного регулювання може перевести регіон зі стану депресивного до стану прогресивного, коли з часом він стане суттєвим донором за податковими надходженнями до державного бюджету. Факт самого існування умовно-депресивних регіонів робить актуальними дослідження ефективних напрямів їх державної підтримки. Вимагають відповідей багато питань, і, зокрема: «Чи варто виділяти бюджетні кошти на підтримку умовно-депресивних регіонів? На які саме заходи більш доцільно, з економічної точки зору, виділяти кошти? Чим держава може допомогти цим регіонам? Як визначити, що регіон є депресивним? Якими критеріями користуватися при визначенні рівня найбільш депресивного регіону?»
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1919
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковцівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.