Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2379
Title: Проблеми і перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні
Other Titles: Проблемы и перспективы развития бизнес-инкубаторов в Украине
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS INCUBATORS IN UKRAINE
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: регіональна економіка
бізнес-інкубатор
проект
інвестиційний проект
інноваційний проект
бізнес-інкубація
інноваційна-інвестиційна діяльність
високотехнологічний малий бізнес
Issue Date: 2018
Publisher: Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції»
Citation: Моргачов І.В. Проблеми і перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні / І.В. Моргачов // Інтелект ХХІ. - 2018. - № 5. - С. 138 - 142.
Abstract: У роботі розглянуто проблеми і перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні, запропоновано їх поділ на класичні, гібридні та умовні. Визначено особливості кожної форми та рівень ефективності в підтримці малого бізнесу. Як основні проблеми бізнес-інкубування визначено матеріальні та організаційні перешкоди, нейтралізація яких можлива завдяки використанню гібридних форм бізнес-інкубаторів. Еволюція та пристосування відповідних форм до зміни зовнішнього середовища дали змогу уточнити визначення поняття «бізнес-інкубатор» з урахуванням зростання ролі нематеріальних ресурсів та можливості організації такого явища на базі діючих організацій.
В работе рассмотрены проблемы и перспективы развития бизнес-инкубаторов в Украине, предложено их деление на классические, гибридные и условные. Определены особенности каждой такой формы и уровень эффективности в поддержке малого бизнеса. В качестве основных проблем бизнес-инкубирования названы материальные и организационные барьеры, нейтрализация которых возможна благодаря использованию гибридной формы бизнес-инкубаторов. Эволюция и приспособление соответствующих форм до изменения внешней среды позволили уточнить определение понятия «бизнес-инкубатор» с учетом роста роли нематериальных ресурсов и возможности организации такого явления на базе действующих организаций.
Problems and prospects for the development of business incubators in Ukraine are discussed in the article. The division of business incubators into classical, hybrid and conditional is proposed. The features of each such form and the level of efficiency in supporting small businesses are defined. The main problems of business incubation are defined by material and organizational barriers. Neutralization of these problems is possible due to the use of a hybrid form of business incubators. Evolution and adaptation of appropriate forms before the change of the external environment allowed us to clarify the definition of the concept of “business incubator”, taking into account the growth of the role of intangible resources and the possibility of organizing such a phenomenon on the basis of existing organizations
Description: Створення бізнес-інкубаторів переслідує мету підтримки малого венчурного бізнесу в певному регіоні, але, як правило, відповідна підтримка здійснюється за окремими інноваційними і перспективними видами бізнесу. За таких умов бізнес-інкубатори стають важливим елементом науковотехнічної й інноваційної інфраструктури, що не тільки створюють додаткові робочі місця в малому бізнесі в певному регіоні, а й сприяють поширенню у цій місцевості інноваційно-інвестиційної діяльності. Бізнесінкубатори мають сприяти розвитку високотехнологічних галузей національного господарства. Таке явище робить актуальними дослідження бізнес-інкубаторів із погляду їх інноваційно-інвестиційної ролі в розвитку умовно-депресивних регіонів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2379
ISSN: 2415-8801
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля ВікторовичItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.