Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2095
Title: Теоретико-правові засади формування інституту охорони праці в сучасних умовах господарювання
Other Titles: Теоретико-правовые основы формирования института охраны труда в современных условиях хозяйствования
Theoretical and legal principles of formation Institute of labor protection in modern conditions of management
Authors: Івчук, Ю.Ю.
Ivchuk, Yu.Yu.
Ивчук, Ю.Ю.
Keywords: охорона праці
інститут охорони праці
безпека виробництва
безпека життя і здоров’я
органи державної влади
охрана труда
институт охраны труда
безопасность производства
безопасность жизни и здоровья
органы государственной власти
work safety
work safety institute
industrial safety
health and safety
public authorities
Issue Date: 2016
Citation: Івчук Ю.Ю. Теоретико-правові засади формування інституту охорони праці в сучасних умовах господарювання / Ю.Ю. Івчук // Публiчне право. - 2016. - № 1 (21). С. 221-227.
Abstract: У статті автором проаналізовано інститут охорони праці як один із фундаментальних інститутів трудового права України. Зауважено, що зміни, які відбулися останнім часом у соціально-економічній сфері, привели до появи нових можливостей для працівників у сфері застосування ними своїх здібностей до праці, в процесі реалізації якої законодавство повинно максимально забезпечувати безпеку виробництва. Підкреслено, що на трудове законодавство покладено надзвичайно важливе і складене завдання обґрунтувати й виробити єдині критерії у сфері охорони праці з врахуванням міжнародного досвіду і міжнародних стандартів та визначити системний підхід щодо ефективного функціонування інституту охорони праці в Україні.
В статье автором проанализирован институт охраны труда как один из фунда- ментальных институтов трудового права Украины. Замечено, что изменения, кото- рые произошли в последнее время в социально-экономической сфере, привели к появлению новых возможностей для работников в сфере применения ими своих способностей к труду, в процессе реализации которой законодательство должно мак- симально обеспечивать безопасность производства. Подчеркнуто, что на трудовое законодательство возложена чрезвычайно важное и сложное задание обосновать и выработать единые критерии в сфере охраны труда с учетом международного опыта и международных стандартов и определить системный подход по эффективному функционированию института охраны труда в Украине.
institutions of labor law in Ukraine. The author notes that the changes that have recently occurred in the socio-economic field led to the emergence of new opportunities for employees in their work abilities sphere. And the legislation should ensure the industrial safety in this context. The article emphasized that the labor legislation has an extremely important and responsible tasks: to substantiate and develop the common criteria in the work safety field, taking into account the international experience and international standards; and to identify systemic approach to the effective functioning of the work safety institute in Ukraine.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2095
Appears in Collections:Івчук Юлія Юріївна
Авторські публікації науковців
Наукові публікації співробітників юридичного факультета

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Івчук_2016_1_31.pdf566,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.