Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2820
Title: The Economic-Mathematical Modelling of Processes of Optimization of Sugar Raw Materials’ Logistics at Sugar Factories
Other Titles: Економіко-математичне моделювання процесів оптимізації логістики цукрової сировини на цукрових заводах
Authors: Ovcharenko, Ievgen
Lagovska, O.А.
Denysiuk, O.G.
Andryeyeva, N.М.
Keywords: mathematical model, stochastic parameter, optimum forecasting, vector variables
математична модель, стохастичний параметр, оптимальне прогнозування, векторні змінні
Issue Date: Mar-2018
Publisher: ДВНЗ “Університет банківської справи”
Citation: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. на-ук. праць. — Харків : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2018. — № 3(26). — С. 322–334. (Web of Science)
Abstract: Abstract. The mathematical model of proceeding in the supplies of agricultural on a factory-producer under force-majeure circumstances of their deficit products is suggested. It enables bringing in to the supply of feedstock not only own sources but also alternative ones. Small and middle farmers became such suppliers. This helps to reduce the risk of failures in raw materials’ supply to sugar factories, as well as to integrate the interests of large associations of sugar producers with the interests of small and medium producers. This also helps to solve the tasks of socioeconomic development of rural areas as it provides sales to small and medium agroproducers. The mathematical formulation of the problem is complicated by the presence of probabilistic parameters. Therefore, in the case of mathematical modeling, a stochastic network model was used. The complexity of the task of organizing the supply of raw materials by small and middle producers is due to the fact that the set of sugar beet suppliers is an open heterogeneous system, and the consumer is a link of a centralized association with a hierarchical structure. The factor of heterogeneity of the suppliers’ set is due to the fact that each of them acts autonomously and even has no information about the actions of other suppliers. The mathematical model allows to predict the time of implementation of the project and to solve the task concerning delivery of raw materials of the quantity required, for a given period of time, from a substantial number of autonomous suppliers. The developed mathematical model has allowed to take into account the influence of probabilistic factors on the decisive factor - the timely organization and restoration of the necessary resource for the smooth operation of sugar production. Independent substructures, by definition, do not have access to the centralized network schedule of the producer. In order to resolve this contradiction, the following decision is taken. For each of the autonomous primary producers, their own network schedule is created. The developed mathematical model can be used for other cases of emergent stocks replenishment, urgent formation of commodity batches of agricultural products. GEL Classification: C65
Анотація. Запропоновано математичну модель відновлення запасів сільськогосподарської продукції на заводі-виробнику за форс-мажорних обставин їх дефіциту. Це дає можливість залучення до постачання сировини не тільки з власних, а й з альтернативних джерел. Такими постачальниками стають малі та середні виробники. Це дозволяє зменшити ризики зривів постачання сировини на цукрові заводи а також інтегрувати інтереси великих асоціацій виробників цукру з інтересами малого та середнього виробника. Це також допомагає вирішити задачі соціально-економічного розвитку села бо забезпечує збут для малих та середніх виробників агропродукції. Математична постановка задачі ускладнена наявністю імовірнісних параметрів. Тому при математичному моделюванні використана стохастична мережева модель. Складність задачі організації постачання сировини від малих та середніх виробників обумовлена тим, що сукупність постачальників цукрового буряку є відкритою гетерогенною системою, а споживач є ланкою централізованої асоціації з ієрархічною структурою. Фактор гетерогенності сукупності постачальників обумовлений тим, що кожен з постачальників сировини діє автономно і навіть не має інформації про дії інших постачальників. Математична модель дозволяє прогнозувати час виконання проекту і вирішити здачу постачання сировини в потрібній кількості у заданий термін від значної кількості автономних постачальників. Розроблена математична модель, дозволила забезпечити врахування впливу імовірнісних факторів на вирішальний чинник – своєчасну організацію та відновлення необхідного ресурсу для безперебійної роботи цукрового виробництва Автономні субструтури, за визначенням, не мають доступу до централізованого мережевого графіку виробника. Задля вирішення цього протиріччя приймається наступне рішення. Для кожного з автономних постачальників формується власний мережевий графік. Розроблена математична модель може бути використана для інших випадків екстреного поповнення запасів, термінового формування товарних партій сільськогосподарської продукції.
Description: 1. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: моногр. [Текст] / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська, В.І. Власов та ін.; за ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 390 с. 2. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України [Текст] / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Ярчук // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 3-8. 3. Гуторов О.І. Формування та функціонування цукробурякового підкомплексу регіону : стан і перспективи розвитку : моногр. [Текст] / О.І. Гуторов, О.В. Ковальова. – Харків: Міськдрук, 2011. – 190 с. 4. Фурса А. Державне регулювання цукробурякового підкомплексу в умовах ринкових відносин [Текст] / А. Фурса // Економіка України. – 2004. – № 10. – С. 58–66. 5. Пиркін В.І. Щодо ефективності виробництва цукрових буряків [Текст] / В.І. Пиркін // Цукрові буряки. – 2006. – № 4. – С. 4. 6. Багрій Т.В. Розвиток нових інтегрованих формувань у відродженні цукробурякового виробництва в Україні [Текст] / Т.В. Багрій // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 29–31. 7. Шпичак О.М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та її проблеми [Текст] / О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 150-155. 8. Оперативно-статистичні матеріали цукровиків України [Текст] / Бурякоцукровий комплекс України. –К. : Цукор України, 2012. – 201 с. 9. Latacz-Lohmann U. Fit für die Zukunft durch Kooperation [Text] / U. Latacz-Lohmann // Zuckerrübe. – 2006. – № 3. – pp. 127-129. 10. Hölzmann H.J. Zuckermarktreform, was nun? [Text] / H.J. Hölzmann // Zuckerrübe. – 2006. – № 1. – pp. 20-23. 11. Заводи з виробництва цукру зазнають збитків у мільйони гривень [Електронний ресурс] // Аграрний портал України Agro-Smart – 2017. – Режим доступу : https://agro-smart.com.ua/ua/news/zavody-po-proizvodstvu-sakhara-ponesutubytki-v-milliony-griven. 12. Доронін А.В. Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні [Електронний ресурс] / А.В. Доронін // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 51-55. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_3_13. 13. Мірзоєва Т.В. Розвиток рослинництва у Вінницькій області (на прикладі виробничої діяльності ТОВ «Поділля Агроінвест») [Текст] / Т.В. Мірзоєва, І.А. Собчук // Молодий вчений. – 2016. – № 6 (33). – С. 65–69. 14. Гапоненко Т.М. Аналіз сучасного стану ринку цукру в Україні та світі [Електронний ресурс] / Т.М. Гапоненко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/10- 2016/62.pdf. 15. Wijesinghe B. Increased profitability through product diversification and improved sugar quality [Text] / B. Wijesinghe, R. Mereddy, R. Stanley // Proceedings of the Australian Society of Sugar Cane Technologists. – 2010. – № 32. – pp.610-620. 16. Аничин В.Л. Теория и практика управления производственными ресурсами в свеклосахарном подкомплексе АПК [Текст] / В.Л. Аничин. – Белгород : Изд-во БелГСХА, 2005. – 280 с. 17. Ковальова О.В. Економіко-математичне обґрунтування оптимальних строків збирання цукрових буряків [Текст] / О.В. Ковальова // Вісник ЛНАУ. – Луганськ. – 2010. – №15. – С. 154-162. 18. Олійник О.В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві : моног. [Текст] / О.В. Олійник. – Харків, 2005. – 322 с. 19. Chen S.M. Multivariate fuzzy forecasting based on fuzzy time series and automatic clustering techniques [Text] / S.M. Chen, K. Tanuwijaya // Expert Systems with Applications. – 2011. – №38 (8). – pp. 10594–10605. 20. Mwanga D. Modeling Sugarcane Yields in the Kenya Sugar Industry : A SARIMA Model Forecasting Approach [Text] / D. Mwanga, J. Ong’ala, G. Orwa // International Journal of Statistics and Applications. – 2017. – №7 (6). – pp. 280-288. 21. Coyle J.J. The Management of Business Logistics [Text] / J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley. - St. Paul (Minn.). – West Publishing Co. - St. Paul (Minn.), 2010. – 232 р. 22. Niggemann R.C. Logistik im Handelsbereich [Text] / R.C. Niggemann // UkrainischBayerisches Management- Trainingszentrum. – Munchen, 2011. – 60 p. 23. Wagner S.M. A Strategic Framework for Spare Parts Logistics [Text] / Stephan M. Wagner, Ruben Jonke, Andreas B. Eisingerich // California Management Review. – 2012. – Vol. 54. – pp. 69-92. 24. Genchev S.E. Reverse logistics program design : A company study [Text] / Stefan E. Genchev // Business Horizons. – 2009. – № 52 (2). – pp. 139-148. 25. Nicolae O. Modeling and simulation organisations [Text] / O. Nicolae, G. Wagner // Enterprise and Organizational Modeling and Simulation: 7th International Workshop (June 20-21, 2011). – London, UK. – Springer. – pp. 45-62. 26. Sisfontes-Monge M. Industrial simulation and optimization: manufacturing simulation and optimization using system dynamics, structural equation modeling, and genetic algorithms [Текст]/ M. Sisfontes-Monge. – Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2010. – 108 p. 27. Williams T.M. What are PERT estimates? [Text] / T.M. Williams // Journal of the Operational Research Society. – 1995. – № 46 (12). – pp. 1498-1504. 28. Williams T.M. Practical use of distributions in network analysis [Text] / T.M. Williams // Journal of the Operational Research Society. – 1992. – № 43(3). – pp. 265-270. 29. Nitsenko, V.S. (2016). Enhancing the stability of a vertically integrated agro-industrial companies in the conditions of uncertainty [Text] / V.S. Nitsenko, V.I. Havrysh // Actual problems of economics. – 2016. – 10(184). – pp. 167-172. 30. Goncharuk A.G. National features for alternative motor fuels market [Text] / A.G. Goncharuk, V.I. Havrysh, V.S. Nitsenko // Int. J. Energy Technology and Policy. – 2018. – Vol. 14, Nos. 2/3. – pp. 226-249.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2820
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELLING OF PROCESSES.pdf494,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.