Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3064
Title: Консолидаційно-наведений рівень ризику у оцінюванні відносної значущості об’єктів порівняння за шкалою Сааті
Other Titles: Консолидационно-наведенный уровень риска оценок относительной значимости объектов сравнения по шкале Саати
Authors: Кобцева, Д.А.
Kobtseva, D.A.
Keywords: ризик
риск
консолідаційно-наведений ризик
консолидационно-наведенный риск
метод парних порівнянь
метод парных сравнений
шкала Сааті
шкала Саати
відносна значущість
относительная значимость
Issue Date: 12-Dec-2019
Publisher: Чернігівський національний технологічний університет
Citation: Кобцева Д. А. Консолидаційно-наведений рівень ризику у оцінюванні відносної значущості об’єктів порівняння за шкалою Сааті / Д. А. Кобцева // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : тези доповідей наук.-практ. конф., м. Чернігів, 12 грудня 2019 р. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 191-193.
Abstract: Існує безліч видів ризиків та певна множина способів їх оцінювання, що множенням формує значну множину потенційних показників оцінки рівня ризику. Окрім невпевненості у результатах дії, що пов’язана з невизначенністю обставин дії, існує невпевненість у результатах обробки даних про результати дії. У множині оцінок таких когнітивних ризиків існує окреми вид: консолідаційно-наведений рівень ризику. Сам рівень ризику – це вже результат оцінювання виду ризику, але сам вид ризику має змістовне розкриття у різних ситуаціях. У дослідженні надано одну з нерозглянутих раніше ситуацій утворення консолідаційно-наведеного ризику – у розрахунках питомої ваги відносної значущості порівнюваних завдань та цілей за шкалою Сааті. Доведено, що можна отримати власний рівень ризику явища «консолідаційно-наведений ризик» у випадку використання методу парних порівнянь за шкалою оцінювання Сааті, тобто консолідаційно-наведений рівень ризику існує у разі використання такого методу.
Description: Посилання: 1. Дорошко М. В. Модель діагностики економічної безпеки процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємстві / М. В. Дорошко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 4(44). – С. 37-44. 2. Дорошко М. В. Шкалирование коммуникационно- и консолидационно-наведенного риска на основе упорядочения оценок ожидаемой доходности и показателей структуры инвестиций / М. В. Дорошко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2, T. 3. – С. 1-5. 3. Дорошко, М. В. Комунікаційні хиби при консолідації інформації у проектних командах : монографія / М. В. Дорошко, П. В. Кривуля. – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2014. – 196 с. 4. Кобцева Д. А. Визначення методом парних порівнянь відносної значущості цілей керованого впливу на соціум на прикладі декларованих ООН цілей сталого розвитку / Д. А. Кобцева, П. В. Кривуля // Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених. 12 листопада 2019 р., м. Харків. У двох частинах. Ч. 2. Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері / За загал. ред. проф. А. В. Сєрікова. – Харків: ХНУБА, 2019. – С. 133-138. 5. Кривуля П. В. Нечёткость субъективных оценок относительной значимости как составляющая аберрационного риска при использовании метода поприоритетных расходов / П. В. Кривуля, Д. А. Кобцева // Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент: матеріали VIII міжн. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців, м. Харків, 07 листопада 2019 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. міськрада, ін-т конкурент. розвідки (Германія) [та ін.]. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – С. 101-103.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3064
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NTSS_2019_zbirnyk_191-193_kobtseva.pdf876,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.