Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3068
Title: Визначення методом парних порівнянь відносної значущості цілей керованого впливу на соціум на прикладі декларованих ООН цілей сталого розвитку
Other Titles: Определение методом парных сравнений относительной значимости целей регулирования общественных отношений на примере декларированных ООН целей устойчивого развития
Authors: Кобцева, Д.А.
Kobtseva, D.A.
Кривуля, П.В.
Krivulia, P.V.
Keywords: анализ целей
аналіз цілей
метод парных сравнений
метод парних порівнянь
относительная значимость
відносна значущість
поприоритетная структура расходов
попріоритетний розподіл коштів
устойчивое развитие
стійкий розвиток
сталий розвиток
шкала Саати
шкала Сааті
управление расходами
Issue Date: 12-Nov-2019
Publisher: ХНУБА
Citation: Кобцева Д. А. Визначення методом парних порівнянь відносної значущості цілей керованого впливу на соціум на прикладі декларованих ООН цілей сталого розвитку / Д. А. Кобцева, П. В. Кривуля // Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених. 12 листопада 2019 р., м. Харків / За загал. ред. проф. А. В. Сєрікова. – Харків: ХНУБА, 2019. – Ч. 2. Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері. – С. 133-138.
Abstract: Питанню ролі структури цілей та проективного цілепокладання у формуванні характеристик керованого впливу на соціально-економічні об’єкти присвячено багато наукових праць та інтерес до питання триває й зараз. Необхідно уникати фрагментації цілей і розглядати їх як невід'ємну частину єдиного порядку денного в галузі керованого розвитку. Подібний підхід має значно підвищити рівень узгодженості політики при різних галузевих програмах, збільшить здатність мобілізувати і розподіляти потрібні ресурси в потрібний час і, отже, допоможе домогтися істотного прогресу в досягненні цілей і завдань в області розвитку об’єктів управління. Однак і значимість цих цілей не однакова, що швидше за все повинно позначатися на пропорції розподілу ресурсів на їх досягнення, – засади підходу попріоритетного розподілу коштів вже існують, але його впровадження не набуло поширення, бо він має бути вдосконаленим та адаптованим до врахування специфіки соціально-економічних об’єктів різного масштабу. Найбільш складним з цього приводу постає соціум як певна цільність зі складною системою цілей. Тому для експериментального визначення відносної значущості цілей методом парних порівнянь було обрано цілі сталого розвитку на період 2015-2030 роки, які декларовано ООН.
Description: Посилання: 1. Галгаш Р. А., Семененко І. М. Цілі та соціальна ефективність некомерційної господарської діяльності. Прометей: Регіональний зб. наук. праць з економіки. Вип. 2. С. 35-39. 2. Кривуля П. В., Ягодкина О. В. Выявление и обзор возможных методов формирования целевой структуры использования денежных средств. Вісник Східноукраїнського державного університету. 2005. №2(84). С. 116-123. 3. Кривуля, П. В. Метод поприоритетных расходов – частная реализация общего метода лимитирования риска. Модернізація фінансово-кредитної системи: досвід та перспективи: Матеріали II-ї Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. 27-29 квітня 2015 р. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2015. С. 150-154. 4. Кривуля П. В., Ягодкина О. В. Методы сопоставления функциональности и стоимости элементов целевой структуры финансирования. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць Інституту конкурентного суспільства Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченко. Вип. 7. К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2005. С. 202-209. 5. Кривуля П. В., Ягодкина О. В. Формирование целевой структуры использования денежных средств предприятия. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Вип. 13. Ч.1. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2005. С. 91-103. 6. Метод парных сравнений [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://naparah.com/intellektualnye-sistemy-prinyatiya-reshenij/03181577.html 7. Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки підприємства формування та цілепокладання. Лисичанськ: ПромЕнерго, 2015. 482 с. 8. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио и связь. 1991. 224 с. 9. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. М.: Радио и Связь, 1993. 278 с. 10. Семененко И. М. Цели деятельности предприятия с позиции социальной ответственности. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. экономика и управление. 2013. №13. С. 62-66. 11. Цілі сталого розвитку – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3068
Appears in Collections:Галгаш Руслан Анатолійович
Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Кривуля Павло Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference 12.11.2019. P.2. p.133-138. Kobtseva (+Krivulia).pdf626,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.