Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/296
Title: Проектування зуборізних інструментів з використанням системи КОМПАС
Other Titles: Проектирование зуборезных инструментов с использованием системы КОМПАС
Design metalcutting instruments by dint of system of KOMPAS
Authors: Кроль, О.С.
Krol, O.S.
Шумакова, Т.О.
Шумакова, Т.А.
Shumakova, T.A.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Keywords: Зуборізні інструменти
аналітичні формуляри
САПР ФРЕЗ
параметризація
моделювання
профілювання різальної частини
Зуборезные инструменты
аналитические формуляры
параметризация
профилирование режущей части
Gear tools ,
analytical forms
CAD MILLS
parameterization
simulation
profiling cutting part
Issue Date: 2013
Publisher: вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Кроль О.С. Проектування зуборізних інструментів з використанням системи КОМПАС: навч. посібник / О.С. Кроль, Т.О. Шумакова, В.І. Соколов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 142 с.: табл. 18, рис. 70, бібліогр. назв. 40.
Abstract: Навчальний посібник містить відомості про методику й алгоритми проектування дискових зуборізних фрез, зуборізних довбачів і черв'ячних зуборізних фрез, призначених для нарізування різних типів зубчастих коліс. Використані основні аналітичні співвідношення для визначення конструктивних параметрів зазначених інструментів відповідно до розмірів і формою як корегованих, так і некорегованих зубчастих коліс. На базі спеціалізованого додатка «САПР ФРЕЗ» системи КОМПАС-3D виконується автоматизоване проектування зуборізного інструмента. Наведено методику побудови параметричних моделей евольвентного профілю, перехідної кривої та затилованого зуба.
Учебное пособие содержит сведения о методике и алгоритмах проектирования дисковых зуборезных фрез, зуборезных долбяков и червячных зуборезных фрез, предназначенных для нарезания различных типов зубчатых колес. Использованы основные аналитические соотношения для определения конструктивных параметров указанных инструментов в соответствии с размерами и формой как коррегированных, так и некоррегированных зубчатых колес. На базе специализированного приложения «САПР ФРЕЗ» системы КОМПАС-3D выполняется автоматизированное проектирование зуборезного инструмента. Приведена методика построения параметрических моделей эвольвентного профиля, переходной кривой и затылованного зуба.
The manual contains information about the methods and algorithms of designing gear cutting disc cutters, gear cutting cutters and worm gear shaping cutters designed for cutting various types of gears. Basic analytical equations to determine the design parameters of these instruments in accordance with the size and shape as the corrected and uncorrected gears are used. On the basis of specialized application "CAD MILLING CUTTERS» KOMPAS-3D system is carried out computer-aided design gear-cutting tool. The technique of building parametric models of involute profile, the transition curve and the relief of the tooth are represented.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/296
ISBN: 978-966-590-974-3
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Соколов Володимир Ілліч
Кроль Олег Соломонович
Шумакова Тетяна Олександрівна
Навчальні посібники з грифом МОН
Авторські публікації науковцівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.