Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2706
Title: Особливості розвитку регіональних наукових організацій України в сучасних умовах
Other Titles: FEATURES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATIONS OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: регіональні наукові організації
наукові працівники
валовий регіональний продукт
інертність структурних показників
деіндустріалізація
регіональна інноваційна інфраструктура
Regional Scientific Organizations
Gross Regional Product
Inertness of Structural Indicators
Deindustrialization
Employees Involved in the Implementation of Researches
Scientists
Regional Innovation Infrastructure
региональные научные организации
научные работники
валовой региональный продукт
инертность структурных показателей
деиндустриализация
региональная инновационная инфраструктура
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Citation: Моргачов І. В. Особливості розвитку регіональних наукових організацій України в сучасних умовах / Моргачов І. В. // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. - 2019. - Вип. 1(74). - Т. 24. - С. 77-82.
Abstract: У статті розглянуто особливості сучасного розвитку регіональних наукових організацій. Виявлено властивість збереження інертності структурних показників регіональних наукових організацій. Зниження результатів їх діяльності та кількості працівників свідчить про тренд загального погіршення стану досліджуваних суб’єктів господарювання. Такий тренд є результатом загальної деіндустріалізації національного господарства. В жодному регіоні не відбулося збільшення кількості відповідних організацій. Приділено увагу такому негативному явищу, як припинення публікацій даних щодо основних результатів діяльності наукових організацій з 2016 року у статистичних збірниках. Виявлено тенденцію концентрації останніх у великих промислових містах (регіонах). Акцентовано увагу на тому, що для працівників цих суб’єктів господарювання така властивість проявляється більшою мірою.
Features of modern development of regional scientific organizations are considered. The property of maintaining the inertness of structural indicators of regional scientific organizations is revealed. Decrease in the results of their activities, number and employees indicate a trend of a general deterioration of the state of the subjects of management. Such a trend is the result of the general deindustrialization of the national economy. There was no increase in the number of relevant organizations in any region. Attention is drawn to such a negative phenomenon that since 2016 in statistical collections the publication of data on the main results of the activities of scientific organizations has been stopped. The property of concentration of the latter in the large industrial cities (regions) is revealed. Moreover, for the employees of these economic entities, this property is manifested at a higher level. The absence of mathematical dependence between the GRP and the regional concentration of scientific organizations and factors of their activity is proved.
В статье рассмотрены особенности современного развития региональных научных организаций. Обнаружено свойство сохранения инертности структурных показателей региональных научных организаций. Снижение результатов их деятельности и количества работников свидетельствует о тренде общего ухудшения состояния исследуемых субъектов хозяйствования. Такой тренд является результатом общей деиндустриализации национального хозяйства. Ни в одном регионе не произошло увеличение количества соответствующих организаций. Уделено внимание такому негативному явлению, как прекращение публикаций данных по основным результатам деятельности научных организаций с 2016 года в статистических сборниках. Выявлена тенденция концентрации последних в крупных промышленных городах (регионах). Акцентировано внимание на том, что для работников этих субъектов хозяйствования такое свойство проявляется в большей степени.
Description: Виявлена тенденція концентрації наукових організацій та їх працівників у великих промислових містах (регіонах). Слід відзначити, що вона більшою мірою діє стосовно працівників наукових організацій. Доведено відсутність математично ї залежності між ВРП і регіональною концентрацією наукових організацій та чинників їх діяльності.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2706
ISSN: 2304-0920
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов-Мечникова 24 выпуск 1 (74).pdf312,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.