Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1964
Title: Співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні охорони праці
Other Titles: Соотношение частных и публичных интересов в правовом регулировании охраны труда
Balance of Private and Public Interests in Occupational Safety and Health Regulation
Authors: Івчук, Ю.Ю.
Ivchuk, Yu.Yu.
Ивчук, Ю.Ю.
Keywords: приватні та публічні інтереси
охорона праці
право на безпечні і здорові умови праці
безпека праці
гігієна праці
виробниче середовище
професійний ризик
стандартизація в сфері безпеки, гігієни праці і виробничого середовища
частные и публичные интересы
охрана труда
право на безопасные и здоровые условия труда
безопасность труда
гигиена труда
производственная среда
профессиональный риск
стандартизация в сфере безопасности, гигиены труда и производственной среды
private and public interests
work safety
the right to safe and healthy working conditions
labor safety
labor health
work environment
professional risk
standardization in the field of safety, hygiene and working environment
Issue Date: 2016
Publisher: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
Citation: Івчук Ю.Ю. Співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні охорони праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Ю. Ю. Івчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2016. – 39 с.
Abstract: Дисертація присвячена вивченню тенденцій розвитку приватних і публічних інтересів в галузі охорони праці, на підставі чого окресленні концептуальні підходи щодо удосконалення доктрини охорони праці й правового механізму сворення безпечних і здорових умов праці, виявленню та аналізу тенденцій розвитку законодавства про охорону праці, встановленню відповідності зазначеного законодавства України вимогам законодавства Європейського Союзу, обґрунтування пропозицій та рекомендацій щодо подальшого вдосконалення та змін чинного законодавства. В роботі встановлені основні ризи й значення категорії «інтрес» в правовому регулюванні праці, охарактеризовані концептуальні підходи щодо співвідношення приварних і публічних інтересів в правовому регулюванні охорони праці, сформульовано авторський підхід інтересу як елементу правового механізму регулювання трудових відносин та відносин з охорони праці. Досліджена юридична природа охорони праці як соціально-правового явища. Поняття охорони праці розглядалося у широкому та вузькому значенні були визначені його істотно-суттєві ознаки. Виявлені й проаналізовані тенденції розвитку централізованого (державно-правового) регулювання охорони праці, такі як: 1) наближення національного законодавства з охорони праці до міжнародних та європейських стандартів в сфері безпеки, гігієни праці і виробничого середовища шляхом уніфікації термінів і понять; 2) екологізація норм інституту охорони праці; 3) розвиток норм охорони праці під впливом концепції гідної праці; 4) удосконалення правових норм про честь гідність і ділову репутацію працівника в рамках інституту «охорона праці»; 5) розвиток норм у сфері охорони праці щодо підтримки підприємництва (мікропідприємництва, малого і середнього підприємництва); 6) розвиток норм щодо стандартизації у сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці; 7) посилення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин з охорони праці.В досліджені здійснено фундаментальний аналіз практики захисту публічних та приватних інтересів в сфері праці Європейським судом з прав людини. Запропоновані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про охорону праці та проекту Трудового кодексу України з питань забезпечення безпечних і здорових умов праці.
Диссертация посвящена изучению тенденций развития частных и публичных интересов в области охраны труда, на основании чего очерчивании концептуальные подходы по совершенствованию доктрины охраны труда и правового механизма создания безопасных и здоровых условий труда, выявлению и анализу тенденций развития законодательства об охране труда, установлению соответствия указанного законодательства Украины требованиям законодательства Европейского Союза, обоснование предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и изменений действующего законодательства. Исследована юридическая природа охраны труда как социально- правового явления. Понятие охраны труда рассматривался в широком и узком смысле были определены его существенно-существенные признаки. Выявлены и проанализированы тенденции развития централизованного (государственно-правового) регулирования охраны труда, такие как: 1) национального законодательства по охране труда к международным и европейским стандартам в сфере безопасности, гигиены труда и производственной среды путем унификации терминов и понятий; 2) экологизация норм института охраны труда; 3) развитие норм охраны труда под влиянием концепции достойного труда; 4) совершенствование правовых норм о чести достоинство и деловую репутацию работника в рамках института «охрана труда»; 5) развитие норм в сфере охраны труда по поддержке предпринимательства (микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства); 6) развитие норм по стандартизации в сфере обеспечения безопасных и здоровых условий труда; 7) усиление роли коллективно-договорного регулирования трудовых отношений по охране труда. Системно проанализаван вопросы единства и диференциации правового регултрования оханы труда Предложенные предложения по совершенствованию действующего законодательства об охране труда и проекта Трудового кодекса Украины по вопросам обеспечения безопасных и здоровых условий труда.
The dissertation is devoted to examination of trends of private and public interests in the labor field, whereby defining the conceptual approaches to improving the work safety doctrine and legal mechanism of creating the safe and healthy working conditions. Also the work identify and analyze trends of labor protection legislation, establish the compliance of the legislation of Ukraine to the requirements of the European Union legislation, here are also the recommendations and proposals for further improvements and changes in the current legislation. It's investigated the legal nature of work safety as a social and legal phenomenon. The concept of work safety has been studied in broad and narrow sense by his much-essential features. It's identified and analyzed the trends of centralized (state) law regulation of labor, such as: 1) the approximation of national legislation on work safety to international and European standards in the field of safety, occupational health and the working environment by unifying the terms and concepts; 2) greening of the work safety standards; 3) development of work safety regulations under the influence of decent work conception; 4) improving the legal provisions on honor, dignity and business reputation of the employee within the work safety institute; 5) development of standards in the field of work safety to support businesses (micro, small and medium enterprises); 6) the development of provisions for standardization in the field of safe and healthy working conditions; 7) strengthening the role of collective bargaining regulation of labor relations on health; The proposals to improve current legislation on work safety and the Draft Labour Code of Ukraine on the issues of ensuring safe and healthy working conditions have been suggested.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1964
Appears in Collections:Івчук Юлія Юріївна
Наукові публікації
Aвтореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореф_дюн_Ivchuk Yu.Yu. .pdf472,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.