Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2945
Title: Сучасні концепції національних інтересів у контексті зовнішньої політики держав
Other Titles: The modern national interests concepts in the foreign policy of states context
Современные концепции национальных интересов в контексте внешней политики государств
Authors: Літвін, Л.А.
Литвин, Л.А.
Litvin, L.A.
Keywords: національні інтереси
зовнішня політика
держава
стратегія
национальные интересы
внешняя политика
государство
стратегия
national interests
foreign policy
state
strategy
Issue Date: 2018
Citation: Літвін Л. А. Сучасні концепції національних інтересів у контексті зовнішньої політики держав / Л. А. Літвін // Політичне життя. - 2018. - № 2. - С. 129-134.
Abstract: Метою роботи є аналіз сучасних концепцій національних інтересів у контексті зовнішньої політики держав. Визначено, що саме національні інтереси детермінують стратегію й тактику зовнішньої політики держави, характер міжнародних відносин і особливості внутрішньої політики. Зазначено, що практичній реалізації національних інтересів повинне передувати теоретичне обґрунтування різних концепцій. Більше того, вивчення й аналіз існуючих концепцій національних інтересів є необхідною умовою створення нової власної концепції, що відповідатиме ефективному розвитку держави, міжнародним і внутрішнім умовам. Визначено особливості таких концепцій як «стратегія швидкого реагування», концепція «взаємно гарантованого знищення», «східна політика», «залізна завіса», доктрина «масованої відплати», програма «нових кордонів», політика «блискучої ізоляції», доктрина «залякування», «Холодна війна», «гібридна війна». Означені історичний контекст та характеристика подій щодо реалізації концепцій національних інтересів державами світу. Визначені особливості міжнародних відносин у ці періоди. Звертається увага на наукову дискусію щодо сучасного поняття «гібридна війна», названі основні компоненти «гібридної війни». Зазначено, що «політика нових кордонів» поєднує в собі всі елементи, необхідні для гармонійного розвитку держави. Уточнено, що проаналізовані концепції демонструють силовий аспект, який домінує в теорії національних інтересів і в ХХ, і в ХХІ століттях. Зазначено, що й зараз переважає реалістичний підхід у політиці, а ХХІ століття закономірно демонструє перевагу інформаційних технологій у захисті, реалізації та демонстрації національних інтересів. Також уточнено, що тематика роботи торкається дискусійної проблеми, тому що проаналізовані концепції не всі дослідники вважають саме концепціями національних інтересів, відносять їх виключно до стратегій зовнішньої політики окремих держав. Зазначено, що концепцію національних інтересів розглядаємо як систему можливої реалізації національних інтересів конкретної держави в певний проміжок часу.
Целью работы является анализ современных концепций национальных интересов в контексте внешней политики государств. Определено, что именно национальные интересы детерминируют стратегию и тактику внешней политики государства, характер международных отношений и особенности внутренней политики. Отмечено, что практической реализации национальных интересов должно предшествовать теоретическое обоснование различных концепций. Более того, изучение и анализ существующих концепций национальных интересов является необходимым условием создания новой собственной концепции, которая будет отвечать эффективному развитию государства, международным и внутренним условиям. Определены особенности таких концепций как «стратегия быстрого реагирования», концепция «Взаимно гарантированного уничтожения», «восточная политика», «железный занавес», доктрина «массированного возмездия », программа« новых границ », политика« блестящей изоляции », доктрина« запугивания », «Холодная война», «гибридная война». Указанные исторический контекст и характеристика событий по реализации концепций национальных интересов государствами мира. Определены особенности международных отношений в эти периоды. Обращается внимание на научную дискуссию о современном понятие «гибридная война », названы основные компоненты« гибридной войны ». Указано, что «политика новых границ» сочетает в себе все элементы, необходимые для гармоничного развития государства. Уточнено, что проанализированы концепции демонстрируют силовой аспект, который доминирует в теории национальных интересов и в ХХ, и в XXI веках. Отмечено, что и сейчас преобладает реалистичный подход в политике, а XXI века закономерно демонстрирует преимущество информационных технологий в защите, реализации и демонстрации национальных интересов. Также уточнено, что тематика работы касается дискуссионной проблемы, потому что проанализированы концепции не все исследователи считают именно концепциями национальных интересов, относят их исключительно к стратегиям внешней политики отдельных государств. Отмечено, что концепция национальных интересов рассматриваем как систему возможной реализации национальных интересов конкретного государства в определенный промежуток времени.
The aim of the paper is to analyze contemporary concepts of national interests in the context of foreign policy of states. It is noted that the national interests determine the strategy and tactics of the states’ foreign policy, the nature of international relations and the features of domestic policy. It is noted that the practical realization of national interests should precede the theoretical substantiation of different concepts. Moreover, the study and analysis of existing concepts of national interests is a prerequisite for the creation of a new own concept that will respond to the effective development of the state, international and domestic conditions. The features of such concepts as «rapid reaction strategy», the concept of «mutually guaranteed destruction», «oriental politics», «iron curtain», the doctrine of «mass retaliation», the program of «new borders», the policy of «instantaneous isolation», the doctrine of «intimidation», «Cold war», «hybrid war» are defined. The historical context and characteristics of the events concerning the realization of the concepts of national interests by the world states are indicated. The peculiarities of international relations in these periods are determined. Attention is drawn to the scientific discussion about the modern concept of «hybrid war», the main components of the «hybrid war» are named. It is noted that «the policy of new borders» combines all the elements necessary for the harmonious development of the state. It is specified that the analyzed concepts demonstrate a power aspect dominates in the theory of national interests both in the 20th and 21st centuries. It is noted that the realistic approach in politics prevails in the present days, and about the advantage of information technologies in defending, implementing and demonstrating national interests in the XXI century. It is also specified that the subject of the article touches on the discussion problem, because the analyzed concepts are not considered by all researchers as concepts of national interests, referring them exclusively to foreign policy strategies of individual states. It is noted that the concept of national interests is considered as a system of possible realization of the national interests of a particular state within a certain period of time.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2945
Appears in Collections:Авторські публікації науковців
Публікації співробітників кафедри політології та міжнародних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pollife_2018_2_23 Літвін Л. А.pdf195,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.