Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1920
Title: Необхідність удосконалення інфраструктури розвитку високотехнологічної самозайнятості населення на національному і регіональному рівні
Other Titles: Необходимость совершенствования инфраструктуры развития высокотехнологической самозанятости населения на национальном и региональном уровне
The necessity of improving infrastructure of the hightechnological migrity of the population at national and regional level
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: інфраструктура для високотехнологічної самозайнятості населення
високотехнологічна самозайнятість населення
інфраструктура
безробіття
працездатне незайняте населення
національне господарство
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Моргачов І.В. Необхідність удосконалення інфраструктури розвитку високотехнологічної самозайнятості населення на національному і регіональному рівні / І.В. Моргачов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2017. - № 10 (240). - С. 78 - 82.
Abstract: В роботі обґрунтована необхідність удосконалення ін- фраструктури розвитку високотехнологічної самозайня- тості населення на національному і регіональному рівнях. Здійснено аналіз тенденції прихованого безробіття в Україні, причинно-наслідкових зв’язків цього безробіття, та поняття «високотехнологічної самозайнятості». Роз- глянуто переваги та проблеми України на шляху концен- трації високотехнологічних самозайнятих фахівців в кра- їні, необхідність глобальної та регіональної конкуренції за таких осіб. Уточнено сучасні елементи інфраструктури розвитку високотехнологічної самозайнятості населення в Україні.
В работе обоснована необходимость совершен- ствования инфраструктуры развития высокотехноло- гичной самозанятости населения на национальном и ре- гиональном уровнях. Осуществлен анализ тенденции скрытой безработицы в Украине, причинно-следственные связи этой безработицы, а также понятия "высокотех- нологичной самозанятости". Рассмотрены преимуще- ства и проблемы Украины на пути концентрации высо- котехнологичных самозанятых специалистов в стране, необходимость глобальной и региональной конкуренции за таких специалистов. Уточнены современные элементы инфраструктуры развития высокотехнологичной само- занятости населения в Украине.
The need of improvement of the infrastructure for the development of high-tech self-employment of the population at the national and regional levels was grounded, taking into account global competition for high-tech self-employed specialists. An analysis of the trends of hidden unemployment in Ukraine, the causal links of this unemployment, and the concept of "high-tech self-employment" are carried out. Advantages and problems of Ukraine on the way of concentration of high-tech self-employed specialists in the country, and the need for global and regional competition for such specialists are considered. Modern elements of the infrastructure for the development of high-tech self-employment in Ukraine are specified. The aim of the research is to substantiate the need to improve the infrastructure of high-tech self-employment of the population at the national and regional levels in terms of increasing global and regional competition for high-tech selfemployed professionals. Characteristic features of high-tech self-employment are specified. An increase in the number of high-tech self-employed professionals is a global trend that does not depend on economic crises in Ukraine. Higher educational institutions at the present stage in Ukraine are identified as important elements of the infrastructure of supporting high-tech self-employed specialists, although in general the relevant infrastructure in the country is still in the stage of formation.
Description: В умовах кризового стану в промисло- вості України, зменшення кількості робочих місць на вітчизняних підприємствах та зростання рівня безробіття актуальним питанням виникає самозай- нятість працездатного незайнятого населення як шлях вирішення соціальних протиріч та альтернати- вного використання важливого чинника виробницт- ва – праці. Відповідна самозайнятість може бути ве- льми різноманітною за видами та корисністю для національного господарства особливо в частині сплати податків. В сучасних умовах науково-цікавим питанням є організація високотехнологічної само- зайнятості, а також державна підтримка цього про- цесу у вигляді удосконалення інфраструктури її роз- витку.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1920
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов-Вiсник_10_240 (1).pdf388,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.