Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2425
Title: Критерії курсової стійкості автогрейдера
Authors: Чаплигіна, О.М.
Keywords: ЗТМ
автогрейдер
показники курсової стійкості
динамічне навантаження
траєкторія руху
earth-moving machines (EMM)
motor grader
road-holding ability
characteristic signs
dynamic loading
path of motion
автогрейдер
показатели курсовой устойчивости
динамическое нагружение
траектория движения
Issue Date: 2018
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Чаплигіна О. М. Критерії курсової стійкості автогрейдера / Чаплигіна О. М. // Наукові вісті Далівського університету : електронне наукове фахове видання. - 2018. - №15.
Abstract: Виконання технологічних операцій землерийно-транспортними машинами (ЗТМ), на відміну від інших типів машин, має складну схему навантаження. У процесі різання ґрунту відбувається блокування робочого органу машини. Його навантаження супроводжуються процесом інтенсивного гальмування машини, і сили опору на відвалі зростають. У момент мимовільного гальмування має місце процес самочинного розвороту машини навколо точки затискання відвалу. Частина призми ґрунту в такому випадку відсипається в бічній валик, зменшуючи сили опору на робочому органі, і автогрейдер продовжує прямолінійний рух. Бічні зміщення, після подібних явищ, можуть перевищувати 2 м і формують шматково-лінійну траєкторію руху, яка за своїм виглядом нагадує ламану криву. Розробка динамічної моделі ЗТМ дозволить врахувати вплив динамічних навантажень, оцінити показники курсової стійкості, а також розробити рекомендації, які дозволять уникнути явищ бокового зміщення автогрейдера.
The implementation of technological operations by earth-moving machines (EMM), unlike other types of machines, has a complex loading scheme. In the process of cutting the soil, blocking the working body of the machine. Its loading is accompanied by a process of intensive braking of the machine, and the resistance forces on the heap multiply. At the moment of involuntary braking, the process of spontaneous turning of the machine around the pinch point of the blade takes place. Part of the prism of the soil in this case is poured into the side roller, reducing the resistance forces on the working body, and the motor grader continues its straight-line movement. Lateral displacements, after such phenomena, can exceed 2 m and form a piecewise linear trajectory of motion, in its appearance resembling a broken curve. The development of a dynamic model of EMM will allow to take into account the impact of dynamic loads, to evaluate the indicators of course stability, as well as to develop recommendations that will allow to avoid the phenomena of lateral movement of the motor grader.
Выполнение технологических операций землеройно-транспортными машинами (ЗТМ), в отличие от других типов машин, имеет сложную схему нагружения. В процессе резания грунта, происходит блокирование рабочего органа машины. Его нагружение сопровождаются процессом интенсивного торможения машины, и силы сопротивления на отвале многократно возрастают. В момент непроизвольного торможения имеет место процесс самопроизвольного разворота машины вокруг точки защемления отвала. Часть призмы грунта в таком случае отсыпается в боковой валик, уменьшая силы сопротивления на рабочем органе, и автогрейдер продолжает прямолинейное движение. Боковые смещения, после подобных явлений, могут превышать 2 м и формируют кусочно-линейную траекторию движения, по своему виду напоминающую ломаную кривую. Разработка динамической модели ЗТМ позволит учесть воздействие динамических нагрузок, оценить показатели курсовой устойчивости, а так же разработать рекомендации которые позволят избежать явлений бокового смещения автогрейдера.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2425
Appears in Collections:№ 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.