Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2299
Title: Експериментальне обґрунтування доцільності використання удосконаленого гальмового обладнання для підвищення енергорозсіючої спроможності фрикційних елементів гальмівної системи
Other Titles: Экспериментальное обоснование целесообразности использования усовершенствованного тормозного оборудования для повышения энергорассеивающей способности фрикционных элементов тормозной системы
Experimental research for improved brake equipment use to enhance energy efficiency of the brake system friction elements
Authors: Горбунов, М.І.
Просвірова, О.В.
Кравченко, К.О.
Горбунов, Н.И.
Просвирова, О.В.
Кравченко, Е.А.
Gorbunov, M.
Prosvirova, O.
Kravchenko, K.
Keywords: залізничний транспорт
гальмування
фрикційна взаємодія
дискове гальмо
енергоефективність
железнодорожный транспорт
торможение
фрикционное взаимодействие
дисковый тормоз
энергоэффективность
rail transport
braking
friction interaction
disc brake
energy efficiency
Issue Date: 2018
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Експериментальне обґрунтування доцільності використання удосконаленого гальмового обладнання для підвищення енергорозсіючої спроможності фрикційних елементів гальмівної системи / М.І. Горбунов, О.В. Просвірова, К.О. Кравченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2018. – № 2 (243). – С. 76 - 79.
Abstract: Мета дослідження - оцінка впливу охолодження фрикційних поверхонь на ефективність роботи гальмівної системи шляхом експериментального визначення коефіцієнта тертя і температури взаємодіючих поверхонь при різних методах і режимах охолодження. Експериментальним дослідженням встановлено, що математична модель теплофізичних характеристик дискового гальма, яка враховує систему адаптивного охолодження, забезпечує задовільну відповідність результатів розрахунків з експериментальними даними, розбіжність не перевищує 15%. Аналіз отриманих експериментальних даних дозволяє зробити висновок про позитивний вплив адаптивного охолодження фрикційних поверхонь гальма на ефективність гальмування. Так, коефіцієнт тертя при використанні даної системи на 15- 30% більше, в залежності від продуктивності та температури охолоджуючого повітря, ніж без її використання. Середньоінтегральна температура поверхонь, що знаходяться під фрикційної взаємодії, при цьому нижче в середньому на 20-30% в порівнянні з випадком, коли не використовується адаптивне охолодження.
Цель исследования – оценка влияния охлаждения фрикционных поверхностей на эффективность работы тормозной системы путем экспериментального определения коэффициента трения и температуры взаимодействующих поверхностей при разных методах и режимах охлаждения. Экспериментальным исследованием установлено, что математическая модель теплофизических характеристик дискового тормоза, которая учитывает систему адаптивного охлаждения, обеспечивает удовлетворительное соответствие результатов расчетов экспериментальным данным, расхождение не превышает 15%. Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о положительном влиянии адаптивного охлаждения фрикционных поверхностей тормоза на эффективность торможения. Так, коэффициент трения при использовании данной системы на 15-30% больше, в зависимости от производительности и температуры охлаждающего воздуха, чем без ее использования. Среднеинтегральная температура поверхностей, находящихся во фрикционном взаимодействии, при этом ниже в среднем на 20-30% по сравнению со случаем, когда не используется адаптивное охлаждение.
The purpose of the study is to evaluate the effect of cooling frictional surfaces on the efficiency of the braking system by experimentally determining the coefficient of friction and the temperature of the interacting surfaces under different methods and regimes of cooling. Experimental research established that the mathematical model of the disc brake thermophysical characteristics, which takes into account the adaptive cooling system, ensures a satisfactory match of the results of calculations to experimental data; the discrepancy does not exceed 15%. Analysis of the experimental data obtained allows concluding that adaptive cooling of the brake friction surfaces has a positive effect on the braking efficiency. Thus, the coefficient of friction when using this system is 15-30% higher, depending on the performance and temperature of the cooling air, than without its use. The average integral temperature of surfaces in frictional interaction is lower by average of 20-30% compared to the case when adaptive cooling is not used.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2299
Appears in Collections:№ 2 (243)
Просвірова Ольга Вікторівна
Кравченко Катерина Олександрівна
Горбунов Микола Іванович
статті кaфедри зaлізничнoгo, aвтoмoбільнoгo трaнcпoрту тa підйoмнo- трaнcпoртних мaшин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076-079.pdf512,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.