Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2377
Title: Впровадження електронного документобігу в організації: проблеми та шляхи їх вирішення
Other Titles: Внедрение электронного документооборота в организации: проблемы и пути их решения
The Implementation of Electronic Documentation in Organization: Problems and Ways of Solution
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: документообіг
електронний документообіг
документ
документопотік
інформаційний менеджмент
інформаційні системи
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Харківський національний університет
Citation: Моргачов І.В. Впровадження електронного документообігу в організації: проблеми та шляхи їх вирішення / І.В.Могргачов // Бізнес Інформ. - 2018. - № 9. - С. 189 - 193.
Abstract: У роботі розглянуто ряд проблем впровадження електронного документообігу в організації та шляхи їх вирішення. Уточнено тісний взаємозв’язок організації електронного документообігу з основними завданнями інформаційного менеджменту. Розглянуто такі завдання та запропоновано засоби їх вирішення завдяки використанню широко поширених засобів програмного та апаратного забезпечення інформаційних систем. Доведено необхідність електронізації документообігу лише за окремими операціями, де це є оптимальним. Уточнено тенденції інтенсифікації впровадження електронного документообігу на державному та регіональному рівнях
В работе рассмотрен ряд проблем внедрения электронного документооброта в организации и пути их решения. Уточнена тесная связь организации электронного документооборота с основными задачами информационного менеджмента. Рассмотрены такие задачи и предложены средства их решения благодаря использованию широко распространенных средств программного и аппаратного обеспечения информационных систем. Доказана необходимость электронизации документооборота только по отдельным операциям, где это является оптимальным. Уточнены тенденции интенсификации внедрения электронного документооборота на государственном и региональном уровнях
The publication considers a number of problems of implementation of electronic document management in organization and ways of their solution. The close relationship between the organization of electronic document management and the main objectives of information management has been specified. Such tasks was considered and the means of solution of them are offered due to the use of widespread software and hardware of information systems. The necessity of electronization of document circulation is proved only in case of separate operations where it is optimal. The tendencies of intensification of introduction of electronic document circulation on the State and regional levels are specified.
Description: Впровадження електронного документообігу в організації має відповідати основним завданням інформаційного менеджменту, оскільки документ – це лише носій інформації. Ефект від такого впрова- дження полягає не тільки в економії паперу та часу на створення документа, а також в економії часу менеджерів середньої та низової ланки на інші види роботи з документами, у тому числі на їх пошук та відстеження виконання. До того ж, має знижуватися рівень помилок працівників та вплив «людського чинника». Проблемою впровадження електронного документообігу в організації часто є неузгодженість виконання функцій між окремими підрозділами та працівниками. Впроваджуючи концепцію електронного до кументообігу в організації, слід концентрувати увагу й управлінський вплив на окремих «вузьких місцях», тобто операціях, де документообіг ще існує в паперовій формі, оскільки в сучасних умовах багато документопотоків уже функціонують в електронній формі. Високого рівня електронного документообігу в організації можна досягти, використовуючи поширені та відносно дешеві програмні та апаратні засоби інформаційних систем без залучення специфічних. Тотальна електронізація документообігу в організації, можливо, є зовсім недоцільною, оскільки певні стадії відповідного обігу варто залишити в паперовому варіанті.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2377
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля ВікторовичItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.