Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2240
Title: Інституціональна модель стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах
Other Titles: Институциональная модель стратегической координации взаимодействия предприятий в региональных кластерах
Institutional model of stra-tegic coordination of enterprises' interaction in regional clusters
Authors: Бузько, І.Р.
Галгаш, Р.А.
Бузько, И.Р.
Buzko, I.R.
Galgash, R.A.
Keywords: стратегічна координація
регіональний кластер
підприємство
інститут
мета
група інтересів
взаємодія
стратегическая координация
региональный кластер
предприятие
институт
цель
группа интересов
взаимодействие
strategic coordination
regional cluster
enterprise
institute
goal
group of interests
interaction
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Бузько І. Р. Інституціональна модель стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах / І. Р. Бузько, Р. А. Галгаш // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 6 (236). – С. 45-51.
Abstract: В статті запропонована інституціональна модель стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах. Проаналізовано взаємодію між контролюючими групами в регіональному кластері підприємств на основі відносин підпорядкованості і еквівалентності. Показано схему ідентифікації рівня впливу контролюючих груп в регіональному кластері підприємств. Обґрунтовано доцільність використання в стратегічній координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах мотиваційно-факторного аналізу. Визначено фактори, що впли-вають на процес змін в регіональному кластері підприємств: об’єктивні фактори зовнішнього середовища, мотиви і вимоги суб'єктів ініціації та внутрішні мотиви суб’єкта змін. Запропоновано похід до ідентифікації рівня впливу контролюючих груп в регіональному кластері підприємств, який може бути доведений до програмного рівня і служити основою діагностики в системі підтримки ухвалення рішень зі стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональному кластері.
В статье предложена институциональная модель стратегической координации взаимодействия предприятий в региональных кластерах. Проанализировано взаимодействие между контролирующими группами в региональном кластере предприятий на основе отношений подчиненности и эквивалентности. Показана схема идентификации уровня влияния контролирующих групп в региональном кластере предприятий. Обоснована целесообразность использования в стратегической координации взаимодействия предприятий в региональных кластерах мотивационно-факторного анализа. Определены факто-ры, влияющие на процесс изменений в региональном кла-стере предприятий: объективные факторы внешней среды, мотивы и требования субъектов инициации и внутренние мотивы субъекта изменений. Предложен поход к идентификации уровня влияния контролирующих групп в региональном кластере предприятий, который может быть доведен до программной реализации и служить основой диагностики в системе поддержки принятия решений по стратегической координации взаимодействия предприятий в региональном кластере.
The article proposes the institutional model of strategic coordination of enterprises' interaction in regional clusters. The interaction between controlling groups in the regional cluster of enterprises on the basis of relations of subordination and equivalence has been analyzed. The scheme of identification of the level of influence of control groups in the regional cluster of enterprises has been shown. The expediency of using motivational factor analysis in strategic coordination of enterprises' interaction in regional clusters has been substantiated. The factors influencing the process of changes in the regional cluster of enterprises have been determined. They include objective factors of the external environment, motives and requirements of the subjects of initiation and internal motives of the subject of changes. The approach to identification of the level of influence of control groups in the regional cluster of enterprises has been proposed. This approach can be adjusted to the program level and serve as the basis for diagnostics in the decision support system for strategic coordination of enterprises' interaction in the regional cluster.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2240
Appears in Collections:Галгаш Руслан Анатолійович
№ 6 (236)
Статті / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045-051.pdf489,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.