Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2468
Title: Перші кроки відкриття власної справи: сучасні технології та дилеми
Other Titles: First steps of opening own business: modern technologies and dilemmas
Первые шаги открытие собственного дела: современные технологии и дилеммы
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Чорна, О.Ю.
Держак, Н.О.
Keywords: власна справа
підприємництво
ринок
умовно-незадоволений попит
тестування ринкових ніш
підприємець-початківець
електронна комерція
мотивація до бізнесу
Issue Date: 2018
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Моргачов І.В. Перші кроки відкриття власної справи: сучасні технології та дилеми / І.В. Моргачов, О.Ю. Чорна, Н.О. Держак // Вісник СНУ ім. В. Даля. — 2018. — № 4(245). — С. 66-70.
Abstract: Метою досліджень є розгляд та аналіз основних проблем перших кроків виходу на ринок при відкритті власної справи, узагальнення та оцінка корисності відомого досвіду за напрямом. Об’єктом дослідження є процес створення бізнесу на початкових етапах. Методологічною основою викладених результатів послугувало узагальнення і аналіз досвіду створення власної справи слухачами сучасних бізнес-шкіл. У роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти відкриття бізнесу в сучасних умовах. Здійснено аналіз проблем початкових кроків підприємництва та шляхів їх вирішення. Узагальнено існуючі рекомендації та відомий досвід перших кроків створення власного бізнесу особливо в частині технології визначення умовно-незадоволеного попиту шляхом тестування ринкових ніш. Така технологія приносить позитивні результати за умов одночасного застосування із засобами електронної комерції. Отримані результати мають як практичну цінність у вигляді узагальненого позитивного досвіду та рекомендацій за напрямом, так і теоретичну в якості підґрунтя розширення переліку ключових чинників ефективного ведення бізнесу на перших етапах його створення. В якості додаткового ключового чинника успішного ведення власної справи на перших етапах її створення визначено високий рівень мотивації до бізнесу підприємця навіть за умови здійснення ним не улюбленої діяльності.
Целью исследований является рассмотрение и анализ основных проблем первых шагов выхода на рынок при открытии собственного дела, обобщение и оценка полезности известного опыта по направлению. Объектом исследования является процесс создания бизнеса на начальных этапах. Методологической основой изложенных результатов послужило обобщение и анализ опыта создания собственного дела слушателями современных бизнес-школ. В работе рассмотрены теоретические и практические аспекты открытия бизнеса в современных условиях. Осуществлен анализ проблем начальных шагов предпринимательства и путей их решения. Обобщены существующие рекомендации и известный опыт первых шагов создания собственного бизнеса особенно в части технологии определения условно-неудовлетворенного спроса путем тестирования рыночных ниш. Такая технология приносит положительные результаты при условии одновременного применения со средствами электронной коммерции. Полученные результаты имеют как практическую ценность в виде обобщенного положительного опыта и рекомендаций по направлению, так и теоретическую в качестве основы расширения перечня ключевых факторов эффективного ведения бизнеса на первых этапах его создания. В качестве дополнительного ключевого фактора успешного ведения собственного дела на первых этапах его создания определен высокий уровень мотивации к бизнесу предпринимателя даже при условии осуществления им не любимой деятельности.
The purpose of the research is to consider and analyze the main problems of the first steps of entering the market when opening their own business, the summarizing and evaluating the effectiveness of known experience and recommendations. The object of research is the process of creating a business in its initial stages. The methodological basis of the outcomes was provided by the generalization and analysis of the experience of creating their own business by students of modern business schools. The theoretical and practical aspects of opening a business in modern conditions are considered in the paper. The analysis of problems of initial steps of entrepreneurship and ways of their solution are analyzed. Summarized existing recommendations and known experience of the first steps of creating their own business, especially in the technology of determining the conditionally dissatisfied demand through the testing of market niches. Such technology brings positive results in terms of simultaneous use with e-commerce tools. The obtained results have both practical value in the form of generalized positive experience and the theoretical in the form basis for expanding the list of key factors of effective business in the first stages of its creation.
Description: В умовах бурхливого розвитку ринкових відносин в країні сучасні питання відкриття власної справи завжди є актуальними. Протягом часу умови для початку малого бізнесу змінюються, що відкриває шлях одним особам і погіршує умови іншим. Адекватний і своєчасний аналіз відповідних умов часто стає запорукою успішного входження на ринок та початку підприємницької діяльності. Моніторинг і оцінка зміни відповідних умов та проблем дозволяє робити висновки щодо загального стану підприємництва на національному і регіональному рівні для розробки стимулюючих програм та заходів. Особливо актуального значення підтримка малого підприємництва набуває для депресивних регіонів в умовах загострення проблеми безробіття та зменшення робочих місць. Розглядаючи рівень окремої фізичної особи слід також відмітити актуальність питання підприємництва як завжди існуючу альтернативу роботи за наймом. Майже кожна доросла людина як в Україні так і в інших країнах стикалася з проблемами пошуку роботи, часто замислювалася над роботою на себе шляхом відкриття власної справи. Більшість цих планів залишилася нездійсненими оскільки самими важкими на шляху бізнесу є перші кроки. Саме на цей етап слід звернути особливу увагу, визначити основні проблеми, замислитися над шляхами їх вирішення, узагальнити та осмислити існуючі рекомендації та досвід. В світі в цілому, також як і в Україні, існує глобальна закономірність, яка з точки зору державного регулювання безробіття є проблемою. Ця закономірність і одночасно проблема полягає у дуже малому проценті осіб, які наважуються відкрити власну справу і дуже малий процент успіху серед тих, хто наважується. Саме перші кроки відкриття власної справи є роковими: вони або відлякують, або руйнують новостворений бізнес. Більшість сучасних вітчизняних наукових робіт за темою концентрують увагу на проблемах розвитку малого підприємництва (корупція, податки, інфляція, висока ціна кредитів тощо). Наше дослідження абстрагується від цих проблем і акцентує увагу на лише на питанні виходу початківці-підприємця на ринок. При цьому труднощі перших кроків виходу на ринок для суб’єкта підприємницької діяльності розглядаються як об’єктивні, що не є проблемою ринка або національного господарства, а може бути лише проблемою окремої особи або групи осіб.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2468
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:№ 4 (245)
Чорна Ольга Юріївна
Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Держак Наталія ОлександрівнаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.