Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2218
Title: Актуальні завдання удосконалення методичного забеспечення планування розподілу ресурсів мультипроектної діяльності
Other Titles: Актуальные задачи совершенствования методического обеспечения планирования распределения ресурсов мультипроект-ного деятельности
Actual objectives of improving the methodological providing of resources distribution plan for multi-project activity
Authors: Борисова, Ю.С.
Кривуля, П.В.
Krivulia, P.V.
Krivulya, P.V.
Borisova, J.S.
Keywords: розподіл ресурсів
мультипроектна діяльність
проектне управління
распределение ресурсов
мультипроектная деятельность
проектное управление
resource allocation
multi-project activities
project management
Issue Date: 2015
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Борисова Ю. С. Актуальні завдання удосконалення методичного забеспечення планування розподілу ресурсів мультипроектної діяльності / Ю. С. Борисова, П. В. Кривуля // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2015. – № 4 (221). – С. 22-27.
Abstract: Загальна мета дослідження полягає в теоретичному об-ґрунтуванні та розробці методичних основ застосування методів розподілу ресурсів для підвищення ефективності мультипроектного управління на підприємствах галузей, що швидко розвиваються. Окремі завдання, результати вирішення яких надано у статті, зводяться до визначенні місце мультипроектного управління в сфері планування та управління групою проектів, які використовують загальні ресурси і взаємопов'язані через цілі, технологію і ор-ганізацію виконання, та до встановлення методичну ос-нову вирішення завдань планування розподілу ресурсів мультипроектної діяльності. Покращення методичної основи розподілу ресурсів пов’язано з несиметричними планами-графіками, зі зсувами початків реалізації один до одного проектів та з виконанням поєднання засобів сітьового планування та інших моделей. Методи сітьового планування і управління широко й успішно застосовуються для планування та управління складними розгалуженими комплексами робіт, які вимагають участі великої кількості виконавців і затрат обмежених ресурсів, але по-требують подальшого ускладнення для вирішення завдань планування мультипроектної діяльності, дозволяючи говорити про мультипроект як проект більшого масштабу по відношенню до складових проектів, але з меншим числом обмежень в порівнянні з мегапроекту.
Улучшение методической основы распределения ресурсов связано с несимметричностью планов-графиков, со сдвижками начал реализации по отношению друг к другу проектов и с реализацией сочетания средств сетевого планирования и других моделей. Методы сетевого планирования и управления широко и успешно применяются для планирования и управления сложными разветв-ленными комплексами работ, требующих участия большого количества исполнителей и затрат ограниченных ресурсов, но требуют дальнейшего осложнения для решения задач планирования мультипроектного деятельности, позволяя говорить о мультипроектах как проектах большего масштаба по отношению к составляющим проектам, но с меньшим числом ограничений в сравнении с мегапроектами.
Improve the methodological basis of resource allocation due to asymmetric Scoreboard landslides beginning of pro-jects to each other and to the performance of the combination of network planning tools and other models. Methods of net-work planning and management is widely and successfully used for the planning and management of complex branched complex operations that require the participation of a large number of artists and expenses of limited resources, but need further complication to meet the challenges of multi-project planning, allowing multyproekt talk about how to design a larger scale in relation for component projects
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2218
Appears in Collections:Кривуля Павло Вікторович
Статті / Інститут економіки і управління
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VSUNU_2015_4_6.pdf467,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.