Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2301
Title: Інфраструктура розвитку регіонів
Other Titles: Инфраструктура развития регионов
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: національне господарство
інновації
регіональна економіка
науково-технічні системи
проектні організації
наукові організації
інноваційна інфраструктура
державне регулювання
інноваціна діяльність
інвестиції
інноваційні процеси
інвестиційні процеси
інвестиційна діяльність
інноваціно-інвестиціні проекти
проекти
організаційно-економічна інфраструктури реалізації інноваційно-інвестиційних проектів
державна інноваційна політика
ризик
аналіз доцільності інноваційних проектів
наукова діяльність
організації сфери інжинірингу
інфраструктура розвитку регіонів
високотехнологічна самозайнятість населення
інформаційні системи
альтернативне пенсійне забезпечення
регіони
умовно-депресивні регіони
інфраструктура підтримки інноваційно-інвестиційних проектів
заощадження домашніх господарств
Issue Date: 30-Sep-2018
Publisher: Видавництво СНУ ім.В.Даля
Citation: Моргачов І.В. Інфраструктура розвитку регіонів: монографія / І.В. Моргачов. — Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. — 180 с.
Abstract: У монографії акцентовано увагу на науково-технічні системи країни як на важливі елементи інфраструктури розвитку регіонів. Основою такого розвитку є реалізація інвестиційних, і, особливо, інноваційних проектів як національного так і регіонального рівня. Саме на підтримку відповідних проектів спрямована діяльність науково-технічних систем. В представленій монографії надано погляд щодо сутності, видів і класифікації таких систем, запропоновано методи аналізу їх діяльності та напрями удосконалення роботи. На додаток до вітчизняних науково-технічних систем, які історично були націлені на взаємодію з промисловими підприємствами та іншими суб’єктами господарювання, в монографії також розглянуто актуальні питання розвитку інфраструктури підтримки високотехнологічної самозайнятості населення. Така інфраструктура останнім часом набуває все більшого регіонального значення в процесі конкуренції регіонів за робочі місця.
Description: Глобалізація економіки все більше загострює конкуренцію між країнами та окремими регіонами за робочі місця та інвестиції. Все менше стає бар’єрів для перетоків капіталу, працівників та ідей. В умовах глобальної і тотальної конкуренції певні регіони стають центрами скупчення людей та інвестицій — стрімко розвиваються, стають лідерами промислового виробництва та інвестиційної діяльності, а інші, навпаки, стають депресивними, де питання безробіття та працевлаштування працездатного незайнятого населення набувають болючого значення. В таких умовах дослідження, які націлені на удосконалення інфраструктури підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності та збільшення робочих місць в регіонах, набуває вельми актуального значення. В монографії, що представлено до розгляду, науково-технічні системи одночасно розглянуто і в якості важливих об’єктів впливу в процесі державного регулювання економіки, і як елементи інфраструктури науково-технічної та інноваційно-інвестиційної діяльності. Незважаючи на безальтернативність ринкової економіки та поглиблення процесів її глобалізації державне регулювання як на національному, так і на регіональному рівні ще не втратило актуальності. Навпаки, ускладнення умов господарювання для окремих суб’єктів господарювання в окремих регіонах підвищує значимість позитивного впливу держави в першу чергу протекціоністської спрямованості. Зростає роль державного регулювання в напряму створення всілякої інфраструктури особливо в депресивних регіонах. Відповідна інфраструктура може бути різноплановою та різноманітною, вона ускладнюється і видозмінюється, еволюціонує разом зі змінами бурхливого і нестабільного середовища. Світова конкуренція між країнами за роль і місце в міжнародному розподілі праці та інтенсифікація науково-технічного прогресу потребує зусиль в здійсненні якісного удосконалення інфраструктури розвитку окремих регіонів та національного господарства в цілому. Діяльність інфраструктури розвитку регіонів має бути спрямована на підтримку і сприяння: - створення нових та збереження існуючих робочих місць в першу чергу у високотехнологічних галузях; - включення працездатного незайнятого населення в продуктивну діяльність; - реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, як основних чинників розвитку національного господарства; - залучення заощаджень домашніх господарств та іноземного капіталу в інвестиційні процеси в межах країни. Різноплановість наведених завдань зумовлює можливу різноманітність інфраструктури розвитку регіонів країни. Тим часом, незважаючи на гадану розмаїтість всі представленні завдання відповідної інфраструктури націлені на одне — економічний розвиток. Економічний розвиток регіонів може відбуватися за умов реалізації в них інноваційно-інвестиційних проектів та (або) використання ресурсів, що до сих пір не використовуються. Ігноруючи природні (земля, корисні копалини, вуглеводні тощо), які до сьогодення вже в більшості випадків мають бути в процесі експлуатації, в більшості регіонів України хронічно резервними є заощадження домашніх господарств та працездатне незайняте населення. Ефективне залучення їх в економічну діяльність може вивести певний регіон із стану депресивного до стану прогресивного. Наведені завдання в сучасних умовах покликана вирішувати не тільки «класична» інфраструктура підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності. Сьогодні та в майбутньому все більш зростаючу роль грає та буде грати інфраструктура розвитку високотехнологічної самозайнятості населення. Всебічні дослідження такої самозайнятості та відповідної інфраструктури є вельми актуальним особливо для депресивних регіонів країни.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2301
ISBN: 978-617-11-0097-8
Appears in Collections:Монографії / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет для типографии.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.