Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2951
Title: Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. Частина 1
Other Titles: Садово-парковое и ландшафтное строительство от А до Я. Часть 1
Garden and landscape construction from A to YA. Part 1
Authors: Білошицька, Н.І.
Татарченко, Г.О.
Білошицький, М.В.
Уваров, П.Є.
Белошицкая, Н.И.
Татарченко, Г.О.
Белошицкий, Н.В.
Уваров, П.Е.
Biloshytska, N.
Tatarchenko, H.
Biloshytskyi, M.
Uvarov, P.
Issue Date: 2019
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. Частина 1 : навч. посібник / уклад. : Білошицька Н.І., Татарченко Г.О., Білошицький М.В., Уваров П.Є. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 204 с. Іл. 526. Табл. 2. Бібліогр.: 40 найм. DOI : https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0139-5)-2019-204
Abstract: У навчальному посібнику представлена інформація, що охоплює історію садово-паркового мистецтва, прийоми і принципи садово-паркового та ландшафтного проектування, характеристики основних рослинних компонентів ландшафту, біологічні особливості видів деревних і трав'янистих рослин, що використовуються. Навчальний посібник ілюстровано кольоровими рисунками і фотографіями. Навчальний посібник призначений для фахівців, студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів при вивченні теоретичних основ садово-паркового та ландшафтного будівництва, для розуміння і вільного оперування спеціальними термінами і поняттями.
В учебном пособии представлена информация, охватывающая историю садово-паркового искусства, приемы и принципы садово-паркового и ландшафтного проектирования, характеристики основных растительных компонентов ландшафта, биологические особенности видов, используемых древесных и травянистых растений. Учебное пособие иллюстрировано цветными рисунками и фотографиями. Учебное пособие предназначено для специалистов, студентов высших учебных заведений, слушателей курсов при изучении теоретических основ садово-паркового и ландшафтного строительства, для понимания и свободного оперирования специальными терминами и понятиями.
The training manual contains information covering the history of landscape gardening art, the technique and principles of landscape gardening and landscape design, the characteristics of the main plant components of the landscape, the biological characteristics of the species used by woody and herbaceous plants. The manual is illustrated with color drawings and photographs. The manual is intended for specialists, students of higher educational institutions, students of courses on the study of the theoretical foundations of landscape gardening and landscape construction; targeted for understanding and free use of special terms and concepts.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2951
ISBN: 978-617-11-0139-5
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Татарченко Галина Олегівна
Навчальні видання, що створені викладачами кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування
Уваров Павло Євгенович
Білошицька Наталія Іванівна

Files in This Item:
File SizeFormat 
Татарченко ч.1_DOI.pdf53,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.