Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/290
Title: SPIRITUAL AND MORAL UPBRINGING OF A PERSONALITY: EXPERIENCE OF TEACHING SPECIAL COURSE FOR PEDAGOGY STUDENTS
Other Titles: ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ СПЕЦКУРСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ: ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦКУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Authors: Shevchenko, G.P.
Шевченко, Г.П.
Keywords: spirituality
spiritual and moral education
spiritual and moral ideal
spiritual values
moral experiences
spiritual and moral orientation
arts
complex of arts
personality development
special course
духовність
духовно-моральне виховання
духовно-моральний ідеал
духовні цінності
моральні переживання
духовно-моральна спрямованість
мистецтво
комплекс мистецтв
розвиток особистості
спецкурс
духовность
духовно-нравственное воспитание
духовно-нравственный идеал
духовные ценности
нравственные переживания
духовно-нравственная направленность
искусство
комплекс искусств
развитие личности
спецкурс
Issue Date: 2015
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Shevchenko G.P. Spiritual and moral upbringing of a personality: experience of teaching special course for pedagogy students / G.P. Shevchenko // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2015. - Вип. 1 (64). - С. 308-326.
Abstract: The inner world of a personality consists of the mosaic picture of its spiritual values (intellectual, moral, aesthetic, religious ones). Spirituality dominant is the system of moral qualities defining spiritual and moral orientation of the personality. The prevailing moral qualities defining the spirituality of the personality are conscience, honesty, responsibility, kindness, forgiveness, mercy and love. To create oneself means to have as the basis the feeling of love to oneself, humans in general. This feeling protects you from evil, loneliness, irritation, envy and betrayal. Taking into consideration the importance of spirituality in the moral development of personality we have developed a special course “Spiritual and Moral Upbringing of a Personality” for the students and master course students of pedagogical specialties. Its main goal is to form humanistic relation of future school and high school teachers to person as the highest value of life, to develop the qualities of mercy, kindness, spiritual beauty, strict keeping to moral principles, norms and rules of human life activity, and the ability of bringing other people to higher moral level. The course includes several blocks: spiritual and moral human nature; spiritual orientation of human life; moral feelings; types of moral feelings; moral priorities in life; cornerstone of Christian ethics; spiritual and moral ideals. While conducting classes we use a complex of diverse techniques directed on revival of each student‟s emotional and aesthetic and deeply moral emotions, which are the basis of moral knowledge and emotional memory durability. A special place among spiritual and moral upbringing techniques belongs to the use of different arts in which the poetic image of morality is concentrated. In addition, the last gets values and meanings significance for the personality becomes the spiritual and moral ideal. These techniques include: student presentations on any of the moral qualities represented in literature, painting, music; editing videos from feature films in which the highest moral values can be found; using parables, stories, tales that «revive the heart and stir up spirit»; listening to music works and finding works of other arts (painting, literature) that reveal the struggle of good and evil; diving into the world of moral feelings (love, mercy, forgiveness and conscience) when dealing with abstracts from feature films and literature; using reflexive technologies: “If I were…” (to identify yourself in image-bearing form with any of nature phenomena); spiritual and moral exercises “Letter from the Future”; spiritual and moral self-perception, perception of personal “I”: “What I am Like and What I‟d Like to Become”; unfinished sentences, unfinished story; spiritual and moral analysis of feature text; commenting on the quotes of famous scientists, writers; the complex of personality “diving” techniques into the world of moral emotions represented in arts; different means of dialogue communication with spiritual and moral values.
Духовний світ особистості складається з мозаїчної картини її духовних цінностей (інтелектуальних, моральних, естетичних, релігійних). Домінантою духовності є система моральних якостей, які визначають духовно-моральну спрямованість особистості. Домінуючими моральними якостями, визначальними духовності особистості, є: совість, порядність, відповідальність, доброта, прощення, милосердя, любов. Творити себе – це означає спиратися на почуття любові до себе, людині взагалі, яке убезпечує від зла, самотності, дратівливості, заздрості, зради. Враховуючи важливість духовності в моральному становленні особистості, нами розроблений спецкурс «Духовно-моральне виховання особистості» для студентів та магістрантів педагогічних спеціальностей. Його основна мета – формування у майбутніх вчителів та викладачів вищої школи гуманістичного ставлення до людини як найвищої цінності життя, виховання якостей милосердя, доброти, душевної краси, строгого проходження моральним принципам, нормам і правилам життєдіяльності людини, здатність морально підносити інших людей. Зміст цього курсу включає кілька блоків: духовно-моральна природа людини; духовна спрямованість життя людини; моральні почуття; види моральних переживань; моральні пріоритети в житті; наріжний камінь християнської етики. У процесі занять використовується комплекс різноманітних методик, спрямованих на пробудження у кожного студента емоційно-естетичних і глибоко моральних переживань, які є основою міцності моральних знань і емоційної пам‟яті. Особливе місце серед методик духовно-морального виховання займає використання різних видів мистецтва, в яких сконцентрований поетичний образ моралі, який стає ціннісно-смисловий значимістю для особистості, духовно-моральним ідеалом. Серед них: підготовка студентами презентацій якого-небудь моральної якості, представленого в художній літературі, живописі, музиці; монтаж роликів з художніх фільмів, в яких яскраво простежуються вищі моральні цінності; використання притч, оповідань, історій, «воскрешають серце і запалюють дух»; прослуховування музичних творів і добірка до них творів інших мистецтв (живопису, художньої літератури), що зображують боротьбу добра і зла; занурення у світ моральних почуттів (любові, милосердя, прощення, совісті) шляхом сприйняття фрагментів художніх фільмів та художньої літератури; використання рефлексивних технологій: «Якби я був ...» (ідентифікувати себе в художньо-образній формі з яким-небудь явищем природи); духовно-моральні вправи «Лист з майбутнього»; духовно-моральне бачення себе, свого «Я»: «Який я є і яким я хотів би стати»; незакінчені пропозиції, незакінчений розповідь; духовно-моральний аналіз художнього тексту; коментарі до висловлювань знаменитих учених, письменників; сукупність методик особистісного «занурення» в світ моральних переживань, представлених в мистецтві; різноманітні способи діалогічного спілкування з духовно-моральними цінностями.
Духовный мир личности состоит из мозаичной картины ее духовных ценностей (интеллектуальных, нравственных, эстетических, религиозных). Доминантой духовности является система нравственных качеств, которые определяют духовно-нравственную направленность личности. Доминирующими нравственными качествами, определяющими духовность личности, являются: совесть, порядочность, ответственность, доброта, прощение, милосердие, любовь. Творить себя – это значит опираться на чувство любви к себе, человеку вообще, которое ограждает от зла, одиночества, раздражительности, зависти, предательства. Учитывая важность духовности в нравственном становлении личности, нами разработан спецкурс «Духовно-нравственное воспитание личности» для студентов и магистрантов педагогических специальностей. Его основная цель – формирование у будущих учителей и преподавателей высшей школы гуманистического отношения к человеку как высшей ценности жизни, воспитание качеств милосердия, доброты, душевной красоты, строгого следования нравственным принципам, нормам и правилам жизнедеятельности человека, способность нравственно возвышать других людей. Содержание этого курса включает несколько блоков: духовно-нравственная природа человека; духовная направленность жизни человека; нравственные чувства; виды нравственных переживаний; нравственные приоритеты в жизни; краеугольный камень христианской этики. В процессе занятий используется комплекс разнообразных методик, направленных на пробуждение у каждого студента эмоционально-эстетических и глубоко нравственных переживаний, которые являются основой прочности нравственных знаний и эмоциональной памяти. Особое место среди методик духовно-нравственного воспитания занимает использование различных видов искусства, в которых сконцентрирован поэтический образ морали, который становится ценностно-смысловой значимостью для личности, духовно-нравственным идеалом. Среди них: подготовка студентами презентаций какого-либо нравственного качества, представленного в художественной литературе, живописи, музыке; монтаж роликов из художественных фильмов, в которых ярко прослеживаются высшие нравственные ценности; использование притч, рассказов, историй, «воскрешающих сердце и воспламеняющих дух»; прослушивание музыкальных произведений и подборка к ним произведений других искусств (живописи, художественной литературы), изображающих борьбу добра и зла; погружение в мир нравственных чувств (любви, милосердия, прощения, совести) путем восприятия фрагментов художественных фильмов и художественной литературы; использование рефлексивных технологий: «Если бы я был…» (идентифицировать себя в художественно-образной форме с каким-либо явлением природы); духовно-нравственные упражнения «Письмо из будущего»; духовно-нравственное видение себя, своего «Я»:«Какой я есть и каким я хотел бы стать»; неоконченные предложения, неоконченный рассказ; духовно-нравственный анализ художественного текста; комментарии к высказываниям знаменитых ученых, писателей; совокупность методик личностного «погружения» в мир нравственных переживаний, представленных в искусстве; разнообразные способы диалогического общения с духовно-нравственными ценностями.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/290
Appears in Collections:2015. – Вип. 1 (64)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Духовність особистості 2015- 1(64)-С.308-326.pdf401,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.