Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2030
Title: Теорія різання металів у прикладах і задачах
Other Titles: Теория резания металлов в примерах и задачах
Theory of metal cutting in examples and tasks
Authors: Кроль, О.С.
Krol, O.S.
Зарубицький, Є.У.
Зарубицкий, Е.У.
Zarubitsky, E.U.
Кисильов, В.М.
Кисилев, В.Н.
Kisilev, V.M.
Keywords: Металорізальні інструменти
геометрія різця
сили різання
температурні явища
знос і стійкість інструменту
розрахунок і оптимізація режимів різання
металлорежущие инструменты
геометрия резца
силы резания
температурные явления
износ и стойкость инструмента
расчет и оптимизация режимов резания
metal cutting tools
cutter geometry
cutting forces
temperature phenomena
wear and tool life
calculation and optimization of cutting modes
Issue Date: 1992
Publisher: НМК ВО
Citation: Теорія різання металів у прикладах і задачах : навч. посібник / О.С. Кроль, Є.У. Зарубицький, В.М. Кисильов. – К.: НМК ВО, 1992. – 132 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто теоретико-логічні основи розв’язування задач, пов’язаних із визначенням процесу різання конструкціоних сталей і сплавів. До нього включено вісім основних розділів відповідно для робочої програми курсу. Кожний розділ складається з коротких теоретичних відомостей, розв’язування типової задачи (задач) і контрольних завдань для самостійного розв’язання. Розглянуті такі питання: геометрія різального інструмента в статичному й кінематичному розумінні, основні физичні явища при різанні, включаючи пружно-пластичну деформацію, тертя, спрацювання, температурні взаємодії, розрахунок та оптимізація режимів різання при точинні, свердлінні й фрезеруванні. Посібник призначений для студентів спеціальностей 1201 «Технологія машинобудування» і 1202 «Металорізальні верстати й інструменти», може бути використаний студентами інших машинобудівних спеціальностей, а також слухачами курсів підвищення кваліфікації.
В учебном пособии рассмотрены теоретико-логические основы решения задач, связанных с определением процесса резания конструкционніх сталей и сплавов. В него включены восемь основных разделов соответственно для рабочей программы курса. Каждый раздел состоит из кратких теоретических сведений, решение типичной задачи (задач) и контрольных заданий для самостоятельного решения. Рассмотрены следующие вопросы: геометрия режущего инструмента в статическом и кинематической понимании, основные физические явления при резании, включая упруго-пластическую деформацию, трение, износ, температурные взаимодействия, расчет и оптимизация режимов резания при точении, сверлении и фрезеровании. Пособие предназначено для студентов специальностей 1201 «Технология машиностроения» и 1202 «Металлорежущие станки и инструменты», может быть использовано студентами других машиностроительных специальностей, а также слушателями курсов повышения квалификации.
The Textbook examines the theoretical and logical foundations for solving problems related to the determination of the process of cutting structural steels and alloys. It includes eight main sections, respectively, for the work program of the course. Each section consists of brief theoretical information, the solution of a typical task (tasks) and control tasks for independent solutions. The following issues are considered: the geometry of the cutting tool in the static and kinematic sense, the main physical phenomena during cutting, including elastic-plastic deformation, friction, wear, temperature interactions, calculation and optimization of cutting modes for turning, drilling and milling. The Textbook is intended for students of specialties 1201 "Technology of Mechanical Engineering" and 1202 "Metal-cutting machines and tools", can be used by students of other engineering specialties, as well as students of advanced training courses.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2030
ISBN: 5-7763-0927-1
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Кроль Олег Соломонович
Навчально-методичні посібники/ кафедра машинобудування та прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
теорія різання металів 1.pdf9,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.