Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1922
Title: Особливостi державного регулювання iнновацiйноi дiяльностi
Other Titles: Особенности государственного регулирования инновационной деятельности
Characteristic properties of state regulation of innovative activities
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: iнновацiйна дiяльнiсть
науково-технiчнi системи
iнновацiйний проект
побічний результат та ризик інноваційних проектів
державне регулювання
Issue Date: 2011
Citation: Моргачов I.В. Особливостi державного регулювання iнновацiйноi дiяльностi / I.В. Моргачов // Економiка будiвництва i мiського господарства. - 2011. - Т. 7. - № 2. - С. 101 - 107.
Abstract: В статті конкретизовано особливості державного регулювання інноваційної діяльності та участі науковотехнічних систем в цьому процесі. Обґрунтовано такий принцип реалізації державної інноваційної політики як пріоритет в підтримці державними органами влади інноваційних проектів, а не інноваційної інфраструктури. Запропоновано розглядати побічний результат від реалізації інно ваційних проектів у вигляді збільшення податкових надходжень до державного бюджету в якості фінан сової основи нейтралізації ризику таких проектів. Здійснено порівняння позитивних рис і недоліків форм управління інноваційними проектами та їх фінансування. Акцентовано увагу на позитивних рисах спільної реалізації інноваційних проектів державними і недержавними структурами. Визначе но наявність певної шкоди для національного господарства спрощеної форми оподаткування в час тині нейтралізації мультиплікаційного ефекту від реалізації інноваційних проектів. Розглянуто про блеми державного регулювання інноваційної діяльності і напрями його удосконалення.
В статье конкретизированы особенности государственного регулирования инновацион ной деятельности и участия научнотехнических систем в этом процессе. Обоснован такой принцип реализации государственной инновационной политики как приоритет в поддержке государственны ми органами власти инновационных проектов, а не инновационной инфраструктуры. Предложено рассматривать побочный результат от реализации инновационных проектов в виде увеличения нало говых поступлений в государственный бюджет в качестве финансовой основы нейтрализации риска таких проектов. Осуществлено сравнение достоинств и недостатков форм управления инновацион ными проектами и их финансирования. Акцентировано внимание на достоинствах совместной реа лизации инновационных проектов государственными и негосударственными структурами. Опреде лено наличие некоторого вреда для национального хозяйства упрощенной формы налогообложения в части нейтрализации мультипликационного эффекта от реализации инновационных проектов. Рас смотрены проблемы государственного регулирования инновационной деятельности и направления их совершенствования.
The article defines features of the state regulation of innovative activities and involvement of scientific and engineering systems in the process. The principle of state innovative policy implementation as the priority in innovative projects backing but not the innovative infrastructure by governmental authorities has been valid. The incidental result of realization of the innovative projects has been proposed to consider in the form of increased tax revenue to the state budget as the financial base of risk neutralization of the projects. The advantages and disadvantages of the innovative project management forms and their financing have been compared. The attention has been given to the merits of the joint realization of the innovative projects by state and nonstate structures. There has been some damage for the national economy of the simplified taxation form in the part of multiplying effect neutralization from the innovative projects realization. The problems of public regulation of innovative activities and the trends for their improvement have been considered.
Description: Розвиток національного господарства неможливий без інноваційної діяльності. Значним чинником, що впливає на останню, є відповідне державне регулювання. В таких умовах дослідження особливостей державного регулювання інноваційної діяльності набуває актуального значення. До того ж, в процесі відповідного державного регулювання певну роль відіграють науковотехнічні системи країни. Виходячи з цього особливості взаємозв’язку державного регулювання інноваційної діяльності і науковотехнічних систем певним чином впливають на національне господарство.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1922
ISSN: 1819-5377
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_morgachev.pdf348,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.