Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1954
Title: Особливості і класифікація науково-технічних систем
Other Titles: Особенности и классификация научно-технических систем
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: Науково-технічні системи
національне господарство
наукова організація
науково-технічна діяльність
організації сфери інжинірингу
інноваційна діяльність
державне регулювання економіки
інноваційна система
інноваційна інфраструктура
інноваційний центр
Issue Date: 2011
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Моргачов І.В. Особливості і класифікація науково-технічних систем / І.В. Моргачов // Вісник СНУ ім. В.Даля. - 2011. - № 15 (169). Частина 2. - С. 248 - 255.
Abstract: В статті конкретизовано особливості і класифікація науково-технічних систем України. Уточнено взаємозв‘язок цих систем з інноваційною діяльністю, їх основні і додаткові функції для розвитку національного господарства. В ході проведених досліджень отримані наступні результати: поняття «науково-технічна система» і «інноваційна система» є спорідненими. Інноваційну систему можна розглядати в якості науково-технічної, однак не всі науково-технічні системи можна віднести до інноваційних; уточнено сутність науково-технічних систем, що послугувало основою конкретизації їх класифікації і особливостей. Визначено об‘єкти, які можна розглядати в якості науково-технічних систем; конкретизовано особливості науково-технічних систем, що дозволяє краще визначати їх специфіку та відмінності від інших систем; запропоновано підхід до диференціації науково-технічних систем за масштабом; критерії їх класифікації, а також основні і додаткові функції цих систем. Обґрунтовано роль вітчизняних науково-технічних систем в інноваційній діяльності; - до складу науково-технічних систем запропоновано відносити організації, що формально не визначені у вітчизняному законодавстві в якості наукових організацій, і підрозділи підприємств, що не є самостійними юридичними особами але, за своєю сутністю мають відношення до науково-технічної і інноваційної діяльності.
Список використанних джерел:
1. Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій: [монографія] / [В.М. Гончаров, І.В. Моргачов, М.В. Рябоконь / Під загальною редакцією д.е.н., проф. В.М. Гончарові] - Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2010 – 212с.
2. Якубовский Н. Инфраструктура – фактор ускорения инновационного развития промышленности / Н. Якубовский, В. Щукин // Экономика Украины. – 2007. - № 2. – С. 27 – 38.
3. Катаев А. Подходы к управлению инновационной деятельностью научнообразовательного комплекса / А. Катаев // Економіка України. – 2007. - № 1. – С.88 – 93.
4. Богма О.С. Кластери і технопарки – основа переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку / О.С. Богма // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. - № 6 (Т.3). – С.189 – 193.
5. Кузьмин О. Кластеры как фактор инновационного развития предприятий и территориальных образований / О. Кузьмин, В. Жежуха // Экономика Украины. – 2010. - № 2. – С.14-23.
6. Белоголовко И.И. Реформирование науки и стимулирование инноваций / И.И. Белоголовко // Прометей. – 2005. - № 1 (16). – С.86 – 91.
7. Бондар І.О. Розвиток малого підприємства у інноваційній структурі / І.О. Бондар // Прометей. – 2005. - № 3(18). – С.118-123.
8. Великий Ю.В. Закордонний досвід розвитку технопарків / Ю.В. Великий // Прометей. – 2011. - № 1 (34). – С.69 – 73.
9. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: [монографія] / [за заг.ред.д.е.н., проф..С.,М. Ілляшенка]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 728с.
10. Омельченко Р.В. Досягнення ефекту синергізму при створенні національної науково-технологічної системи / Р.В. Омельченко // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2004. – Випуск 189 (Том ІІ). - С.584 – 592.
11. Погріщук Б.В. Наукове забезпечення формування інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств / Б.В. Погріщук, В.І. Чорнодон // Бізнес Інформ. – 2011. - № 3. – С. 64 – 67.
Description: Науково-технічні системи України є важливою складовою національного господарства, що певним чином впливають як на науково-технічну, так і на інноваційну діяльність. Ці системи як безпосередньо вносять значний внесок в формування ВВП, так і створюють умови для науково-технічного і інноваційного розвитку інших організацій, які прямо або опосередковано використовують результати діяльності таких систем. Відповідні системи є досить різноманітними за багатьма параметрами, що робить актуальним їх класифікацію. Відповідна класифікація також дозволяє краще зрозуміти природу таких систем для покращення їх позитивного впливу на національне господарство. До того ж, науково-технічні системи, незважаючи на свою різноманітність, мають особливості, що об‘єднують їх і дозволяють відокремити від інших систем. Ознаки класифікації відповідних систем безпосередньо пов‘язані з особливостями останніх, що робить необхідним їх комплексний розгляд у взаємозв‘язку один з одним.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1954
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковцівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.