Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1952
Title: Передумови кооперації фермерських господарств і високотехнологічно самозайнятого населення
Other Titles: Предпосылки кооперации фермерских хозяйств и высокотехнологически самозанятого населения
Prerequisites of co-operation of farms and high-tech self-employed population
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: високотехнологічна самозайнятість
безробіття
деіндустріалізація
національне господарство
дата-центр
фермер
вітряна енергетика
майнінг криптовалют
державне регулювання
регіональна економіка
Issue Date: 2018
Publisher: Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Citation: Моргачов І.В. Передумови кооперації фермерських господарств і високотехнологічно самозайнятого населення [Електронний ресурс] / І.В. Моргачов // Приазовський економічний вісник. – 2018. - № 2 (07). – C. 35 - 39. Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-07
Abstract: В роботі розглянуто економічні передумови кооперації фермерських господарств та високотехнологічно самозайнятих осіб на основі монтажу в сільській місцевості вітряних енергогенераторів з метою живлення дата-центрів та «ферм» з майнінгу криптовалют. Досліджено проблеми такої кооперації та шляхи їх вирішення. Відповідна кооперація дозволить створити локальні переваги у забезпеченні дешевою електроенергією обладнання для діяльності високотехнологічної самозайнятості населення. В частині державного регулювання національного господарства та регіональної економіки сприяння такої кооперації розглядається як засіб створення додаткових робочих місць, в тому числі за рахунок переїзду в регіони України мобільних високотехнологічно самозайнятих осіб з інших країн.
В работе рассмотрены экономические предпосылки кооперации фермерских хозяйств и высокотехнологически самозанятых лиц на основе монтажа в сельской местности ветряных электрогенераторов с целью питания дата-центров и «ферм» по майнингу криптовалют. Исследованы проблемы такой кооперации и пути их решения. Соответствующая кооперация позволит создать локальные преимущества в обеспечении дешевой электроэнергией оборудования для деятельности высокотехнологической самозанятости населения. В части государственного регулирования национального хозяйства и региональной экономики содействие такой кооперации рассматривается как способ создания дополнительных рабочих мест, в том числе за счет переезда в регионы Украины мобильных высокотехнологически самозанятых лиц из других стран. Ключевые слова: высокотехнологическая самозанятость, безработица, деиндустриализация, национальное хозяйство, дата-центр, фермер, ветряная энергетика, майнинг криптовалют.
The purpose of the work is to study the possibilities of cooperation of high-tech self-employment of the population with of farms in order to increase its competitiveness on the world market. The economic preconditions for the cooperation of farms and highly technologically self-employed persons are considered in the work on the basis of installation in the countryside of wind power generators for the purpose of functioning data centers and crypto-currencies's "farms". The problems of such cooperation and ways of solving them have been investigated. Such cooperation will allow creating local advantages in at power supply of equipment for the activity of high-tech self-employment of the population. The promotion of such cooperation in the process of state regulation of the national economy and the regional economy is seen as a way of creating additional jobs, including by moving mobile high-tech self-employed people from other countries to the regions of Ukraine. Economic conditions for the cooperation of farmers and highly technologically self-employed persons exist in modern conditions in Ukraine. The basis of such cooperation is the possibility of relatively cheap producing in the countryside electric power from wind for landing of data centers and production of crypto-currency. The installation of wind turbines generating electricity in the countryside will also create additional jobs associated with the repair and maintenance of such outfit. An increase in the production of cheap electricity in Ukraine will improve the competitiveness of domestic industries in the international division of labor. One of these industries, experiencing the stage of birth and development, is high-tech self-employment of the population. Improving conditions for the activities of such persons in Ukraine through cooperation with farms contributes to the process of their inflow from other countries and will allow to increase the number of jobs in the national economy. Co-operation of farmers and high-tech self-employed persons in the construction and installation of wind power generating units in rural areas in terms of total electricity production will not allow to significantly reduce its price in the country. Keywords: high-tech self-employment, unemployment, de-industrialization, national economy, data center, farmer, wind power, mining crypto-currency.
Description: Поступове зменшення кількості формальних робочих місць в національному господарстві України внаслідок деіндустріалізації та неспроможності швидкої висококонкурентної спеціалізації в міжнародному розподілі праці змушує населення країни становитися самозайнятими особами. Відповідна самозайнятість приймає різні види: вирощування овочів на власному городі, торгівля купленим закордоном товаром тощо. Науково-технічний прогрес і глобалізаційні процеси не оминули Україну стороною, що зумовило появу нового виду самозайнятості – високотехнологічного виду. Кількість зайнятого населення цим видом діяльності поступово як в світі, так і в Україні, зростає. Збільшується внесок в обсяг валового національного доходу від реалізації робіт і послуг високотехнологічно самозайнятого населення. Сучасний стан світової економіки і національного господарства України характеризується змінами структури і ролі основних галузей. Науково-технічний прогрес прискорює ці зміни, однак незмінною залишається глобальна конкуренція та необхідність швидкої спеціалізації у світовому розподілі праці. Трансформація структури національного господарства в частині появи нових умовних галузей зумовлює наукові дослідження їх особливостей. Актуальними питаннями постають напрями удосконалення державного регулювання відносно нового виду самозайнятості населення – високотехнологічного і мобільного. Загальний вектор такого державного регулювання має бути спрямований на покращення конкурентоспроможності такого виду на світовому ринку, що може бути досягнуто в тому числі за рахунок кооперації з іншими галузями національного господарства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1952
ISSN: 2522-4263
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковцівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.