Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3020
Title: Моделювання шпиндельного вузла багатоцільового токарного верстата в середовищі «MAPLE»
Other Titles: Simulation of spindle unit multipurpose lath machine in MAPLE
Моделирование шпиндельного узла многоцелевого токарного станка в среде «MAPLE»
Authors: Суржиков, С.М.
Кроль, О.С.
Суржиков, С.Н.
Surzhikov, S.N.
Krol, O.S.
Keywords: Токарний верстат
шпиндельний вузол
статичний формуляр
моделювання
токарный станок
шпиндельный узел
статический формуляр
моделирование
Lathe
spindle assembly
static form
modeling
Issue Date: 2019
Citation: Суржиков С.М., Кроль О.С. Моделювання шпиндельного вузла багатоцільового токарного верстата в середовищі «MAPLE» / С.М. Суржиков, О.С. Кроль // Технічні науки в Україні : сучасні тенденції розвитку : матеріали Всеукр. наук.–тех. інтернет–конф., м. Київ, 20–21 листопада 2019 р. – К., 2019. – С. 71-73.
Abstract: Робота присвячена дослідженню працездатності формотворчих вузлів токарних металорізальних верстатів в математичному середовищі MAPLE. Приведено аналіз балансу податливості і форм коливань основних вузлів токарних верстатів. Виявлено залежність характеристик жорсткості і вібростійкості шпинделя на пружних опорах від величини консольної частини як самого шпинделя, так і довжини оброблюваної деталі. Зауважено. Що фіксація схеми обробки з консоллю і побудова на цій основі розрахункових схем не дають можливість ефективного управління жорсткістю і вібростійкою в межах робочого простору верстата.Побудовані статичні формуляри шпинделя та показано, що такий підхід ефективний при використанні уніфікованих шпиндельних вузлів, оснащених широкою гамою модульної оснастки.
Работа посвящена исследованию работоспособности формообразующие узлов токарных металлорежущих станков в математической среде MAPLE. Приведен анализ баланса податливости и форм колебаний основных узлов токарных станков. Выявлена зависимость характеристик жесткости и виброустойчивости шпинделя на упругих опорах от величины консольной части как самого шпинделя, так и длины обрабатываемой детали. Замечено, что фиксация схемы обработки с консолью и построение на этой основе расчетных схем не дают возможность эффективного управления жесткостью и виброустойчивость в пределах рабочего пространства верстата. Сформированы статические формуляры шпинделя и показано, что такой подход эффективен при использовании унифицированных шпиндельных узлов, оснащенных широкой гаммой модульной оснастки.
The work is devoted to the study of the operability of the forming units of lathes in the MAPLE mathematical environment. An analysis of the balance of susceptibility and oscillation of the main knots of lathes is presented. The dependence of the rigidity and vibration resistance characteristics of the spindle on the elastic supports on the value of the cantilever part of the spindle itself and the length of the workpiece is revealed. It is noted that fixing the machining scheme with the console and building on this basis the computational circuits [1, 2] do not allow effective control of rigidity and vibration resistance within the workspace of the machine. Static spindle forms have been formed and it is shown that this approach is effective when using unified spindle assemblies equipped with a wide range of modular tooling.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3020
Appears in Collections:Кроль Олег Соломонович
Тези доповідей, виступи на конференцях/ кафедра машинобудування та прикладної механіки
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тезисы Суржиков Кроль1.pdf721,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.