Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2403
Title: Функція світових грошей: загрози та перспективи
Other Titles: FUNCTION OF WORLD MONEY: THREATS AND PERSPECTIVES
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: світові гроші
валюта
ВВП
золотовалютні резерви
девальвація
фінансовий ринок
міжнародний розподіл праці
міжнародна торгівля
глобалізація економіки
міжнародні розрахунки
світовий товарообіг
золото
криптовалюта
Issue Date: 2018
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Моргачов І.В. Функція світових грошей: загрози та перспективи / І.В. Моргачов // Вісник Хмельницького національ-ного університету. - 2018. - № 5 (Том 1). - С. 242 - 246.
Abstract: У роботі розглянуто перспективи та загрози можливої зміни структури валют в міжнародних розрахунках і резервах, що виконують функції світових грошей; умови виконання національною валютою такої функції. Уточнено причинно-наслідкові зв’язки в процесі становлення і формування валюти або інших активів, що виконують роль світових грошей. В якості основного чинника зростання попиту на валюту, що виконує функції світових грошей, визнано зростання рівня міжнародної торгівлі та товарообігу внаслідок глобалізації економіки. Такий чинник надає можливість емісії відповідної валюти в більших обсягах, ніж можливості країни-емітента щодо забезпечення національної валюти. Цей чинник також згладжує катастрофічні економічні наслідки при зміні питомої ваги валют, що використовуються в міжнародних розрахунках та формуванні золотовалютних резервів. ВВП країни визначено основним чинником (в порівнянні з обсягом золотовалютних резервів), що визначає питому вагу національної валюти цієї країни в міжнародних розрахунках.
Prospects and threats of a possible change in the structure of currencies in international settlements and reserves serving as world money is considered in the article. The conditions of execution of the national currency function of world money was investigated. Сause-effect relationships in the process of formation of currency or other assets that play the role of world currency, clarified. The growth of the level of international trade and commodity circulation as a result of globalization of the economy was recognized as the main factor in the growth of the demand for currency, which serves as the world's money. This factor enables the issuance of the currency in question in larger volumes than the issuing country ability to provide the national currency. This factor also smoothes the catastrophic economic consequences of a change in the share of currencies used in international settlements (in formation of gold and foreign exchange reserves). The GDP of the country is determined by the main factor (in comparison with the volume of gold and foreign exchange reserves), which determines the specific weight of the national currency of this country in international settlements. In the short-term, the change leadership of the US dollar and the euro in international settlements and in gold and foreign exchange reserves of countries is unlikely, but such preconditions already exist. The trend of growth of demand in world money persists, absorbing unsecured US dollar emission, and in the long run may mitigate the negative economic effects of reducing the proportion of the US dollar in international settlements and gold and foreign exchange reserves of countries. This trend is due to the growth of world trade due to the improvement and development of transport infrastructure and production capacity.
Description: В умовах глобалізації економіки світ все більше відчуває необхідність в високоліквідних активах, які би відігравали функцію світових грошей. Товарообіг між країнами кожного року зростає. Причини цього різноманітні: збільшення населення світу, зростання його рівня життя та виробничих потужностей тощо. Разом зі збільшенням світового товарообігу зростає потреба в грошах (або інших високоліквідних активах), які би використовувалися в розрахунках між країнами та окремими особами за експортно-імпортними операціями в міжнародній торгівлі товарами та послугами. До того ж, як правило такі світові гроші використовуються в багатьох країнах з економікою, що розвивається, в якості засобу збереження капіталу домогосподарствами, особливо в умовах великого рівня інфляції та швидкого знецінення національної валюти. В теперішній час в основному роль світових грошей виконує долар США та євро, хоча колись – золото та срібло. Останнім часом виникає безліч питань обґрунтованості та суперечливості такого становища, що робить актуальним дослідження відповідних причинно-наслідкових зв’язків, на основі яких би можна було робити прогнози на майбутнє. Майбутній розвиток подій щодо лідерства валюти той чи іншої країни в якості світової валюти викликає зацікавленість багатьох економістів, оскільки не завжди долар США був відповідним лідером. Для багатьох країн та окремих суб’єктів господарювання буде дуже болісним або катастрофічним стрімке знецінення певної валюти (як правило, дол. США або євро), в якій центральні банки зберігають резерви, а інші суб’єкти господарювання (в тому числі домашні господарства) – свої заощадження. Тому можливість такого знецінення внаслідок зміни структури валют в міжнародних розрахунках та золотовалютних резервах країн має бути завчасно визначена та оцінена за наслідками.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2403
ISSN: 2307-5740
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов-Функція світових грошей.pdf608,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.