Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2819
Title: Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх вирішення
Other Titles: The Contemporary Science of Economic Security: the Basic Ontological Contradictions and the Directions of Solving
Authors: Овчаренко, Є.І.
Ovcharenko, Ievgen
Keywords: безпекологія, економічна безпека, методологічний базис, об’єкт та предмет пізнання, система безпеки
economic security, science, methodological basis, object and subject of knowledge, security system
Issue Date: 30-Nov-2016
Publisher: Бізнес Інформ
Citation: Бізнес Інформ. — 2016. — № 11. — C. 8–14.
Abstract: У статті поставлена проблема невідповідності темпів розвитку окремих дослідницьких напрямів сучасної економічної безпекології. Абсолютна більшість досліджень присвячена розробці інструментально-методичного базису, але теоретико-методологічна складова безпекології досліджується критично недостатньо, що призводить до протирічності результатів прикладних досліджень та копіювання понятійних помилок із одних досліджень до інших. У результаті історико-генетичного аналізу основних понять безпекології автором встановлено, що об’єктом пізнання у безпекології бездоказово виступає категорія безпеки, що призводить до невірного тлумачення предмета пізнання, яким стають детермінанти безпеки – стани, рівні, загрози, функції. Безпека не є фрагментом об’єктивної реальності, стан безпеки є абстракцією. Справжнім об’єктом пізнання є небезпека, вона є об’єктивно реальною та вимірюваною. Предметом пізнання може виступати лише цілісне утворення, що здатне існувати у світі небезпек, наприклад, безпека підприємства. Дискусійною є роль системності та поняття системи у забезпеченні безпеки. У безпекології домінує механістичний підхід, але більш науково доцільним є біологічний підхід, відповідно до якого система безпеки є функціональною системою і не може утворювати власну ієрархію. Щодо ролі людини у системі безпеки, то безпекологією здебільшого досліджуються людські реакції на індивідуальні, групові та загальноорганізаційні впливи. Але поведінкові реакції у системі безпеки у значно більшій мірі визначаються поведінковим стереотипом людини, на формування якого вплив внутрішньоорганізаційних цінностей та стимулів є мінімальним, а вплив поведінкових стереотипів інших людей у цій же системі безпеки – незрівнянно потужнішим. Основними напрямами вирішення накопичених онтологічних протиріч автором визначено штучне спрямування нових наукових досліджень на удосконалення методологічного базису економічної безпекології шляхом докорінної переробки паспортів наукових спеціальностей, широке використання прийому наукової інтервенції з метою залучення результатів вирішених наукових проблем, суміжних з сучасною безпекологією.
The article raises the problem of mismatch as to development paces of separate research directions of the contemporary science of economic security. The absolute majority of researches is concerned with development of the instrumental-methodological basis, but the theoretical-methodological component is undergone insufficiently critical examining, thus leading to contradicting results of the applied researches. The author has found that as the object of knowledge of this science appears the category of security, which leads to misinterpretation of the subject of knowledge. But the real object of knowledge is the risk that is objectively real and measurable. As a subject of knowledge can appear only a holistic development that can exist in a world of dangers, and such is security of enterprise. Role of systematicity and of the concept of system in providing security is open to discussion. The basic directions of solving the accumulated ontological controversies have been identified as follows: artificial focus of new research towards improving the methodological basis of the science of economic security through fundamental revision of passports of scientific specialties, wide use of the maneuver of scientific intervention with a view to integrating the results of the solved scientific problems related with the contemporary science of economic security.
Description: Атаманов Г.А. Методология безопасности [Электронный ресурс] / Геннадий Альбертович Атаманов // Электронный научный журнал "Проблемы безопасности". — 2011. — № 3(14). — Режим доступа : http//naukaxxi.ru/materials/302. Россошанська О.В. Сутність економічної безпеки суб’єктів господарювання як сфери економічної науки / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. — Луганськ: вид - во СНУ ім. В. Даля, 2011. — № 2 (38). — С. 161–166. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : [монографія] / Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. — К. : Лібра, 2003. — 280 с. Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання : [монографія] / Є.І. Овчаренко. — Лисичанськ: "ПромЕнерго", 2015. — 483 с. Атаманов Г.А. Основные виды безопасности антропных систем и их иерархия [Электронный ресурс] / Геннадий Альбертович Атаманов // Элект-ронный научный журнал "Проблемы безопасности". — 2010. — № 2(10).— Режим доступа : http://www.naukaxxi.ru/materials/257. Рач В.А. Экономическая безопасность и пространство проекта организации в аспекте целостной системности / В.А. Рач, О.В. Россошанская, Е.М. Медведева // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. Вип. 4(36). — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. — С. 62–74. Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудів-ного підприємства / Зоряна Якубович // Вісник ТНЕУ. — 2010. — № 1. — С. 81–86. Захарова Т.И. Организационное поведение : учебно-методический комплекс / Т.И. Захарова. — М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008. — 330 с.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2819
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Овчаренко Євген Іванович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2016-11_0-pages-8_14.pdf274,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.