Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2431
Title: Потенціал використання інвестиційної ємності регіону
Other Titles: Потенциал использования инвестиционной емкости региона
Potential of Using the Investment Capacity of a Region
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: регіон
потенціал
інвестиційний потенціал регіону
інвестиційна ємність регіону
потенціал використання інвестиційної ємності регіону
інноваційно-інвестиційна інфраструктура регіону
світовий фінансовий ринок
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничий Дім «ІНЖЕК»
Citation: Моргачов І.В. Потенціал використання інвестиційної ємності регіону / І.В. Моргачов // Проблеми економіки. – 2018. - № 4 (38). – С. 105 – 111.
Abstract: Метою є уточнення змісту поняття «інвестиційний потенціал регіону» та обґрунтування вживання додаткових термінів, що точніше відображають необхідну сутність; дослідження суб’єктивних і об’єктивних чинників, що впливають на інвестиційні процеси в регіонах. У роботі досліджено сутність потенціалу використання інвестиційної ємності регіону, запропоновано вживання цього поняття в ряді випадків замість терміна «інвестиційний потенціал регіону». Пропозиція ґрунтується і на відсутності тлумачення останнього в економічних словниках і різноманітного трактування його дослідниками. Доведено, що якщо поняття «інвестиційний потенціал регіону» вживається з метою визначення максимальних можливостей регіону залучати і засвоювати інвестиції, то більш точнішим є вживання терміна «потенціал використання інвестиційної ємності регіону». Інвестиційна ємність регіону визначена як максимальний обсяг інвестицій, що може бути здійснений і засвоєний протягом певного часу в певному регіоні. Математично інвестиційна ємність регіону більше фактичного обсягу інвестицій в цьому регіоні в і-му періоді часу на обсяг невикористаного потенціалу інвестиційної ємності регіону в і-му періоді часу. Уточнено, що чим більше інвестиційна ємність регіону та потенціал її використання, тим більше імовірність здійснення інвестицій та більше обсяг можливих інвестицій в цей регіон у майбутніх періодах. Чим більше рівень спеціалізації регіону в міжнародному розподілі праці, тим більше його інвестиційна ємність. Інновації також збільшують останню, тому інноваційно-інвестиційна інфраструктура регіонів є суб’єктивним чинником збільшення потенціалу використання їх інвестиційної ємності. В умовах глобалізації актуальною стає теза, що світові інвестиційні ресурси перевищують інвестиційну ємність регіону. Інтеграцію до світового фінансового ринку визначено як основне завдання інвестиційної інфраструктури регіону, а рівень такої інтеграції – основний критерій її якості та ефективності.
Целью является уточнение содержания понятия «инвестиционный потенциал региона», обоснование использования дополнительных терминов, которые точнее отражают необходимую сущность; исследование субъективных и объективных факторов, влияющих на инвестиционные процессы в регионах. В работе исследована сущность потенциала использования инвестиционной емкости региона, предложено использование этого понятия в ряде случаев вместо термина «инвестиционный потенциал региона». Предложение основывается на отсутствии трактовки данного термина в экономических словарях и разнообразного его понимания исследователями. Доказано, что если понятие «инвестиционный потенциал региона» употребляется с целью определения максимальных возможностей региона привлекать и осваивать инвестиции, то более точным является использование термина «потенциал использования инвестиционной емкости региона». Инвестиционная емкость региона определена как максимальный объем инвестиций, который может быть осуществлен и освоен в течение определенного времени в определенном регионе. Математически инвестиционная емкость региона больше фактического объема инвестиций в этом регионе в i-м периоде времени на объем неиспользованного потенциала инвестиционной емкости региона в i-м периоде времени. Уточнено, что чем больше инвестиционная емкость региона и потенциал ее использования, тем больше вероятность осуществления инвестиций и больше объем возможных инвестиций в этот регион в будущих периодах. Чем больше уровень специализации региона в международном разделении труда, тем больше его инвестиционная емкость. Инновации также увеличивают последнюю, поэтому инновационно-инвестиционная инфраструктура регионов является субъективным фактором увеличения потенциала использования их инвестиционной емкости. В условиях глобализации актуальным становится тезис, что мировые инвестиционные ресурсы превышают инвестиционную емкость региона. Интеграция в мировой финансовый рынок определена в качестве основной задачи инвестиционной инфраструктуры региона, а уровень такой интеграции – критерия ее качества и эффективности.
The aim of the article is clarifying the content of the concept «investment potential of a region», justifying the use of additional terms that reflect the considered essence more precisely; studying subjective and objective factors affecting the investment processes in regions. The work studies the essence of potential of using the investment capacity of a region. It is proposed to use this concept in some cases instead of the term «investment potential of the region». The proposal is based on the lack of interpretation of the latter in economic dictionaries and various interpretations of it by researchers. It is proved that if the concept «investment potential of a region» is used to denote the maximum capabilities of a region to attract and develop investments, then it is more appropriate to use the term «potential of using the investment capacity of a region». The investment capacity of a region is defined as the maximum amount of investment that can be made and used during a certain time period in a particular region. Mathematically, the investment capacity of a region is greater than the actual volume of investment in this region within the time period i by the amount of unused potential of the investment capacity of the region within the time period i. It is specified that the larger investment capacity of the region and the potential for its use are, the greater the likelihood of investment in this region in future periods is. The larger the level of specialization of the region in the international division of labor is, the greater its investment capacity is. Innovations also increase the investment capacity of a region, so the innovation investment infrastructure of regions is a subjective factor in increasing the potential of using their investment capacity. In the context of globalization, the assertion that global investment resources exceed the investment capacity of a region becomes relevant. Integration into the world financial market is defined as the main task of the investment infrastructure of a region, and the level of such integration as the main criterion of its quality and efficiency.
Description: Інвестиції є основою розвитку як окремих регіонів, так і національного господарства. Від обсягів інвестицій залежить кількість новостворених робочих місць, регіональний та національний валовий продукт, рівень заробітної плати, податкові надходження тощо Тому тематика удосконалення інвестиційних процесів і відповідної інфраструктури завжди була актуальною. В умовах посилення глобалізаційних процесів у світовій економіці загострюється конкурентна боротьба окремих регіонів за залучення інвестиційних ресурсів. Надходження інвестицій до окремих регіонів залежить від великої сукупності чинників, які необхідно ретельно досліджувати та вивчати. Не зайвим є уточнення теоретичних основ удосконалення інвестиційних процесів, і в тому числі ясне розуміння сутності та вірне вживання ключових понять.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2431
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля ВікторовичItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.