Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2705
Title: Регіональний зв’язок науково-технічних систем з інноваційною діяльністю підприємств в Україні
Other Titles: REGIONAL COMMUNICATION OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEMS WITH INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: науково-технічна система
організації сфери інжинірингу
інноваційна діяльність
наукові організації
регіональна концентрація
Scientific and Technical System
Organizations of the Sphere of Engineering
Innovative Activity
Scientific Organizations
Regional Concentration
научно-техническая система
организации сферы инжиниринга
инновационная деятельность
научные организации
региональная концентрация
Issue Date: 2019
Publisher: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Citation: Моргачов І. В. Регіональний зв’язок науково-технічних систем з інноваційною діяльністю підприємств в Україні / І. В. Моргачов // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. - 2019. - № 2.- Т. 30 (69). - С. 185-191.
Abstract: В статті кількісно оцінено вплив науково-технічних систем в Україні на інноваційну діяльність її підприємств на макрорівні, а також взаємозв’язок регіональної концентрації відповідних систем та цих підприємств. На основі кількісної оцінки таких зв’язків доведена гіпотеза, що за умов взаємозв’язку в Україні на макрорівні інноваційної діяльності промислових підприємств та науково-технічних систем регіональна концентрація інноваційної діяльності підприємств не має суттєвого зв'язку (або аналогії) з регіональною концентрацією всіх видів науково-технічних систем. В більшому ступені відповідні зв'язок та аналогія регіональної структури простежується щодо організацій сфери інжинірингу та інноваційної діяльності підприємств. Уточнення більш високої ролі організацій сфери інжинірингу в інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні дозволяє переглянути та уточнити пріоритети щодо об’єктів впливу в державному регулюванні за напрямом.
The aim of the work is to clarify the interconnection of the regional concentration of innovation activity of economic entities with the regional concentration of scientific and technical systems in Ukraine. The scientific and technical systems of Ukraine are the infrastructure of innovation and investment activity of its industrial enterprises. Thus, there must be an interrelation of the innovation activity of the latter with the results of the activities of scientific and technical systems, as well as factors influencing the functioning of such systems. Research on the nature of such interconnection will always be relevant as it allows to improve the state regulation of the regional development of domestic scientific and technical systems in order to improve the infrastructure provision of regional innovation processes. The article quantitatively assesses the influence of scientific and technical systems in Ukraine on the innovation activity of its enterprises at the macro level, as well as the interconnection of the regional concentration of the relevant systems and these enterprises. On the basis of quantitative estimation of such connections the hypothesis is proved that in the conditions of the interconnection in Ukraine at the macro level of innovative activity of industrial enterprises and scientific and technical systems, the regional concentration of innovation activity of enterprises has no significant analogy with regional concentration all kinds of scientific and technical systems. To a greater extent, the relevant connection and analogy of the regional structure can be traced regarding to the organizations of the sphere of engineering and innovative activity of enterprises. In addition, a higher level of interconnection of innovation activities of industrial enterprises and organizations on the sphere of engineering was revealed and by the results of correlation analysis at the macro level. Clarification of the higher role of organizations of the sphere of engineering in the innovation activity of industrial enterprises in Ukraine allows us to revise and clarify priorities regarding the objects of influence in the state regulation in the direction.
В статье количественно оценено влияние научно-технических систем в Украине на инновационную деятельность ее предприятий на макроуровне, а также взаимосвязь региональной концентрации соответствующих систем и этих предприятий. На основе количественной оценки таких связей доказана гипотеза, что в условиях взаимосвязи в Украине на макроуровне инновационной деятельности промышленных предприятий и научно-технических систем региональная концентрация инновационной деятельности предприятий не имеет существенной связи (или аналогии) с региональной концентрацией всех видов научно-технических систем. В большей степени соответствующие связь и аналогия региональной структуры прослеживается в отношении организаций сферы инжиниринга и инновационной деятельности предприятий. Уточнение более высокой роли организаций сферы инжиниринга в инновационной деятельности промышленных предприятий в Украине позволяет просмотреть и уточнить приоритеты относительно объектов воздействия в государственном регулировании по направлению.
Description: Результати кореляційного аналізу дозволили на макрорівні виявити взаємозв’язок інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні з її науково-технічними системами. В той час як на мезорівні використання методу порівняння регіональних структур шляхом розрахунку відхилень не дозволило виявити суттєвий зв'язок регіональної концентрації інноваційної діяльності з регіональною концентрацією всіх видів науково-технічних систем. Відповідний взаємозв’язок можна констатувати тільки щодо організацій сфери інжинірингу. До того ж, більш високий рівень взаємозв’язку інноваційної діяльності промислових підприємств та організацій сфери інжинірингу було виявлено і за результатами кореляційного аналізу на макрорівні. Уточнення більш високої ролі організацій сфери інжинірингу в інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні дозволяє переглянути та уточнити пріоритети щодо об’єктів впливу в державному регулюванні за напрямом. Практичне використання методу порівняння регіональних структур досліджуваних показників показало доцільність його використання на основі статистичних даних незначного періоду часу (3 – 5 років) одночасно з кореляційним аналізом.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2705
ISSN: 2523-4803
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов-ТНУ 30 (69) №2.pdf265,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.