Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2997
Title: Сучасні тенденції регіональних процесів в сфері інжинірингу
Other Titles: Current Trends of Regional Processes in Engineering
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: організації сфери інжинірингу
деіндустріалізація господарства
інноваційна діяльність
інвестиційна діяльність
регіон
проект
organization of sphere of engineering
deindustrialization of economy
innovation and investment activity
region
project
организации сферы инжиниринга
деиндустриализация хозяйства
инновационно-инвестиционная деятельность
регион
проект
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Моргачов І. В. Сучасні тенденції регіональних процесів в сфері інжинірингу / Моргачов І.В. // Вісник СНУ ім.В.Даля. - 2019. - № 4(252), Ч. 2. - С. 76-80.
Abstract: Розглянуто особливості сучасних тенденцій регіонального розвитку організацій сфери інжинірингу. Обґрунтована гіпотеза, що за динамікою основних показників діяль-ності регіональних організацій сфери інжинірингу можна визначити або спростувати наявність тренду на деінду-стріалізацію як національного господарства, так і окре-мих регіонів; визначати відповідні зміни в інтенсифікації регіональної науково-технічної та інноваційної діяльнос-ті. Аналіз відповідних показників дозволив виявити тренд на деіндустріалізацію господарства не тільки щодо де-пресивних регіонів, але і щодо відносно прогресивних. Діс-тало підтвердження продовження закономірності кон-центрації чинників діяльності організацій сфери інжині-рингу в м.Київ та інших промислово-розвинених регіонах країни. Виявлена стохастичність динаміки регіональної структури основних показників організацій сфери інжи-нірингу, яка визначає диференціальний вплив регіональних чинників на досліджувані організації, що підвищує роль саме регіональних органів державної влади в реалізації проектів.
Description: Обґрунтована гіпотеза, що за динамікою основних показників діяльності регіональних організацій сфери інжинірингу можна визначити або спростувати наявність тренду на деіндустріалізацію як національного господарства, так і окремих регіо-нів; визначати відповідні зміни в інтенсифікації ре-гіональної науково-технічної та інноваційної діяль-ності. Виявлена тенденція на зменшення важливого чинника діяльності організацій сфери інжинірингу після 2014 року за всіма регіонами, яка дозволяє робити висновок, що гіпотеза щодо тренду на деін-дустріалізацію господарства має підтвердження не тільки щодо депресивних регіонів, але і щодо відно-сно прогресивних. Підтверджено продовження закономірності концентрації чинників діяльності організацій сфери інжинірингу в м.Київ та інших промислово-розвинених регіонах. Уточнено, що в порівнянні з економічними кризами, наслідки яких з часом (2 – 5 років) минають та згладжуються, негативні прояви військових конфліктів для регіональної науково-технічної та інноваційної діяльності є значно довготерміновими та руйнівними. Стохастичність динаміки регіональної структу-ри основних показників організацій сфери інжині-рингу визначає диференціальний вплив регіональ-них чинників на досліджувані організації, що під-вищує роль саме регіональних органів державної влади в діяльності цих суб’єктів господарювання.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2997
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
№ 4 (252) Ч.2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.