Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2021
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГарькавець, С.О.-
dc.contributor.authorГарькавец, С.А.-
dc.contributor.authorHarkavets, S.A.-
dc.date.accessioned2018-05-05T19:27:22Z-
dc.date.available2018-05-05T19:27:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationГарькавець С. О. Особливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові виклики / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2018. - № 1(45). - С. 98-107.uk
dc.identifier.urihttp://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2021-
dc.description.abstractУ статті розглянуті особливості підвищеної віктимогенної вразливості індивідів чоловічої статті, що зумовлена розвитком сучасного інформаційного суспільства. З’ясовано, що основними причинами віктимізації чоловіків виступають гейміфікований віртуальний світ, самотність, безпорадність, ригідність емоційної сфери, нарцисизм, низький рівень рефлексії та емпатії. Встановлено, що в умовах розвитку префігуративної культури збільшується частка «одновимірних чоловіків», віктимний поріг яких знижується та посилюється їхня неспроможність протистояти сучасним викликам, що збільшуються за рахунок зростання невизначеності, складності та різноманітності соціальної реальності.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены особенности повышенной виктимогенной уязвимости индивидов мужского пола, которая обусловлена развитием современного информационного общества. Выяснено, что основными причинами виктимизации мужчин являются геймифицированный виртуальный мир, одиночество, беспомощность, ригидность эмоциональной сферы, нарциссизм, низкий уровень рефлексии и эмпатии. Установлено, что в условиях развития префигуративной культуры увеличивается количество «одномерных мужчин», виктимный порог которых снижается и усиливается их неспособность противостоять современных вызовам, которые повышаются вследствие увеличения неопределенности, сложности и разнообразия социальной реальности.uk
dc.description.abstractIn the article features of the raised victim’s vulnerability of individuals of a male are considered, which is caused by development of the modern information society. It was found out that the main reasons for victimization of men are the gaming virtual world, loneliness, helplessness, rigidity of the emotional sphere, narcissism, low level of reflection and empathy. It has been established that in the conditions of the development of a prefigurative culture, the number of «one-dimensional men» increases, the victim's threshold is reduced and their inability to resist modern challenges that increase due to the increase in the uncertainty, complexity and diversity of social reality increases.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherвид-во СНУ ім. В.Даляuk
dc.subjectвіктимністьuk
dc.subjectвіктимогенна вразливість індивідаuk
dc.subjectгейміфікаціяuk
dc.subjectінформаційне суспільствоuk
dc.subjectодновимірністьuk
dc.subjectпрефігуративна культураuk
dc.subjectчоловікиuk
dc.subjectвиктимностьuk
dc.subjectвиктимогенная уязвимость индивидаuk
dc.subjectгеймификацияuk
dc.subjectинформационное обществоuk
dc.subjectодномерностьuk
dc.subjectпрефигуративная культураuk
dc.subjectмужчиныuk
dc.subjectvictimuk
dc.subjectvictim’s vulnerability of the individualuk
dc.subjectgaminguk
dc.subjectinformation societyuk
dc.subjectone-dimensionalityuk
dc.subjectprefigurative cultureuk
dc.subjectmenuk
dc.titleОсобливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові викликиuk
dc.title.alternativeОсобенности виктимизации мужчин в условиях развития информационного общества – новые вызовыuk
dc.title.alternativeThe peculiarities of victimization of men in the conditions of the development of the information society are new challengesuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udcУДК 159.9.072.43: 343.988uk
Appears in Collections:Теоретичні і прикладні проблеми психології - № 1(45) 2018 р.
Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf3,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.