Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2021
Title: Особливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові виклики
Other Titles: Особенности виктимизации мужчин в условиях развития информационного общества – новые вызовы
The peculiarities of victimization of men in the conditions of the development of the information society are new challenges
Authors: Гарькавець, С.О.
Гарькавец, С.А.
Harkavets, S.A.
Keywords: віктимність
віктимогенна вразливість індивіда
гейміфікація
інформаційне суспільство
одновимірність
префігуративна культура
чоловіки
виктимность
виктимогенная уязвимость индивида
геймификация
информационное общество
одномерность
префигуративная культура
мужчины
victim
victim’s vulnerability of the individual
gaming
information society
one-dimensionality
prefigurative culture
men
Issue Date: 2018
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Гарькавець С. О. Особливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові виклики / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2018. - № 1(45). - С. 98-107.
Abstract: У статті розглянуті особливості підвищеної віктимогенної вразливості індивідів чоловічої статті, що зумовлена розвитком сучасного інформаційного суспільства. З’ясовано, що основними причинами віктимізації чоловіків виступають гейміфікований віртуальний світ, самотність, безпорадність, ригідність емоційної сфери, нарцисизм, низький рівень рефлексії та емпатії. Встановлено, що в умовах розвитку префігуративної культури збільшується частка «одновимірних чоловіків», віктимний поріг яких знижується та посилюється їхня неспроможність протистояти сучасним викликам, що збільшуються за рахунок зростання невизначеності, складності та різноманітності соціальної реальності.
В статье рассмотрены особенности повышенной виктимогенной уязвимости индивидов мужского пола, которая обусловлена развитием современного информационного общества. Выяснено, что основными причинами виктимизации мужчин являются геймифицированный виртуальный мир, одиночество, беспомощность, ригидность эмоциональной сферы, нарциссизм, низкий уровень рефлексии и эмпатии. Установлено, что в условиях развития префигуративной культуры увеличивается количество «одномерных мужчин», виктимный порог которых снижается и усиливается их неспособность противостоять современных вызовам, которые повышаются вследствие увеличения неопределенности, сложности и разнообразия социальной реальности.
In the article features of the raised victim’s vulnerability of individuals of a male are considered, which is caused by development of the modern information society. It was found out that the main reasons for victimization of men are the gaming virtual world, loneliness, helplessness, rigidity of the emotional sphere, narcissism, low level of reflection and empathy. It has been established that in the conditions of the development of a prefigurative culture, the number of «one-dimensional men» increases, the victim's threshold is reduced and their inability to resist modern challenges that increase due to the increase in the uncertainty, complexity and diversity of social reality increases.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2021
Appears in Collections:Теоретичні і прикладні проблеми психології - № 1(45) 2018 р.
Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf3,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.