Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2622
Title: Вплив на процеси регіональної концентрації організацій сфери інжинірингу соціальної, науково-технічної та інноваційної інфраструктури
Other Titles: Влияние на процессы региональной концентрации организаций сферы инжиниринга научно-технической и инновационной инфраструктуры
Influence on The Processes of Regional Concentration of Organizations of The Sphere of Engineering of The Social, Scientific, Technological and Innovative Infrastructure
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: організації сфери інжинірингу
наукові організації
валовий регіональний продукт
інноваційно-інвестиційний проект
науково-технічна та інноваційна інфраструктура
проектно-кошторисна документація
Organizations of the Sphere of Engineering
Scientific Organizations
Gross regional Product
Innovation and Investment Project
Scientific and Technical and Innovation Infrastructure
Design and Estimate Documentation
организации сферы инжиниринга
научные организации
валовой региональный продукт
инновационно-инвестиционный проект
научно-техническая и инновационная инфраструктура
проектно-сметная документация
Issue Date: 2019
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Моргачов І. В. Вплив на процеси регіональної концентрації організацій сфери інжинірингу соціальної, науково-технічної та інноваційної інфраструктури / І. В. Моргачов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2019. - Вип. 24., Ч. 2. - С. 133-137.
Abstract: Розглянуто причини регіональної концентрації організацій сфери інжинірингу та основних чинників їх діяльності. За допомогою метода аналізу відхилень структури показників за регіонами обґрунтовано доцільність розгляду гіпотези, що важливою причиною регіональної концентрації чинників діяльності організацій сфери інжинірингу є соціальна, а також науково-технічна та інноваційна інфраструктура, що в сукупності має більше значення для відповідної концентрації в порівнянні з орієнтацією на замовників своїх робіт. Згідно вказаного методу порівнювалася регіональна структура ВРП та основних показників організацій сфери інжинірингу за регіонами України. На додаток до цього порівнювалася регіональна структура основних показників наукових організацій. Такі суб’єкти господарювання при цьому розглядалися в якості інноваційної інфраструктури. Порівняння регіональної структури наведених чинників не дозволило довести 100 % відповідність, однак певний рівень такої відповідності було виявлено. Апробація авторського методу визначення відхилень регіональних структур дозволило здійснити ранжирування відповідності досліджуваних чинників. Уточнено, що відсутність суттєвих бар’єрів у міжрегіональній взаємодії дозволяє організаціям сфери інжинірингу та замовникам проектно-кошторисної документації знаходитися в різних регіонах країни.
The purpose of the article is to clarify the causes of regional concentration of organizations in the field of engineering and the main factors of their activities. Regional organizations of the sphere of engineering directly participate in the implementation of regional and national innovation and investment projects, which determines the relevance of research of factors and patterns of their concentration in those or other regions. Research methodology is based on the definition of the difference by the module of the specific gravity of the distribution by regions of the factor and the result of its influence. If the corresponding difference is not minimal, then there is a weak link between the investigated factors. The reasons of regional concentration of main factors activity of organizations in the field of engineering are considered. Using the method of analysis of deviations of the structure of indicators by regions, it is justified the hypothesis that an important reason for the regional concentration of factors of activity of organizations in the sphere of engineering is social, as well as scientific and technological and innovation infrastructure, which in aggregate is more important for the corresponding concentration in comparison with the orientation on customers of their works. According to this method, the regional structure of the GRP and the main indicators of the organizations of the sphere of engineering according to the regions of Ukraine were compared. In addition, the regional structure of the main indicators of scientific organizations was compared. At the same time, such business entities were seen as an innovation infrastructure. A comparison of the regional structure of these factors did not allow 100% compliance to be established, but a certain level of such compliance was found. Approbation of the author's method for determining the deviations of regional structures allowed for a ranking of the correspondence of the investigated factors. It is specified that the absence of significant barriers in interregional interaction allows organizations of the sphere of engineering and customers of design and estimate documentation to be located in different regions of the country.
Рассмотрены причины региональной концентрации организаций сферы инжиниринга и основных факторов их деятельности. С помощью метода анализа отклонений структуры показателей по регионам обоснована целесообразность рассмотрения гипотезы, что важной причиной региональной концентрации факторов деятельности организаций сферы инжиниринга является социальная, а также научно-техническая и инновационная инфраструктура, что в совокупности имеет большее значение для соответствующей концентрации по сравнению с ориентацией на заказчиков своих работ. Согласно указанного метода сравнивалась региональная структура ВРП и основных показателей организаций сферы инжиниринга по регионам Украины. В дополнение к этому сравнивалась региональная структура основных показателей научных организаций. Такие субъекты хозяйствования при этом рассматривались в качестве инновационной инфраструктуры. Сравнение региональной структуры приведенных факторов не позволило доказать 100% соответствие, однако определенный уровень такого соответствия был обнаружен. Апробация авторского метода определения отклонений региональных структур позволило осуществить ранжирование соответствия исследуемых факторов. Уточнено, что отсутствие существенных барьеров в межрегионального взаимодействия позволяет организациям сферы инжиниринга и заказчикам проектно-сметной документации находиться в разных регионах страны.
Description: Література: 1. Голомб В.В. Аналіз сучасного стану та проблем розвитку інноваційної діяльності у Запорізькому регіоні, Економіка та управління національним господарством. 2017. № 11. С. 72. – 76.
2. Манаєнко І.М., Кондратюк А.А Розвиток міжнародного інжинірингу: світові тенденції та вітчизняні реалії, Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. № 11. С. 207 – 211.
3. Чубатюк Ю.В., Некіпелова І.В. Проблеми та перспективи розвитку інжинірингу в Україні, Економічний простір : зб. наук. праць. 2010. № 11. С. 29–35.
4. Ситник О.Б. Досвід інжинірингової діяльності в сучасному економічному просторі, Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2013. № 4(24). С. 104–116.
5. Городинська Н.А. Чинники формування та розвитку інжинірингової діяльності машинобудівельних підприємств, Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 763. С. 9–16.
6. Валентюк І. Інституційне забезпечення розвитку територій України / І. Валентюк, В.Сухенко, Н.Сич // Вісник Національної академії державного управління. – 2009. - № 4.- С. 119 – 130.
7. Димченко О. В., Димченко В.В., Шевчук В.В. Специфіка управління інноваційним розвитком в контексті просторово-мережної взаємозалежності, Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2009. № 2 (6). С. 46 – 56.
8. Моргачов І.В. Особливості регіонального розвитку організацій сфери інжинірингу України, Вісник Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля. 2009. № 12 (142). Том 2. С. 203 – 208.
9. Моргачов І.В. Методичні основи аналізу розвитку науково-технічних систем, Прометей. 2012. № 1 (37). С. 174 – 179.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2622
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов-УжНУ №24_2019_ч. 2 (1).pdf301,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.