Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3071
Title: Гіпотеза ітеративно-зворотного розв'язання задачі мережевого планування навчального процесу: від критичного шляху до впорядкування робіт
Authors: Тіщенко, С.Ф.
Тищенко, С.Ф.
Tishchenko, S.F.
Keywords: сетевое планирование
мережеве планування
план учебного процесса
план навчального процесу
корпоративные учебные центры
корпоративні навчальні центри
Issue Date: 6-Dec-2019
Publisher: РВВ Луцького НТУ
Citation: Тіщенко С. Ф. Гіпотеза ітеративно-зворотного розв'язання задачі мережевого планування навчального процесу: від критичного шляху до впорядкування робіт/ С. Ф. Тіщенко // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 6 груд. 2019 р.,– Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – Ч. 2. – С. 62-65.
Abstract: Ідея організації навчання за допомогою мережевого планування (зазвичай у ВНЗ, але підприємства теж зацікавлені в навчанні кваліфікованих працівників) полягає в тому, щоб максимально продуктивно допомогти більшій кількості персоналу, який може працювати в різних галузь, отримати знання. Але звичайний порядок використання мережевого планування унеможливлюють такі умови сучасного процесу підготовки фахівців у вишах та управління знаннями на підприємствах (ці процеси є безумовно пов’язаними): 1) обсяг знань надзвичайно збільшився; 2) предметні області за умов швидких кон’юнктурних змін мають бути взаємопов’язаними не тільки як системи наукових положень, але й у компетентностях окремих фахівців; 3) періоди підготовки фахівці стають все більш скороченими у відносному виміру (у відношенні до обсягу потенційних знань фахівців) так само, як і періоди розробок та прийняття рішень у суб’єктах господарювання по відношенню до обсягу потенційної інформації про чинники проблемних ситуацій. Саме такі умови використання мережевого планування ставлять завдання висунення гіпотези, яка б сприяла розвитку мережевого планування у напрямку вирішення існуючих актуальних питань. Поки що такою гіпотезою бачимо ітеративно-зворотний підхід до розв'язання задачі мережевого планування надскладних процесів (до яких відносимо і процес підготовки фахівців академічного рівня): від критичного шляху до впорядкування робіт, тобто встановлення складу та параметрів окремих змістовних модулів-робіт, враховуючі обмеження тривалості загального критичного шляху для всього комплексу опанування змістовними модулями.
Description: Посилання: 1. Кривуля П. В. Обґрунтування ідеї ітеративно-зворотного розрахунку критичного шляху розв’язання «м’яких» проблемних ситуацій на прикладі планування навчального процесу / П. В. Кривуля, С. Ф. Тищенко // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : Зб. матеріалів ІІ всеукр. наук.–практ. інтернет-конференції 25 лютого 2019 р. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. – C. 414-419. 2. Тіщенко С. Ф. Взаємозв’язок проблематики дослідження умов фінансування навчальних процесів у вишах та в корпоративних навчальних центрах / С. Ф. Тищенко // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : Зб. матеріалів ІІ всеукр. наук.–практ. інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2018. – C. 326-329. 3. Тіщенко С. Ф. Вирішення різних завдань у комбінуванні програм навчання у навчальних закладах та навчальних центрах підприємств / С. Ф. Тіщенко // Майбутній науковець – 2018 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 14 груд. 2018 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ / укладач В. Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2018. – С. 196-197. 4. Тіщенко С. Ф. Комплекс актуальних завдань дослідження умов організації навчальних процесів у вишах та корпоративних навчальних центрах / С. Ф. Тіщенко // Сучасна парадигма вищої освіти: економіка та менеджмент : Тези доповідей IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 21-22 березня 2019 року, м. Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 114-115. 5. Тіщенко С. Ф. Кореспонденція цілей управління економічними знаннями підприємства та цілей сталого розвитку / С. Ф. Тіщенко // Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світа: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 17 листопада 2017 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 186-188. 6. Тіщенко С. Ф. Сучасні умови планування навчального процесу як розв’язання задачі критичного шляху та впорядкування навчально-методичного комплексу змістовних модулів / П. В. Кривуля, С. Ф. Тіщенко // Розвиток освітньої системи: європейський вектор : матеріали ІІ Міжнародної наук.-метод. конференції, 20-21 березня 2019 року, м. Харків, ХНУБА. – Х.: ФОП Панов А. М., 2019. – С. 70-72. 7. Тіщенко С. Ф. Управління талантами в структурі управління знаннями на підприємстві: потреба вираження сутності через зв'язок з іншими субпредметними проблемними областями / С. Ф. Тіщенко // Майбутній науковець – 2017 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 1 груд. 2017 р., м. Сєвєродонецьк. / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2017. – С. 582-584.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3071
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019Lutsk_part_2_Tishchenko.pdf706,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.