Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3065
Title: Щодо семантичної розбіжності понять «Х-ефективність» та «оптимальна ефективність» за умов оцінювання використання економічного потенціалу регіону
Other Titles: О семантической разнице "Х-эффективности" и "оптимальной эффективности" при оценке использования экономического потенциала региона
Authors: Кривуля, П.В.
Krivulia, P.V.
Паничок, М.Ю.
Панычок, М.Ю.
Panychok, M.
Keywords: X-ефективність
X-эффективность
оптимальна ефективність
оптимальная эффективность
економічний потенціал регіону
экономический потенциал региона
семантична розбіжність
семантическая разница
виробничі можливості
производственные способности
виробнича спроможність за окремою групою ресурсів
производственная способность по отдельной группе ресурсов
Issue Date: 6-Dec-2019
Publisher: РВВ Луцького НТУ
Citation: Кривуля П. В. Щодо семантичної розбіжності понять «Х-ефективність» та «оптимальна ефективність» за умов оцінювання використання економічного потенціалу регіону / П. В. Кривуля, М. Ю. Паничок // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 6 груд. 2019 р. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2019. – Ч. 1. - С. 40-42.
Abstract: Використання поняття ефективності як групи показників співвідношення ефекту та витрат на його отримання, які показують певну результативність діяльності підприємства, не є задовільним у контексті оцінювання використання економічного потенціалу регіону, бо коли йде мова про капітал або людський потенціал, то завжди також йде мова й про окупність капіталу або оплату праці й таке тлумачення є доречним, але коли мова йде про видобуток сировини та про подібне «використання» того, що надає природа (а на рівні регіону, на відміну від рівня підприємства, завжди частина матеріальних ресурсів має природне походження, а не отримано через комерційні трансакції), то використання такого тлумачення спотворює його сенс. Це спонукає зосередити увагу на інших концептах ефективності.
Description: Посилання: 1. Leibenstein, Harvey. Allocative Efficiency vs. "X-Efficiency", The American Economic Review, Vol. LVI., June 1966. 2. Гетьманський В. О. Економічна природа та теоретична сутність ефективності функціонування підприємств / В. О. Гетьманський // Науковий вісник НЛТУ України. — 2009. − Вип. 19.13 — С. 100–104. 3. Градобоев Е. В. Особенности оценки эффективности деятельности промышленных предприятий: автореф . дис . на соиск . учен. степени канд. экон . н аук / Е. В. Градобоев . – Иркутск, 2009. – 24 с. 4. Кривуля П. В. Розбіжність у систематизації видів ефектів та видів інтерпретацій терміну «ефект» / П. В. Кривуля, М. Ю. Паничок // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 січня 2019 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. – C. 90-93. 5. Падерин И. Д. Научные и практические аспекты повышения экономической эффективности современного предприятия / И. Д. Падерин // Вісник Академії економічних наук України . – 2003. – № 1. – С. 89–95. 6. Паничок М. Ю. Проблемне питання використання різних концептів ефективності при вирішенні завдань оцінювання ефективності використання потенціалу регіону / М. Ю. Паничок // Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності : Всеукр. студент. науково-практ. конф. (Маріуполь, 10 січня 2019 р.) : тези доп. / редкол.: А. А. Меліхов [та ін.]; ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь: ПДТУ, 2019. – С. 99-100. 7. Рац О. М. Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства» / О. М. Рац // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 15. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 275–285. 8. Світлична Я. В. Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньобудівельних підприємств: автореф. дис. на соиск . учен . степени канд. экон . наук / Я. В. Світлична . – Х., 2002. – 16 с. 9. Тищенко А. Н. Экономическая результативность деятельности предприятия: монография / А. Н. Тищенко, Н. А. Кизим, Я. В. Догайдайло . – Х.: ИНЖЭК, 2005. – 144 с. 10. Шестак М. Л. Теоретичний аналіз змісту та особливостей застосування категорії «економічна ефективність» / М. Л. Шестак // Економічний форум. — 2014. — № 3. — С. 12–17. 11. Ященко О. І. Економічні та соціальні аспекти оцінки ефективності / О. І. Ященко , О. П. Романюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.6 – С. 237–238.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3065
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Кривуля Павло Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019Lutsk_part_1_40-42_krivulia+panychok.pdf430,35 kBAdobe PDFView/Open
2019Lutsk_part_1.pdf6,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.