Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2504
Title: Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій
Other Titles: Государственная научно-техническая политика развития проектных организаций
State Scientific and Technical Policy of Development of Design Organizations
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: науково-технічна політика
науково-технічний потенціал
науково-технічний розвиток
механізм
проектні організації
державне регулювання
органи влади
національне господарство
Issue Date: 2008
Citation: Моргачов І.В. Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій: дис. канд. екон. наук за спец.: 08.00.03; Донец. держ. ун-т упр. Донецьк, 2008. 212 с.
Abstract: Дисертаційна робота містить теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо удосконалення державної науково-технічної політики розвитку проектних організацій. Розкрито сутність відповідної політики та механізму її реалізації, впливу проектних організацій на рівень розвитку та використання науки і техніки в країні. Виявлено, що проектні організації практично не розглядаються в якості об’єктів впливу при реалізації державної науково-технічної політики. Доведено, що рівень економічного становища цих організацій пов’язаний з рівнем їх науково-технічного потенціалу. Розкрито роль вітчизняних проектних організацій в науково-технічному розвитку країни, а також взаємозалежність цих організацій та національного господарства України. Досліджено особливості вітчизняних проектних організацій і їх державного регулювання; чинники, що впливають на їх діяльність, та характер відповідного впливу.
The thesis contains theoretical, methodical statements and practical recommendations for improving the state scientific and technical policy of design organizations development. The system approach for state regulation of these organizations has been offered. The paper describes the features of the design organizations, their state regulation, a role and a place of these organizations in development of science and engineering in the country, and the factors of affecting on the activity of design organizations. The concept of information maintenance of the realization mechanism of the state scientific and technical policy of development of design organizations has been develops. The essence of this concept consist in the necessity of establishing steady communication between design organizations and state authorities. The thesis contains the description of the offer for creating electronic archive of design and budget documentation. Realization of this offer will allow to shift a curve of production potential of the national economy to the right. Theoretical and methodical fundaments of diagnostics of scientific and technical potential of design organizations has been proposed. It gives an opportunity to determine expediency of state regulation methods of these organizations.
Description: В умовах науково-технічного прогресу більш кращі економічні результати у розвитку національного господарства досягаються в тих країнах, де раціонально використовується науково-технічний потенціал та постійно підвищується його рівень прискореними темпами. Здатність громадськості вирішувати сучасні науково-технічні задачі визначає рівень розвитку та економічного становища національного господарства. Рівні використання й розвитку науки і техніки в країні та її економічного становища є взаємозалежними. Вирішення таких сучасних проблем української економіки, як високий рівень залежності від зовнішніх паливних та сировинних ресурсів, низький рівень конкурентноздатності вітчизняних товарів і послуг можливо вирішити за рахунок інтенсифікації науково-технічного розвитку країни. Удосконалення державної науково-технічної політики дозволить інтенсифікувати науково-технічний і економічний розвиток країни, що робить актуальним дослідження цього питання.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2504
Appears in Collections:Інші матеріали / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов-канд.дис.08.00.03.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.